Jaký je rozdíl mezi septikem a žumpou?

Žumpy, čili bezodtokové odpadní jámy, najdou uplatnění především v rekreačních lokalitách, u rekreačních chalup, chat a zahradních domků, kde není možné (či je velmi obtížné) napojení na veřejnou kanalizaci. V těchto lokalitách většinou nedostaneme povolení na septik, ze kterého lze odpadní vodu vypouštět. Ovšem ani žumpu nelze vybudovat bez rozmyslu, i žumpy podléhají zákonům.

Co říká o septicích a žumpách zákon?

Rozdíl mezi nimi není jen v bezodtokovosti. Zákon definuje různé typy staveb. Septik je vodní dílo, na které se vztahuje zákon č. 254/2001 Sb., tzv. vodní zákon. A přesná zákonná definice tohoto typu staveb zní 'stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.' Tuto definici najdeme v § 55, odstavci 1, pod písmenem c.

Žumpa není oproti tomu klasifikována jako vodní dílo. Jde o obecnou stavbu, k jejíž výstavbě budeme potřebovat povolení stavebního úřadu. Žumpy jsou tedy definované stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., kde spadají pod 'podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem.' Podle zákona je tedy třeba stavbu žumpy ohlásit na příslušném stavebním úřadě.

Co musí žumpa splňovat podle zákona?

Důležité jsou požadavky na kvalitu a bezpečnost (ty jsou však společné pro všechny stavby). Kritéria pro žumpy jsou konkrétně ošetřena vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Podle této vyhlášky musí být žumpa vodotěsná, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a musí mít zajištěné větrání. Pokud je viditelné prosakování žumpy, její majitel má povinnost provést zkoušku její těsnosti. Vyprazdňování žumpy pak musí probíhat v závislosti na jejím objemu. Stav žumpy je také nezbytné průběžně kontrolovat. Její případné přetékání naplní skutkovou podstatu přestupku 'nedovolené vypouštění odpadních vod.' Žumpa ale musí být řešena také tak, aby bylo umožněno výhledové napojení této stavby na kanalizaci pro veřejné potřeby, která je ukončena čistírnou odpadních vod. Je proto třeba již při stavbě žumpy myslet dopředu a postavit ji tak, abychom ji mohli v budoucnu připojit na veřejnou kanalizaci.

Jak nakládat s obsahem žumpy?

Obsahem žumpy je odpadní voda definovaná zákonem č. 254/2001 (ve výše zmiňovaném vodním zákoně). A právě ve vztahu k žumpě je klíčový § 38, odstavec 6, který říká, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové žumpě, je povinen zajistit jejich zneškodňování takovým způsobem, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod.

A právě pro účely vypouštění odpadních vod potřebujeme podle vodního zákona povolení místně příslušného vodoprávního úřadu. Ten určí nejvyšší přípustné hodnoty množství a znečištění odpadních vod, které mají být vypouštěny, aby neznečišťovaly povrchové a podzemní vodní zdroje. Vodoprávní úřad proto vždy zkoumá oblast vypouštění odpadních vod. Pokud toto povolení nedostaneme, je třeba pravidelně objednat specializovanou firmu, která nám žumpu vyprázdní a její obsah vyveze a zlikviduje.

Jak má žumpa vypadat?

Základem každé žumpy je kvalitní nádrž. Pokud totiž nádrž nesplňuje potřebné kvalitativní parametry a odpadní vody z ní prosakují, dopouštíme se přestupku. Žumpa musí být pořádně utěsněna a musí dokonale izolovat svůj obsah od okolního prostředí.

Dříve se žumpy budovaly různými způsoby. Nejprve šlo o pouhé jámy v zemi, později se začaly budovat žumpy betonové. Dnes je však třeba uložit do země nejčastěji odolnou plastovou nádrž. A plast je opravdu materiál, který je na žumpy vhodný z mnoha příčin. Patří mezi ně odolnost )i vůči chemikáliím typu rozpouštědla apod.), dlouhá životnost, snadná manipulovatelnost i instalace. V žádném případě pak žumpa nesmí prosakovat. Pokud máte jímku, která by nesplňovala zákonem předepsané povinnosti, je třeba investovat do nové, kvalitní nádrže.

Vodní zákon samozřejmě myslí i na pokuty za přestupky, které nejsou malé a je zbytečné je platit.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com