Sdílet
 
Projektanti a inženýring

Dejte s námi zelenou Vašim úsporám

Datum vydání: 31.05.2009 | autor:
Ovšem skutečná realizace projektu v rámci tohoto dotačního programu, který by zajistil úspory energií právě ve Vašem domě, ve skutečnosti představuje mnohem více dalších činností, jenž budete muset pro dosažení dotace rozhodně zvládnout. Patří mezi ně nejen správný odhad úsporného opatření, kvalitní zpracování projektu a energetických výpočtů včetně projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem, ale i správné vyplnění technické části žádosti o dotaci a zajištění všech povinných příloh.
Tím nejdůležitějším je pro každého investora samozřejmě kvalitní (a údajům v žádosti odpovídající) realizace plánovaných opatření a následné vyúčtování pro získání přislíbené dotace.

Připomeňme jen krátce, na co vše lze uplatnit novou ZELENOU dotaci, která každému majiteli rodinného či bytového domu naplňujícímu technické podmínky programu, přispěje na realizaci úsporných opatření:
  • Komplexní zateplení obálky budovy (pro dosažení nízkoenergetického standardu)
  • Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)
  • Podpora výstavby nových rodinných domů v pasivním energetickém standardu
  • Výměna zdrojů na tuhá a kapalná paliva nebo el. vytápění za kotlů na biomasu a tepelná čerpadla
  • Instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb
  • Instalace solárně-termických kolektorů (pro ohřev TUV nebo přitápění)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Veškerá opatření jsou přesně vymezena programovou příručkou, která je k dispozici jak na webových stránkách programu, tak na poradenských místech a krajských pracovištích SFŽP ČR a četných informačních akcích, které se v rámci mohutné propagační kampaně pořádají po celé České republice.

To, aby žadatelé požadovaných úspor skutečně dovedli dosáhnout a naplnili tak podmínky pro poskytnutí zelené dotace, je především otázkou dobré koordinace několika důležitých činností a zajištění odpovídající kvality každé z nich.

Aktivit, které investor musí vyvinout pro přípravu a realizaci úsporných opatření v rámci Zelená úsporám, je poměrně mnoho. Uveďme příkladem souslednost základních kroků, které na žadatele čekají:

1. Prvním krokem je návrh optimálního technického řešení právě pro Váš dům, který zohlední zejména vlastnosti řešeného objektu vzhledem k jeho velikosti, stáří, použitým stavebním materiálům, umístění v zástavbě a ostatním specifickým vlivům, které jsou pro každý objekt individuální. Navrhovaná opatření mohou řešit jak komplexní zateplení rodinných nebo bytových domů, tak pouze zateplení dílčích částí těchto objektů, které se může v některých případech projevit jako ekonomicky efektivnější.
Obr: VK CAD; tepelná čerpadla, vrtaná versus povrchová technologie
Obr: VK CAD; tepelná čerpadla, vrtaná versus povrchová technologie
2. Druhým krokem je odhad předpokládaných nákladů na realizaci potřebných opatření a jejich posouzení z hlediska uznatelnosti pro spolufinancování z dotačního programu. Stanovení předpokládané výše „zelené“ dotace je možné již před vlastní realizací a odhaduje se na základě velikosti podlahové plochy zateplovaného objektu nebo procentním podílem z pořizovací ceny nového obnovitelného zdroje vytápění.

3. Třetím krokem je zpracování kvalitní projektové dokumentace odpovídající jak všem platným zákonným normám a vyhláškám, tak požadavkům poskytovatele dotace. Součástí takové dokumentace je rovněž odborný posudek, jehož obsahem je posouzení tepelně technických konstrukcí budovy a výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění. Tyto výpočty jsou klíčové pro stanovení hodnoty celkových úspor a tím i výše Vaší dotace. Zároveň Vás tyto hodnoty zavazují k jejich následnému naplnění.

4. Následujícím krokem je kvalifikovaná příprava žádosti o dotaci, která musí obsahovat veškeré požadované přílohy včetně energetických výpočtů, stavební dokumentace, stanoviska stavebního úřadu a dalších dokladů.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
5. Dalším Vaším krokem bude výběr vhodného dodavatele, který Vám nabídne realizaci za akceptovatelnou cenu, práce provede dle schválené projektové dokumentace a využije certifikovaných výrobků vyhovujících požadavkům dotačního programu (tj. výrobky, které jsou zahrnuty v seznamu výrobků). Samotný dodavatel musí naplňovat podmínky pro realizaci opatření financovaných z prostředků programu Zelená úsporám (tj. musí být zařazen v seznamu odborných dodavatelů).

6. Pro mnohé žadatele bude zásadním krokem zajištění vlastních finančních prostředků na realizaci stavby nebo nákupu a instalaci obnovitelného zdroje vytápění. Pro zajištění financování bude zřejmě nejběžnější využití krátkodobé bankovní půjčky od vlastní banky, kde má žadatel svůj bankovní účet, nebo u banky, která spolupracuje se SFŽP ČR a přímo administruje „zelenou“ dotaci. Proplacení přislíbené dotované částky bude provedeno vždy až po ukončení a vyúčtování stavby.

7. Sedmým krokem v pořadí je kvalitní realizace stavby či montáže v souladu se schválenou projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a požadavky programu. Úsporná opatření jsou provedena v celkovém rozsahu dle podané žádosti o dotaci a použité materiály odpovídají předem schválené specifikaci.
8. Osmý krok představuje ukončení stavby v souladu s platnými právními předpisy (kolaudace, předání díla) včetně kompletního vyúčtování prací a předložení veškerých požadovaných dokladů poskytovateli dotace (fakturace, potvrzení o úhradě, položkový rozpočet). SFŽP ČR pak na základě ověření správnosti všech předložených dokladů uvolní přislíbenou dotaci.

9. Posledním krokem úspěšného žadatele je potřebná archivace dokladů stavby včetně udržení a provozu instalovaných zařízení po požadovanou dobu 15ti let.

Lze vůbec toto všechno získat v rámci jedné komplexní nabídky? Může za Vás všechny starosti řešit profesionál, který dovede Váš dům až k optimálním úsporám s maximálním využitím nabízených dotací? Umí Vám někdo poradit, co má a co nemá smysl právě pro Vaše bydlení?

Kontaktujte nás, poradíme Vám, jak vše zvládnout: kmont@kmont.cz, www.kmont.cz
VK CAD, s.r.o.

VK CAD, s.r.o.

Vysoké Mýto, Vraclavská 285, 56601
Tel: 465 471 836
Web: http://www.vkcad.cz
E-mail: vkcad@vkcad.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

VK CAD, s.r.o.

Vysoké Mýto-Město, Vraclavská 285, 56601
Tel: 465 471 836
Mobil: 731 341 428
Web: http://www.vkcad.cz
E-mail: vkcad@vkcad.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Dejte s námi zelenou Vašim úsporám"

Buďte první a napište komentář k  "Dejte s námi zelenou Vašim úsporám"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE