Jak a čím čistit odpadní vodu Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Seznamte se na letošním ročníku mezinárodního veletrhu FOR ARCH s malými čistírnami odpadních vod Ecoflo, ale i s jímkami na schraňování dešťové vody a s dalšími výrobky šetrnými k zásobám drahocenné vody. 15. až 19. září je najdete v expozici společnosti CULATELO, v hale 1, na stánku E 23.

Co je Ecoflo

Domovní čistírny odpadních vod Ecoflo jsou vyráběné v několika variantách pro domácnosti se čtyřmi až 12 osobami. Ecoflo je umělohmotná čistící nádrž (vyrobeno z polyethylenu), která pracuje na principu biologické filtrace. Obzvláště vhodná je pro objekty s menším či nepravidelným množstvím odpadní vody, čili například pro rekreační chalupy či chaty. Toto malé čistící zařízení splňuje stupeň čištění C (odstranění uhlíku), pro stupeň čištění N (odstranění dusíku) musí být instalována větší filtrační nádrž.

Ecoflo je vlastně jednoduchá bezproudová čistička na odpadní vodu. Po mechanickém předčištění v čistícím zařízení teče odpadní voda volným spádem a nebo alternativně pomocí pumpy do sklopného žlabu v úseku další nádrže s filtrem. Žlab rozděluje pravidelně odpadní vodu rozdělovací příčkou s drážkami a otvory na celé horní ploše nad ležícím tělesem s filtrem a to přívalem, který se střídá na jedné a druhé straně. Postupně dochází k čištění odpadní vody jejím průchodem skrz organický kokosový filtr. 100% přírodní kokosový filtr zaručuje dobrou cirkulaci vzduchu, vyvážený transport vody a výborně zadržuje mikroorganismy. Rozpustné i pevné látky mechanicky zadrží a biologicky odstraní. A jelikož dovede zadržet značné množství vody, kterou uvolňuje pomalu, lze zařízení používat i občasně. Například jen o víkendech. Trvanlivost filtru je při správném používání 10 až 15 let. Čistá voda se shromažďuje na dně filtrové nádrže pod drenáží, na které leží filtr a odtéká volným spádem do zkušební nádrže vybavené mechanickým alarmovým zařízením. Čistá voda pak odtéká ze spodní části zkušební šachty, případně může být pomocí pumpy čerpána do potřebné výšky. Čistící zařízení pro 4-6 osob má jednu filtrační nádrž, zařízení pro 8-12 osob dvě filtrační nádrže. 

Záruka, povolení, údržba a zkouška

Na malé domovní čistírny Ecoflo je poskytována záruka 25 let na nádrž a 10 let na funkce a všechny ostatní díly zařízení (filtry apod.) za předpokladu správného uvedení do provozu a pravidelné údržby. Nádrže podléhají všeobecnému stavebnímu povolení podle CE (podáno u Německého institutu pro stavební techniku DIBt). Předpokladem pro provoz je povolení Vodoprávním úřadem a povolení k provozu odbornou firmou. Zařízení by mělo být 2 krát ročně zkontrolováno a přezkoušeno (dle DIBt), minimálně pak jednou ročně odborníkem. V rámci servisu se stanoví doba odtoku kalu z 1. komory a dále probíhá zkouška zařízení odebráním vzorku ze zkušební šachty. Provozovatel má přímo povinnost pravidelně kontrolovat odtok škodlivých látek a zařízení kvůli zpátečnímu toku odpadní vody. Po každé kontrole se přitom musí sepsat protokol, který je třeba uschovat.

Praktické informace a rady

Čistírna Ecoflo se snadno zabudovává, přičemž lamelový filtr, sklápěcí rýna a rozvodná deska jsou předinstalovány. Přívod a odvod vzduchu do čistírny je zajištěn odvzdušňovacími klapkami v příklopu. Těleso filtru je vybavené centrální rourou, kterou je vzduch přiváděn mezi horní a dolní plochu nádrže. Zároveň je třeba zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Pro zaručení dobrého servisního přístupu má být maximální přítoková hloubka pro filtrační nádrž 75 cm (od spodní hrany přítoku do okraje terénu). Pokud je to nutné, může být mezi předčističkou a filtrační nádrží zabudována pumpa. Čistička může být instalována i při vysoké spodní vodě a na druhou stranu je nabízena i pojízdná čistička, která se umisťuje nad terénem. Vyčištěnou vodu lze využít k zálivce a schraňovat v nádrži na užitkovou vodu stejně jako se schraňuje voda dešťová.

Hospodaření s dešťovou vodou

Na stánku společnosti CULATELO se též můžete inspirovat možnostmi hospodaření s vodou dešťovou. Najdete zde informace o nádržích a jímkách na dešťovou vodu od německých firem REWATEC GmbH, GreenLife GmbH a RICUTEC GmbH, podzemní plastové samonosné jímky bez nutnosti betonáže, které lze instalovat i do spodní vody, nádrže samonosné nadzemní (sloupové a nástěnné venkovní nádrže a vnitřní stojaté nádrže), vsakovací zařízení, retenční nádrže, sestavy pro dům a zahradu, filtry na dešťovou vodu a další zařízení.