Jak a proč čistit spalinové cesty Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Aby kotel správně topil, kamna hřála, jak mají, oheň v krbu plápolal a v bytě nebyl cítit dým, je třeba pravidelně čistit spalinové cesty. Co je důležité a co říká legislativa? Můžeme si spalinové cesty čistit sami?

Provádění údržby, čištění a revize spalinových cest, jak nám ostatně ukládá i zákon, jsou nezbytné pro správné fungování otopné soustavy. Vyhláška 34/2016 Sb. předepisuje podmínky pro provoz komínů a kouřovodů a stanovuje lhůty čištění a kontrol.

Čištění spalinové cesty spočívá především v odstranění pevných látek, usazenin a nečistot z komínů a kouřovodů. Podle nové vyhlášky, která vstoupila v platnost 1.1. 2016, a která navazuje na zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb., si přitom můžeme zdroje tepla do výkonu 50 kW a spalinové cesty čistit sami. U celoročně provozovaných kamen, krbů a kotlů na pevná paliva musíme provádět čištění 3× ročně, u sezónních zdrojů tepla 2× ročně. Alespoň jednou ročně je pak povinností provozovatele zajistit kontrolu komína a spalinových cest způsobilou osobou. Topidla s výkonem nad 50 kW přitom vyžadují čištění a kontrolu 2× ročně.
Revizi odborně způsobilou osobou též musíme nechat provést před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou či novou instalací spotřebiče, ale i po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, při vzniku nebo podezření na vzniku trhlin ve spalinové cestě a také po komínovém požáru, kdy vzplanou usazeniny na stěnách komína, jejichž hoření dosahuje velmi vysokých teplot.

Správný tah komína ovšem nezaručí jen jeho pravidelné čištění a dobrá jakost paliva, ale také umístění komína ve stínu střechy či vysokých stromů, vysoké venkovní teploty (u nedostatečně izolovaného komína dochází k velkému teplotnímu rozdílu), ale i zafoukání větru do komína. Zafoukání lze zabránit komínovým otočným nástavcem (natočí se po větru a pomáhá ke zvýšení tahu komína), ventilační turbínou osazenou na vršek komína, případně komínovou stříškou, která brání především zatékání do komína. Komín také nemusí dobře těsnit, mohou v něm být trhliny a nebo nemusí být dokonale vyspárovaný. Na překážku též může být příliš dobře izolovaná budova, kde je třeba zajistit dodatečný přívod vzduchu do topeniště.

Komín však musí mít především správnou výšku, od zaústění topidla by měl mít nejméně 4 metry, přičemž lze použít i nástavce. V každém případě však musí konstrukci a výšku komína navrhnout odborník. Komín též musí mít správný průměr, ten by měl být nejméně 150 mm, opět však musí průměr podle vybraného topidla a jeho výkonu navrhnout odborník. Nakonec pouze ochotně a vesele plápolající oheň je nejlepším důkazem dobře táhnoucího zdroje tepla a komína.

Jak čistit komín

Doporučuje se použít ještě před mechanickým čištěním vhodný chemický přípravek (Kominíček, Kominík, Fermit, PE-PO, Čistící špalek apod.). Tyto přípravky obsahují většinou kovové soli, dusičnan draselný či síran měďnatý, což jsou chemikálie, které uvolňují saze a dehet ve spalinových cestách, které se pak snáze čistí. Mechanicky komín čistíme až když vychladne, k čištění se používá například kominický strojek (tzv. Sluníčko). Je složen ze závaží a diskového kartáče, který je připevněn k provazu nebo řetězu. Strojek se pomalu spouští do komínového tělesa.

K čištění lze též využít takzvaný štosákový kartáč (diskový kartáč, který je upevněn na ohebných nastavitelných tyčích), kterým můžeme komín čistit shora i zdola. K průběžnému čištění postačí kominická štětka, nerezové vložky čistíme kartáčem z nerezu.

Před vymetáním (čištěním) komína se doporučuje nejprve uzavřít všechny průduchy v topeništích a utěsnit dvířka topidel a komína. Postačí nám k tomu i obyčejné noviny, které vložíme do těsnicích ploch dvířek. Zabráníme tak vyfouknutí sazí do interiéru, jehož čištění by pak bylo velice náročné.

Po čištění je třeba vybrat z komína uvolněné saze a dehet. Logicky to provádíme čisticím otvorem u paty komína, jelikož nečistoty spadnou dolů. Použít lze smetáček a lopatku, případně ale i vysavač.

Po vyčištění komína a odstranění nečistot je třeba vyčistit zdroj tepla (topidlo) a kouřovod. Kouřovod je nejlepší sejmout a vymést mimo interiér či kotelnu (tedy venku) štětkou. Usazeniny je třeba odstranit i z dvířek kotle.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com