Jak se dotkne novela zákona právě vašeho komína? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Jaké konkrétní zásadní změny jsou zakotvené v zákonu č.320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů? Především jsou to takové změny, které se snaží zamezovat nekvalifikovaným podomním kominíkům v jejich činnosti. Jelikož ti nebudou schopni provádět odborné výpočty spalinových cest a plnit další požadavky tohoto zákona.

Letos v červnu vydal na svém 17. zasedání Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky usnesení k vládnímu návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). Ve sněmovním tisku 459/1 doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby souhlasila s vládním návrhem zákona o Hasičském záchranném sboru ve znění uvedených pozměňovacích návrhů. V žádném případě nešlo o návrh jednotlivého poslance, ale sněmovního výboru. Čili se zněním tohoto návrhu se ztotožnili všichni členové výboru napříč politickými stranami.

Na následující schůzi Poslanecké sněmovny byly ve druhém čtení pozměňovací návrhy do zákona „načteny“ a dne 2. října 2015 byl ve třetím čtení zákon včetně navrhovaných změn přijat. Pro hlasovalo 100% přítomných poslanců. Z poslanecké sněmovny byl návrh zákona předán do Senátu, kde byl 11. listopadu 2015 senátory schválen. I v Senátu hlasovalo „pro“ 100% přítomných zákonodárců. 24. listopadu 2015 nakonec zákon podepsal prezident České republiky. A 7. prosince 2015 vychází Sbírka zákonů, kde byl pod č. 320/2015 Sb. zákon zveřejněn.

Zákon č.320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů přináší některé podstatné změny.

Zákon stanoví, že provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem, který tomuto zákonu odpovídá.
Zákon přesně definuje spalinové cesty jako „dutiny určené k odvodu spalin do volného ovzduší“ a zcela přesně také určuje výjimky, na které se povinnost čištění, kontroly a revize nevztahují. Dále stanoví, kdo je „oprávněná osoba,“ která provádí čištění, kontroly a revize spalinových cest. A spolu s tím stanoví i povinnosti oprávněných osob a naopak také pokuty, které budou uloženy jak provozovatelům spalinových cest (právnickým a podnikajícím fyzickým osobám), tak i oprávněným osobám, které čištění, kontroly a revize nebudou provádět podle zákona a prováděcí vyhlášky. Zákon zároveň ruší Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Konkrétní změny zakotvené v zákonu č.320/2015 Sb.:

1. Nedílnou součástí revizní zprávy je nově dokládání fotografií a výpočtu!

2. I u nových komínů musí být proveden výpočet spalinové cesty, ke kterému je třeba přizvat revizního technika nebo realizační firmu v oboru kominictví. Stavební firmy nemají v tomto směru často znalosti ani kompetence. Pokud nepřizvou odborníka, aby provedl výpočet, vystavují se možnosti, že nebude provedena a vydána revizní zpráva, jelikož nebude možné provést výpočet spalinové cesty na stávající komín vzhledem ke konkrétnímu zvolenému spotřebiči. Je důležité znát předem parametry spotřebiče, než se začne nový komín stavět. Čili nelze stavět nový komín a poté až vybrat spotřebič. Řešení spalinové cesty by tedy měly zpravidla řešit specializované firmy v oboru kominictví. To samé pak platí i pro rekonstrukce a řešení sanací (vložkování) komínů. Je logické, že s vyšší náročností vyhotovení revizní zprávy (foto + výpočty) se zvýší i její cena. 
3. Revizní technik provádějící revizi spalinové cesty musí vydat zprávu nejdéle do 10 dnů od provedení revize spalinové cesty. Přičemž správné ověření revizního technika případně kominíka je zpravidla možné provést na webových stránkách příslušného kominického cechu.

4. Při zjištění závad, které mohou bezprostředně ohrozit zdraví či způsobit újmu na životě osob, je revizní technik nebo kominík provádějící pravidelnou roční kontrolu povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost na místně příslušný stavební úřad.

5. Dejte si proto pozor na takzvané podomní kominíky na živnostenský list, kteří nejsou v oboru mnohdy ani vyučeni, natož aby byli schopni výše uvedené služby zajistit!
Zdroj: www.kominymb.cz, www.skcr.cz, www.shutterstock.com

ZÁKON č.320/2015

ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

(zákon o hasičském záchranném sboru) - částečné znění

ČÁST TŘETÍ

ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY

43
Spalinová cesta

(1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.

(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu.

(3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

44
Čištění a kontrola spalinové cesty

(1) Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).

(2) Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

(3) Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.

45
Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

(2) Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis.

46
Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

47
Zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty

(1) Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 44 odst. 2 svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

(2) Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.

(3) Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis.“

76a
(1) Oprávněné osobě, která

neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo
v rozporu s § 47 odst. 1 nepředá písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě,
se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(2) Oprávněné osobě nebo reviznímu technikovi spalinových cest, který v rozporu s § 46 neoznámí zjištěné nedostatky příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru nebo je oznámí opožděně, se uloží pokuta do 50 000 Kč.

(3) Reviznímu technikovi spalinových cest, který

neprovede revizi spalinové cesty stanoveným způsobem, nebo
v rozporu s §47 odst. 2 nepředá písemnou zprávu o revizi spalinové cesty nebo ji předá po stanovené lhůtě,
se uloží pokuta do 50 000 Kč.

76b
Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, se uloží pokuta do 100 000 Kč.

76c
Pokutu podle § 76a a 76b ukládá hasičský záchranný sbor kraje. Při stanovení výše pokuty přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání.

Část devátá

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

60
Zrušuje se:

10. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.