Jak, kdy a proč čistit vodu ve studni Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Studniční vodu využívá na našem území cca 10% domácností, ostatní jsou zásobovány pitnou vodou z veřejných zdrojů (vodovodů). Studny se však mohou stát zdrojem zdravotních rizik, studniční voda nemusí být pitná a my to nemusíme vědět. Přitom voda by měla být nejen pitná a zdravotně nezávadná, ale také chutná. O kvalitu studniční vody se proto musíme starat a studny čistit. 

Je třeba mít na paměti, že až tři čtvrtiny využívaných studní u nás nevyhovují hygienickým požadavkům. Kdo má o kvalitě vody ve své studni důkladné informace a ví, že voda v ní je hygienicky závadná, využívá ji pouze jako užitkovou, případně k zalévání zahrady, nebo. V opačném případě si však docela zahráváme s tím nejcennějším – svým zdravím, ale i se zákony. V zákonech je dokonce zakotvena povinnost pro vlastníky studní „udržovat studny v řádném stavu.“

Studna – to není něco izolovaného, umělého, ale organická součást přírody. Z toho plyne, že péče o studnu je především povinností. Měli bychom dbát na to, aby voda ve studni byla čistá a měla co nejvyšší kvalitu. Musíme proto dbát základních hygienických pravidel, která se týkají jak samotné stavby studny, tak její případné sanace a využívání studniční vody. Základem je přitom pravidelná údržba studny, aby studniční voda svou kvalitou neohrožovala bezpečnost a zdraví každého, kdo ji používá. Klíčové je proto ověření kvality studniční vody.

Kdy je třeba nechat ověřit kvalitu studniční vody?

  • Za či po mimořádných klimatických podmínek (silné deště, tání, záplavy a nebo naopak velká sucha).
  • Pokud voda náhle změní svou barvu a chuť, či se ve vodě vyskytne zákal.
  • Pokud ve studni najdeme uhynulého tvora.
  • Pokud se vám v domácnosti opakují průjmová onemocnění.
  • Dochází-li k větším zásahům ve studni (např. výměna či oprava čerpadla, ale i prohloubení studny apod.).
  • Došlo-li k větším zásahům v nejbližším okolí studny (např. instalace potrubí).
  • Pokud jsme měli problémy s kvalitou vody již v minulosti.
  • Provádíme-li pravidelnou úpravu či dezinfekci vody.
  • Došlo-li k rizikovým činnostem v širším okolí studny, které mohly ovlivnit kvalitu podzemní vody.

Nejčastější problémy studniční vody?

Nejčastějším problémem je bakteriální závadnost studniční vody, ale také zvýšený obsah dusičnanů, radonu, železa, manganu a indikátorů povrchové kontaminace. Je třeba si uvědomit, že kvalita pitné vody je pouze odrazem stavu a kvality zdroje (studny a pramene), ale také jeho okolí a takzvaných vodonosných vrstev. Z tohoto důvodu se nejen musíme starat o využívanou studnu, ale musíme též zabezpečit studnu nevyužívanou, aby se nestala zdrojem znečištění podzemních vod.

Rozbory vody

Pokud dojde ke změně smysly snadno rozpoznatelných (senzorických) vlastností vody (chuť, barva, zákal), musíme nechat provést její rozbor ihned. Jinak je ale lepší počkat, dokud se stav vody neustálí. A pokud je při rozboru opravdu zjištěna závadnost vody, jejíž odstranění vyžaduje náročný zásah, je dobré nechat provést rozbor opakovaně (dokonce i v jiných laboratořích). Pokud je stav potvrzen alespoň od dvou nezávislých zdrojů, je třeba závady odstranit.

Jak se čistí studna

Známé jsou 2 základní způsoby čištění studní. Prvním je čištění mechanické, při kterém odstraníme usazeniny a písek za pomoci tlakových rázů, případně ocelovými kartáči. Stav studny lze kontrolovat inspekční kamerou. Druhým způsobem je čištění chemické, při kterém využíváme různé chemické látky, které rozpouštějí vysrážené chemické sloučeniny, jež nelze odstranit mechanicky. Chemické čištění navíc zahrnuje i prostředí za pláštěm studny (čili materiál obsypu a jeho kontaminaci). Chemické čištění smí provádět výhradně firma s odpovídajícím povolením a použité chemikálie musí mít atest hlavního hygienika ČR. Odborně se však doporučuje nechat provést i čištění mechanické.

Radikální způsob vyčištění studny začíná vyčerpáním vody, následuje tlakové očištění studničního zákrytu, pláště a čerpacího zařízení (tlak rotující vody je až 180 bar). Poté se provádí písková filtrace, kdy nejprve odstraníme sediment a kal včetně původního štěrkového lože na dně. Následně se založí nová filtrační vrstva vysoká alespoň 20 cm (používá se praný říční štěrk frakce 8 až 16, nebo 11 až 22 mm). Nový štěrk se pročistí a veškerá zakalená voda se odčerpává. Nad čerpadlo se přitom instaluje zpětná klapka, která zajistí dokonalé odkalení vody. Nakonec je voda vydezinfikována chlornanem sodným, který je ekologický a velice účinný. Tento náročný postup se však provádí jen v extrémních případech, nejčastěji po povodních.

Chlornan sodný se také používá při běžné desinfekci studniční vody a též rozvodů vody. Revize studny se provádí podle platné ČSN 75 5115. Posuzováno je odborně 11 konkrétních parametrů, s čímž je majitel studny obeznámen.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com