Co obnáší dobrý technický stav studny? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Pokud udeří vlna veder, začne ubývat vody i ve vaší studni. Výše její hladiny totiž odráží hydrogeologické poměry na celém území, takže žádné lokální zázračné řešení k dispozici není. Dobrá rada? Pokud máte studnu v dobrém technickém stavu, a vy s vodou zbytečně neplýtváte, sucho vaše studna nejspíš přečká.

Kopané, vrtané, s hladinou volnou nebo napjatou, trubkové, trubní i velkoprůměrové či šachtové. Ať už je Vodní nebo Stavební zákon definuje a škatulkuje různě, většina z nás má ve studnách jasno. Chováme v sobě představu, že ať už je studna na povrchu překrásně roubená jako ve skanzenu, nebo jen vedená v prosté betonové skruži, na jejím dně vždy zrcadlí hladina oblohu. Hrubá znalost většinové společnosti se ještě omezuje na povědomí, že uvnitř se ne vždy nutně nachází voda pitná, ale skoro vždy aspoň taková, která stačí k zalití zahrady. Jenže letošní horké a zatím nepříliš deštivé léto obrací tyto osobní představy vniveč. Zdaleka ne každá studna si je totiž schopna udržet vodu i přes extrémně suchou sezónu. A zprávy o tom, že nastává éra světové žízně a údobí suchomoru, proto přitahují ke studnám stále větší pozornost.
Dosud opomíjené a polo-zapomenuté studny na našich zahradách, ty stojící bokem u chat a kůlen, ztracené kdesi na našich pozemcích, dnes nebývale rostou na hodnotě. Včetně té vyjádřené v penězích. Vždyť se z nich může stát zlatý důl! A tak se, z těchto a jiných pragmatických důvodů, stále více lidí zajímá, jak se o své studny starat, aby v nich voda (v co největší kvalitě), přetrvala i úděsná letní vedra. Špatnou zprávou je, že tato snaha zacílená na soustředěný vodní zdroj - studnu, je naprosto marná. Proč? Když už nic jiného: je to jen díra v zemi, a pokud je tato zem zbavena vláhy, vodu ve studni to už nezachrání. Pro přítomnost vody ve studni je tedy nejdůležitější to, co se odehrává v těsném i širším okolí. Na povrchu i pod zemí.
Šanci, že se z vaší studny nebude v létě prášit, můžete ale zvýšit. Třeba tím, že ji budete udržovat v dobrém technickém stavu. Jak má studna vypadat a jak o ni pečovat? Na podrobnosti jsme se zeptali předsedy České asociace hydrogeologů, RNDr. Josefa V. Datla, Ph.D. A co nám poradil?

„Probíhající klimatické změny mají různé důsledky. Mimo jiné se častěji objevují období sucha, která mohou být delší a intenzívnější než dříve. To má samozřejmě dopad na množství vody v krajině (v půdě, v potocích a řekách), i na vydatnost zdrojů podzemních vod, využívaných studnami k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zatímco větší vodárenské společnosti mají odborníky, kteří se o vodárenské studny pro hromadné zásobování průběžně starají, situace kolem individuálních domovních studní nás často začne zajímat až v okamžiku, kdy přestanou dávat vodu, a to už je obvykle pozdě s tím něco dělat. Je třeba uvést, že pokud nastane opravdu silné a dlouhodobé sucho, voda bude rychle ubývat všude, včetně domovních studní. Mnohem častější jsou ale kratší suché epizody, které lze lépe překonat se studnou, která bude v dobrém technickém a provozním stavu. Dalším případem jsou dlouhodobé trendy, například v některých oblastech vlivem nižším srážek a vyšších teplot již mnoho let klesá hladina podzemní vody. Tyto poklesy jsou pozvolné, takže majitelé studní mají většinou čas na tento vývoj reagovat a studnu přizpůsobit novým poměrům. Jak na to?

Studnu je třeba udržovat v dobrém technickém stavu, v intervalu pěti let proto doporučujeme studnu prohlédnout, vyčistit a opravit. Proč?'

I studny stárnou

Ve studni se na dně usazuje sediment, který může zhoršovat kvalitu vody a studnu postupně zanáší. Podle rychlosti sedimentace by se proto studna měla pravidelně čistit a sediment odstraňovat. Není výjimečné, že se za několik let na dně studny usadí půl nebo celý metr sedimentu, čímž se studna o tuto hloubku změlčí. Pokud byl původně ve studni například 1,5 m sloupec vody, vlivem sedimentu tam může být po několika letech jen metr vody, aniž by se změnila hladina.
Je potřeba udržovat i zhlaví studny, tedy tu část, která je nad terénem. Studna by měla být co nejlépe zakrytá a utěsněná, aby se do ní nedostávalo znečištění shora. Je třeba zabránit padání různých předmětů do studny, nebo aby se do ní nedostávali různí živočichové, jejichž rozklad by mohl zhoršovat kvalitu vody. Také pozor na to, aby do studny nemohla stékat voda rovnou z povrchu. Povrch kolem studny by měl být utěsněný a vyspádovaný směrem od studny.
Nezapomínejte na to, že materiál konstrukce studny stárne a poškozuje se. Je jedno, zda jde o betonové skruže, kamennou či cihlovou vyzdívku, nebo ocelové či plastové trubky různých průměrů. Může docházet ke korozi, prasklinám, ucpávání vtokových otvorů. Důsledkem toho je vtok menšího množství vody do studny z okolního horninového prostředí, a tedy studna má jakoby „méně“ vody než dříve. Ne vždy je ve studni méně vody jen kvůli suchu. V některých případech může být ve studni špatně umístěné čerpadlo. Pokud je ve studni dostatek vody, v některých případech pak stačí popustit čerpadlo do větší hloubky a odběr vody může být opět bezproblémově zajištěn. 

Čistota, půl zdraví

To platí i u studní. V zájmu co nejlepší kvality odebírané vody je třeba mít podchycené všechny potenciální zdroje znečištění v okolí studny. Pohlídejte si, aby v co největším okolí studny nedocházelo k únikům splaškových vod z kanalizace, septiků a žump, aby nedocházelo k odtoku a vsaku fekálií z drobného chovu domácích zvířat, z hnojišť. V okolí studny by neměly být skladovány chemicky škodlivé látky (hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty, oleje, barvy a rozpouštědla aj.) tak, aby hrozilo jejich vsáknutí do podzemní vody (měly by být skladovány v krytých místech s nepropustnou podlahou a v pevných obalech). 
Aplikace hnojiv a pesticidů na záhony a zahrady v blízkém okolí studny by měla být také prováděna s co největší opatrností, aby nehrozil zásak do podzemní vody. Zvlášť v období sucha je třeba mít na zřeteli tyto zásady, protože zhoršení kvality vody v situaci, kdy je jí nedostatek, ještě zkomplikuje celkovou situaci.

Pozorujte svou studnu

Majitel studny by se měl pravidelně zajímat o množství vody ve své studni, i když není sucho. Co to obnáší? Měření výšky vodního sloupce (např. jednou za 2-3 měsíce). Nejlépe, když hladina vody ve studni není snížena odběrem, třeba brzy ráno. Pokud zaznamená dlouhodobější trend snižování hladiny (trvající řekněme 2-3 roky), měla by se odhalit příčina tohoto jevu. Poklesy hladiny mohou být způsobeny klimatickými změnami, ale jak již bylo řečeno výše, také špatným stavem studny. Nebo zvýšeným odběrem na studnách v okolí, případně výstavbou studní nových na okolních pozemcích. Podle příčiny by se pak měla přijmout odpovídající opatření.
V silách majitele studny je např. pokusit se udržet potřebný vodní sloupec ve své studni. Pokud je ve studni sloupec vody např. 1,5 až 2 m nebo více (v případě vrtaných studní to může být i mnoho metrů), i v případě mírného snížení hladiny (např. kolem 0,5 m) není ohroženo využívání studny. Pokud je ale ve studni sloupec vody na úrovni 0,5 až 0,7 m, jakýkoliv malý pokles hladiny již může znamenat, že čerpadlo se dostane nad hladinu a vodu nepůjde odebírat. K udržení dostatečného sloupce vody může pomoci např. mírné prohloubení kopané studny (např. o 1 až 2 m), což v mnoha případech významně pomůže na mnoho let. V některých případech je třeba situaci řešit novou studnou (např. výrazně hlubší vrtaná studna může zachytit podzemní vodu ve větších hloubkách, pokud se množství mělké podzemní vody výrazně zmenšilo).

Dobrá studna je legální studna

Pokud existuje podezření, že pokles hladiny je způsoben vyššími odběry v okolí, tuto záležitost je třeba řešit s příslušným vodoprávním úřadem, za pomoci odborníka na podzemní vody –hydrogeologa. Nejlépe toho s odbornou způsobilostí vydanou ministerstvem životního prostředí, který může poradit, jak situaci optimálně vyřešit. Nezapomínejte prosím, že studna je stavba, a měla by být legální (k náležitostem patří stavební povolení, kolaudace, povolení k odběru vody). S výjimkou nejstarších studní před rokem 1954, (které se berou všechny jako legální). Pokud je studna vybudována načerno, majitel nemůže žádat ochranu před nadměrným odběrem sousedem, naopak může čelit oznámení, že provádí černý odběr podzemní vody.

Rada na závěr

V neposlední řadě majitel by měl vnímat, že v období sucha (v závislosti na jeho délce a intenzitě) může nastat nedostatek vody ve studni a odběr by měl tedy omezit jen na nezbytné potřeby (pitné účely, mytí apod.) a netrvat za každou cenu na zbytných potřebách, případně se je snažit vykrýt zachycováním dešťové vody (zalévání). Můžeme tak shrnout, že majitel, který se řádně stará o svoji studnu, udržuje ji v dobrém technickém stavu, pravidelně se zajímá o množství vody ve své studni, a má pod kontrolou i množství využívané vody, bude mít pravděpodobně i v období sucha mnohem méně problémů s nedostatkem vody. 
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com