Sdílet
 

Jak se čistí a kontroluje komín po topné sezóně

Datum vydání: 07.06.2013 | autor:

Nařízením vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3. 2010 a s účinností od 1.1. 2011, bylo zrušeno a zároveň zjednodušeno původní nařízení 111/1981 Sb. Kromě mnoha změn si dle nového nařízení můžeme vyčistit komín, kouřovod a spotřebič i sami.

Kominík s nářadím Kominík s nářadím
Kominík s nářadím
Čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv se skutečně nevyplácí podceňovat. Zásadní změnu přineslo v tomto směru nové nařízení vlády, které nabylo účinnosti 1. 1. 2011. Toto nařízení reaguje na nové stavební materiály a technologie vytápění a spalování paliv a odvádění spalin. Upravuje podmínky, za kterých jsou provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považovány za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, konkrétně stanovuje způsoby a lhůty čištění, kontrol a revizí komínů a kouřovodů, čištění spotřebičů paliv, ale i vypalování komínů.

Jaké jsou podmínky požární bezpečnosti?

Každý uživatel komína a kouřovodu si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nemohlo dojít k požáru (ovšem i při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi, nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.).

Čili kontrolu, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína musí být provedené ve lhůtách stanovených nařízením vlády. Pokud jsou při čištění, kontrole nebo revizi shledány závady, musí být bezprostředně odstraněny. Nové nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu s volně stojícím komínem o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším, nebo o stavební výšce 60 m a větším. Také se nevztahuje na spotřebiče paliv o jmenovitém výkonu vyšším jak 1 MW.
Čištění komína shora Čištění komína shora
Čištění komína shora

Jak často se provádí čištění a kontrola spalinové cesty

Frekvence čištění a kontrol spalinových cest se liší podle typu paliva (plynné, kapalné a pevné), podle výkonu spotřebiče (do 50 kW včetně a nas 50 kW) a u pevných paliv i podle celoročního či pouze sezónního provozu.

Čištění spotřebičů

Čištění spotřebičů paliv se provádí u paliv plynných a kapalných nejméně v rozsahu dle návodu výrobce, u paliv pevných pak 2x ročně bez ohledu na rozsah provozu spotřebiče.

Čištění a kontroly spalinových cest pro plynná a kapalná paliva

Nejsnadnější je to u spalinových cest pro plynové spotřebiče. U nich je třeba provádět kontroly a čištění bez ohledu na výkon spotřebiče vždy 1x ročně. Spalinové cesty o kotlů na kapalná paliva čistíme 3x ročně, všechna ostatní čištění a kontroly probíhají 1x ročně.

Čištění a kontroly spalinových cest pro pevná paliva

Při celoročním provozu se provádí čištění spalinové cesty 3x ročně, při sezónním provozu 2x ročně a můžeme čistit svépomocí. Kontrolu spalinové cesty u spotřebičů výkonu do 50 kW včetně je třeba provádět 1x ročně, stejně jako výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu. U kotlů s výkonem nad 50 kW 2x ročně.

Kdy se provádí revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň je revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest

Revize spalinové cesty se provádí pokud měníme druh paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě (trhliny mohou být způsobené sedáním podloží, porušením únosnosti stavebních konstrukcí, otřesy a dalšími příčinami. O revizi žádáme už jen při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Čištění komína ze střechy Čištění komína ze střechy
Čištění komína ze střechy

Písemná zpráva o revizi spalinové cesty, ale i písemná zpráva příslušným orgánům

Jestliže zjistí odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty nedostatky, které ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek a nelze je odstranit ihned na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou. U nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a u nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

O provedené kontrole a nebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, případně jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Při kontrole spalinové cesty je prováděno:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
  • posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
  • posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
  • posouzení jejího stavebně technického stavu

Povinnost kontroly komína je vykompenzována možností vyčistit si komín svépomocí

Povinnost nechat si 1x ročně provést kontrolu komína rodinného domu, chaty či chalupy, je vyvážena možností čistit si komín svépomocí. Čili povinnost pravidelné úhrady kontroly komína (300 až 500 korun za komín běžného RD) je vykompenzována možnou úsporou za jeho čištění. A je to celkem snadné. Stačí dodržet následující pravidla a mít potřebné vybavení.

Jakmile byla schválena vyhláška 91/2010 Sb., reagovala na ni veřejnost negativně. Při správné interpretaci však nejde o zásadní rodinný výdaj. Povinné kontroly komína jsou samozřejmě odlišné v případě provozů například pizzérií či restaurací s krbem (kontrola každé dva měsíce), některé bytové domy budou vyžadovat kontrolu dva krát ročně. Kromě komínů běžných RD bude povinná i pravidelná kontrola komínů chat nebo chalup.
Čištění komína shora Čištění komína shora
Čištění komína shora

Do čeho se smíme pustit sami?

Sami se pouštějte především do čištění tradičních zděných komínů či komínových stavebnic s vložkami pro kotle na tuhá paliva, které je při celoročním provozu dobré čistit 3 krát ročně a při provozu sezónním 2 krát (před sezónou a po sezóně). Jinak je ale povoleno i svépomocné čištění komína pro kotel na zemní plyn (1 krát ročně), komínů pro tekutá média (3 krát ročně) a pro zdroje tepla do 50 kW.

Čištění komína ze střechy

Nejtěžší je při čištění komína vylézt na střechu a pohybovat se po ní. Pokud máme na střeše instalovaný střešní žebřík a komínovou lávku, máme vyhráno. Nebezpečný bude pohyb po nich pouze v zimě, kdy nám bude hrozit riziko uklouznutí. V každém případě se před lezením na střechu doporučuje jistit lanem. V ideálním případě na ni polezeme z půdy komínovým výlezem či světlíkem. Výlezy ke komínu jsou běžnou součástí domů. O těch bytových nemluvě, tam bychom se ke komínu dostali po žebříku kotveném na zemi jen těžko. Praktické je též přivázat při pohybu po střeše ke komínu pracovní nástroje k sobě, aby neupadly a nemohly zranit někoho pod střechou.

Mnohé komíny umožňují i čištění z půdy. Víceméně ideální je čištění ze střechy. Krátké komíny pak lze čistit i ze spodních komínových dvířek – u kotle. Takovému čištění se ale vyhněte v interiéru, zde naopak spodní dvířka před čištěním řádně zkontrolujte a utěsněte a poté komín čistěte ze střechy nebo z půdy.
Nezbytné nářadí na čištění komína Nezbytné nářadí na čištění komína
Nezbytné nářadí na čištění komína

Nezbytné nářadí na čištění komína

Prvním krokem je pořízení nářadí. Připravte si kolem 1.000 korun. A co potřebujete? Kominický set s kartáčem (štosákovým) a tyčí (nastavitelnou) nebo takzvaný kominický strojek s lanem a takzvaným sluníčkem. Stačí v prodejně říci, že se chystáte sami vyčistit komín a prodavač vám zboží předloží, nebo je objedná. Nářadí pořídíte v běžném železářství nebo marketu pro kutily (hobby). Je nutné, aby měla čistící část nářadí průměr odpovídající průměru komína. U zařízení je navíc uvedeno, pro jaké dtruhy komínů se hodí - zda pro keramickou či nerezovou vložku.

Pokud použijeme kartáče (štosákové) umístěné na pružné tyči, můžeme komín čistit shora i zdola (od komínových dvířek), to však lze jen u krátkých komínů. Použijeme-li strojek se sluníčkem, lze komín čistit jedině shora. Strojkem odstraníme dokonce i napečený dehet. Kartáčem nakonec můžeme vyčistit i kouřovod – rouru mezi kotlem a komínem určenou k odvádění kouře.
Přípravek na odstraňování sazí Přípravek na odstraňování sazí
Přípravek na odstraňování sazí

Nezbytné pomůcky a chemie

Nakonec budete potřebovat roušku (stačí běžná zdravotnická), abyste se nenadýchali sazí a zrcátko, kterým se do komína budete dívat. A vybavte se i vhodným přípravkem na mytí a chemickým čističem, který v kamnech nejprve spálíme a poté přestaneme topit. Běžně je k dostání takzvaný čistící špalek. Jeho spálením chemicky narušíme saze a čištění komína je následně jednodušší. Po spálení čističe však počkejte, dokud komín řádně nevychladne.

Příprava na čištění komína

Pokud budete komín čistit ze střechy, je nutné odmontovat komínovou stříšku nebo hlavici, pokud je jimi komín vybaven. Zároveň je nutné utěsnit dvířka kamen umístěných v bytě, stejně tak kotle a zkontrolovat jejich správné uzavření.

Pokud se rozhodnete čistit komínovými dvířky, je nutné, aby podlaha v okolí komína nebyla hořlavá, v opačném případě musíme na podlahu pod dvířka položit podložku z nehořlavého materiálu, ideálně třeba plechu.

Jak se čistí komín

Tyč s kartáčem nebo provaz se strojkem spouštíme při čištění ze střechy dolů a zase vytahujeme nahoru. Použijeme-li tyč, musíme stále přidávat její díly (prodlužovat ji) a postupně ji spouštět níž. Pokud čistíme komín z komínových dvířek, postupujeme opačně, nejprve čistíme zespoda horní část a pak až spodní. Je nutné čistit pomalu, jinak se nám uvolněné saze mohou vyhrnout z kamen, prostě bychom je vytlačili. Ještě před čištěním navíc zkontrolujte, zda nejsou nad komínem či poblíž něj elektrické dráty, abychom se do nich při vysouvání tyče z komína netrefili. Pokud je komín hodně zanesený sazemi, musíme postup opakovat i několikrát.
Vtipný domovní štít kominické firmy Vtipný domovní štít kominické firmy
Vtipný domovní štít kominické firmy

Vymetáme saze

Připravíme si nádobu (ideálně plechovou), plechovou lopatku a smetáček. Je dobré položit pod dvířka podklad z nehořlavého materiálu i v případě, že jde třeba o betonovou podlahu, snadno pak vyvalené saze zameteme a podklad odneseme. Pokud jsou spodní dvířka v interiéru, neprohloupíme použitím průmyslového vysavače (jeho koupí vyřešíme i další problémy domácnosti, případně si jej zapůjčíme).

Saze vymetáme spodními dvířky komína. Tyto usazeniny je dobré vynést. Není to třeba při každém čištění, ale v případě nadměrně zaneseného komína určitě a u komína pravidelně čištěného jednou za rok a to vždy po ukončení topné sezóny. Spodní komínová dvířka najdeme pod připojením kotle nebo kamen do komína. A pozor! Saze jsou silně hořlavé.

Pokud v komíně objevíte dehet (mazlavý materiál, který se nám ze stěn usadí na čistícím nářadí), zavolejte kominíkovi. A v žádném případě neuvádějte do provozu komín, který je popraskaný či nakloněný. Nejprve je nutné využít služeb zedníka a poté je nezbytná revize komína – nového či rekonstruovaného.

Čistíme kouřovod

Pokud není možné kouřovod odmontovat, musíme jej vyčistit dvířky kamen. V opačném případě je dobré uvolněný kouřovod ve spodní části zacpat třeba novinami a vynést ven, kde jej teprve vyčistíme. Ideálně na místě, kde mohou saze zůstat, třeba rovnou do popelnice, nebo na kus igelitu, který pak i s nečistotami snadno shrneme. A nezapomeňte ani na řádné pročištění sopouchu (napojení kouřovodu do komína). Nakonec odstraňte použité ucpávky, vymeťte kamna a zatopením ověřte kvalitu tahu komína.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Tomáš Abert

Tomáš Abert

Duchcov, Duchcov, Bydžovského 1234/2, 41901
Tel: 605 251 638
Web: http://www.kominy-abert.cz
E-mail: info@kominy-abert.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Tomáš Abert

Duchcov, Duchcov, Bydžovského 1234/2, 41901
Tel: 605 251 638
Web: http://www.kominy-abert.cz
E-mail: info@kominy-abert.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Jak se čistí a kontroluje komín po topné sezóně"

Buďte první a napište komentář k  "Jak se čistí a kontroluje komín po topné sezóně"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE