Jak bezpečně likvidovat eternitové střechy Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Starou eternitovou střechu lze renovovat očištěním tlakovou vodou a nástřikem, čímž eliminujeme zdravotní rizika eternitu. Mnohdy je však lepší eternit odstranit a zvolit jinou lehkou krytinu. Ovšem právě bezpečná likvidace eternitové střechy je kvůli azbestu velmi náročná. 

Především je při likvidaci starého eternitu třeba snížit prašnost na minimum. Navíc se pravidla pro likvidaci nebezpečného materiálu obsahujícího azbest stále zpřísňují. Tato střešní krytina je sice tvořena především z cementu, ale právě i z vláknitého pojiva a tím býval dříve nejčastěji azbest. Azbest je přitom karcinogenní látka a právě kvůli ní byla výroba tohoto materiálu a jeho prodej zakázány. Eternit je sice materiál odolný (v latině znamená aeternum věčnost), ale byl již právě kvůli azbestu odsouzen k zániku. Karcinogenní azbest je škodlivý nejen pro lidi a zvířata, ale vůbec pro životní prostředí. Likvidace těchto střech je proto nasnadě.

Odstranění starého eternitu obsahujícího azbest musí být provedeno opatrně, neodborná manipulace s touto střešní krytinou může být nebezpečná. Pokud navíc tuto krytinu mechanicky narušíte, začne se do ovzduší uvolňovat karcinogenní prach. Při likvidacích těchto střech se proto musí postupovat za přísných bezpečnostních pravidel a za užití nezbytných ochranných pomůcek.

Eternitovou střechu sice můžeme odstranit svépomocí, je však třeba tento záměr předem ohlásit stavebnímu úřadu a ten rozhodne o dalším postupu (může třeba rozhodnout o nutnosti vydat povolení k odstranění stavby či naopak). Dále je třeba ohlásit manipulaci s tímto materiálem na nejbližším pracovišti Krajské hygienické stanice. Musíte též vědět, kde je sběrné místo tohoto odpadu a právě tam jej odvézt. Uložení tohoto nebezpečného odpadu na skládce bude navíc zpoplatněno, s tím počítejte s jistotou, ale není nazbyt. Při práci pak musí být přítomen kvalifikovaný stavební dozor. Čili budeme potřebovat pracovníka, který bude dohlížet na likvidaci eternitu, aby práce proběhly podle norem.

Z ochranných pomůcek budeme potřebovat ochranný oblek, dýchací masku a pracovní rukavice. Demontáž je nejlepší provádět časně ráno, kdy je ještě vlhko a prašnost je minimální. Navíc je třeba krytinu před demontáží pořádně navlhčit, nebo ji začneme provádět hned po dešti. Kromě eternitové krytiny je třeba odstranit také střešní latě, jelikož mohou též obsahovat stopy azbestu, který na sobě dlouhé desítky let nesly. Odpad musí být ihned balen do neprodyšných obalů, označen a nakonec přepraven na skládku, kde je možné eternit za poplatek uložit. Po ukončení prací je též třeba provést důkladný úklid všech prostor v domě, ale i v přilehlém okolí. Prostě provedeme odstranění veškerého prachu mokrou cestou. S použitými úklidovými pomůckami a pracovními oděvy musíme nakonec nakládat podobně jako s azbestovým odpadem. Oděvy lze vyčistit mokrou cestou, vše ostatní nemilosrdně zlikvidujeme.

V každém případě je určitě lepší nechat likvidaci eternitu na firmě, která se touto činností zabývá. Zajistí kompletní zařízení a všechnu potřebnou dokumentaci a povolení. Vymezí v místě likvidace eternitu ochranné pásmo, kde se dokonce nesmí jíst, pít ani kouřit. Navíc použije vhodné pomůcky a ochranné prvky vůči unikání azbestu do ovzduší. A nakonec zajistí bezpečné uložení odpadu do neprodyšných obalů a odvoz na skládku nebezpečného odpadu. Původcem odpadu je v takovém případě firma zajišťující likvidaci a nikoli vlastník budovy.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com