Jak se bránit nekvalitně odvedené práci řemeslníků

Jak dostát svých práv a uspět při reklamaci nekvalitně odvedené práce řemeslníků? Jak si poradit, pokud se závady projeví až později a pokud jde o vady skryté?

Nekvalitně odvedená práce řemeslníků je při stavbách a rekonstrukcích častým problémem, který se mnohdy vleče neúměrně dlouho. Obzvláště pokud se závady projeví až po delší době. Nový občanský zákoník navíc říká, že dílo je dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (§ 2605 odst. 1 NOZ). Dílo tedy vlastně může být kvalifikováno jako provedené, i když vykazuje závady, byť drobné.

1. nástraha NOZ

Paradoxně tak dochází k situacím, kdy je objednatel povinen převzít dílo od dodavatele i se závadami, jestliže tyto závady nebrání užívání díla, tedy nebrání tomu, aby dílo sloužilo sjednanému účelu. Může to znít šíleně, ale je to fakt. Objednavatel však může dílo převzít s výhradami. Pokud při převzetí díla výhrady k jeho provedení neuvede, může to v případě sporu znamenat problém. Zhotovitel totiž může namítnout, že objednavatel neuplatnil včas své právo reklamovat zjevné závady díla. A soud objednavateli v takovém případě nároky plynoucí ze zjevných vad díla nepřizná.

2. nástraha NOZ

Pokud totiž objednavatel nepřevezme vadné dílo, může na jeho straně vzniknout prodlení. A tímto prodlením přejde riziko škody na provedeném díle na objednavatele, což může vést k odstoupení od smlouvy zhotovitelem.

Řešení?

Jediným možným řešením, jak takovým situacím předejít, je co nejkonkrétnější smluvní vymezení účelu, kterému má dílo sloužit. Při převzetí díla je pak třeba uvést písemně výhrady.

Problém skrytých vad

U skrytých vad totiž zákon říká, že objednavatel musí skrytou vadu oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Tedy ihned poté, co ji mohl při vynaložení dostatečné péče zjistit, nikoli však později jak do dvou let ode dne předání díla.

Pokud se budete domáhat svých práv, tedy nápravy skrytých vad, v soudním sporu, soud bude zkoumat, zda jste oznámili zjištěné skutečnosti dodavateli v souladu s vyžadovaným zákonným postupem. Jestliže pak soud zjistí, že nikoli, nárok z pozdě uplatněné skryté vady vám nepřizná.
Pokud je však vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době odevzdání díla věděl (a prokáže se to) nebo musel vědět, nápravy se domůžete. Prokazování však může být velice obtížné.

Jak tomu předejít?

Především dodržením všech formalit převzetí díla, které jsou zakotvené v podrobné smlouvě o zhotovení díla. Musíte tedy zkontrolovat, zda dílo opravdu přebíráte v souladu a rozsahu shodném s tím, k čemu se dodavatel ve smlouvě zavázal. Pokud při převzetí díla zjistíte, že tomu tak není, musíte s dodavatelem řešit veškeré nedostatky bez zbytečných odkladů. Samozřejmostí je výhradně písemná komunikace včetně archivace dokladů o doručení. Pokud by totiž došlo na soudní spor, budou právě tyto dokumenty základem soudního přezkoumání oprávněnosti všech vašich nároků.

Možné budoucí problémy můžete zaznamenat již při výběru dodavatele. Pokud není ochoten přistoupit na podrobné smluvní stanovení podmínek dodání díla, zvolte si jiného. Samozřejmostí je nechat si smlouvu vypracovat advokátem.

Zásadně pomohou služby placeného stavebního dozoru, který pomůže s bezodkladným řešením nesrovnalostí a rozporů se smlouvou. Pokud jste nakonec přece jen nuceni převzít dílo i s případnými vadami, jelikož je to v souladu se zákonem, je třeba důkladně ohlídat všechny formální náležitosti a lhůty, ve kterých se můžete účinně dovolávat nápravy. 

Nejjednodušší řešení = záruka poskytovaná dodavatelem

Nejjednodušší je dohodnout se s dodavatelem na záruce na jakost provedených prací. Tou se totiž dodavatel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti. V takovém případě může objednavatel po záruční dobu oznámit zhotoviteli vady díla. Na ně se vztahuje záruka za jakost provedeného díla bez ohledu na to, zda závady existovaly již při předání díla. Dohodnutá záruční doba začíná okamžikem předání díla.

Důležité je též vědět, že za vady je spoluzodpovědný dodavatel včetně svých vlastních dílčích dodavatelů, zpracovatele stavební dokumentace i stavebního dozoru. Pokud pak dojde na případný soudní spor o náhradu škod či odstranění vad, může se objednavatel domáhat svého práva z vad u kterékoli ze zodpovědných osob. Nemusí přitom prokazovat, která ze spoluzodpovědných osob za způsobenou vadu či škodu může.

A co je vlastně vada díla?

NOZ považuje za vadu, pokud dílo neodpovídá účelu, vlastnostem a charakteristikám sjednaným ve smlouvě. I z této „nepřehledné, resp. široké“ definice je patrno, že musíme dbát na doporučení uzavřít co nejpodrobnější smlouvu. Za vadu NOZ považuje i fakt, že dílo není předáno objednavateli ve sjednaném množství, jakosti a určeném provedení. Stejně tak zákon pamatuje na takzvané plnění jinou věcí. Dodavatel vám tedy nesmí vnutit něco jiného, než jste si objednali. Vadou jsou dokonce i nedostatky v dokladech, které jsou potřebné k užívání jednotlivých věcí.

Slovo na závěr

V žádném případě nenechte dodavatele hřešit na skutečnost, že dílo převzít musíte! Vše pečlivě a včas dokumentujte! A dodavatele před převzetím díla upozorněte, pokud to bude třeba, že se budete domáhat svých práv i v případném soudním sporu. Jde o psychologický, ale velmi účinný prostředek. Na silného protivníka toho tolik nezkusí.

V každém případě je pro obě strany výhodnější řešit případná nedorozumění či opomenutí dohodou ještě předtím, než dojde ke zdlouhavému soudnímu sporu.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com