Jak zateplit fasádu

Pokoušet se zateplovat fasádu svépomocí je velkým rizikem. Následující řádky vám ukážou, jak je zateplení domu náročné, jaké jsou jeho klíčové detaily a které práce se prostě není možné při zateplování teprve učit. I v případě výběru realizační firmy je však nezbytná obezřetnost, především pak reference z již realizovaných staveb a precizně vypracovaná cena s garancí svého dodržení.

Volba materiálu a projekt

Zásadní je především tloušťka izolantu poté, co jsme se rozhodli pro způsob zateplení a materiál samotný. Při volbě materiálu i volbě tloušťky izolace je nutné navštívit projektanta. Nezapomeňte, že zateplení domu by mělo vyjít z precizně vypracovaného projektu. V konkrétních případech dokonce nelze některé materiály použít.

U pěnového polystyrenu musíme počítat s nízkou požární odolností, u minerální vaty zase s větší hmotností a problematičtější aplikací na fasády, navíc i s vyšší cenou a nasákavostí při aplikaci. Na panelový dům vyšší jak 23 metrů například nelze použít běžný pěnový polystyren právě z důvodu nízké požární odolnosti a podobně.

Příprava fasády k zateplení

Ještě než se začne fasáda zateplovat, je nutné připravit suchý a pevný podklad, zbavený nečistot a mastnoty. Je také nutné odstranit všechny nesoudržné a uvolněné části fasády, bez ohledu na to, zda bude prováděno zateplení kontaktní či bezkontaktní – se vzduchovou mezerou. Technicky je také nutné ošetřit obnažené výztuže, což opět nemůže provádět amatér.

Nakonec se musí odmontovat ty prvky fasády, které by při zateplení překážely. Po dokončení zateplení je můžeme namontovat na původní místo, nebo pořídíme nové, které budou nové fasádě víc slušet (hromosvody, střešní svody, větrací mřížky, osvětlení a podobně).
Tuto přípravnou fázi si sice můžete udělat sami, v případě vícepodlažních domů však potřebujete nejprve postavit lešení a to je problém. Kdybyste se při práci na lešení jako amatéři dokonce zranili, budete zbytečně uplatňovat nárok na vyplacení pojistného ze životní pojistky – nejste na tuto práci kvalifikovaní. Problém je i s pronájmem samotného lešení, o jeho bezpečné výstavbě a ukotvení nemluvě.

Následuje penetrace, kterou je nutné provést zednickou štětkou. Penetrace je důležitá pro kvalitní slepení podkladní a lepící vrstvy. Proto penetraci podkladu provádíme pouze v případě zateplení kontaktního.

Montáž zateplení

Nejprve je nutné namontovat zakládací soklové lišty kolem obvodu celého domu. Všude tam, kde se bude izolant lepit. Poté už lepíme izolant. V našem pracovním postupu uvažujme o běžném pěnovém polystyrenu, jehož aplikace je velmi snadná, rychlá a materiál je levný. Nejčastěji se používá polystyren typu EPS 70 F nebo EPS 100 F o formátu 1000 x 500 mm. Tloušťka je uvedena v projektu a tedy navržena projektantem.

Fasádní desky se lepí speciální lepící hmotou (lepidlem). Upevníme tak izolant k podkladu a zajistíme polohu desek ve vrstvě. Pozor však, lepit nelze při teplotách pod bodem mrazu a za deště. 
Na zadní stranu každé desky se nanesou 3 terče, jejichž povrch by měl po přitlačení desky k podkladu tvořit společně s hmotou lepidla po celém obvodu desky 40% plochy. Izolační desky se zásadně lepí odzdola nahoru, od zakládacích lišt, ve vodorovných řadách a na vazbu (na vazbu stavíme třeba i zdivo).

Každou desku je navíc nutné ukotvit ke stěně talířovými hmoždinkami, ideálně s plastovým trnem, který nevytváří tepelný most. Zajistíme tak neustálý přítlak desky na lepící tmel. Na 1 m2 je nutné použít alespoň 4 hmoždinky.

Na obtížná místa (parapety, podhledy, ostění a rohy domu) je nutné použít rohové lišty s výztužnou tkaninou. Rohové lišty chrání právě nejvíc namáhaná místa (rohy) před poškozením.

Finální vrstvy

Po dokončení pokládky izolace musí být celá plocha příbroušena do roviny a vytmelena krycí stěrkou. Minimální síla vrstvy musí být 2 až 5 mm a stěrkování se provádí shora dolů. Stěrkou se zajistí společné působení všech vrstev – izolantu, výztužné tkaniny a finálního povrchu fasády. 
Do stěrky vtlačujeme výztužnou tkaninu, takzvanou perlinku. Ta musí být stěrkou kryta z obou stran, je tedy ve stěrkové hmotě celá ponořena. Jednotlivé díly perlinky přitom přes sebe vzájemně překládáme (minimálně 10 cm překrytí). Pokud stěrkujeme obzvláště namáhaná místa, je nutné překrytí až dvojnásobné (20 cm).

Teprve až stěrková vrstva důkladně vyschne, je možné aplikovat finální fasádní vrstvu. Nejprve je však třeba penetrace. Až penetrační vrstva je posledním podkladem pod omítku. Po penetraci je nutné provést veškeré klempířské práce a osazení dalšími prvky. Poté se zatmelí spáry kolem oken pružnými akrylátovými tmely. A hurá na omítání.

Omítka je nejen finální vrstvou estetickou, ale především chrání fasádu před povětrnostními vlivy. Nejčastěji se používají omítky rýhované či zrnité.
Nakonec je vhodné zkontrolovat kvalitu provedených prací termokamerou. Ideálně v zimě, za oblačného dne, ale bez sněžení či silného větru.
Stavební firma Jurman, Zelenka spol. s.r.o. Poslat poptávku