Dostát dnešnímu trendu a osázet zahradu pestrou škálou domácích i exotických dřevin je určitě nelehká věc. Nicméně dokázat obklopit jejich záhony dokonalým trávníkem je úkol neméně nesnadný. Abychom mohli být se svým počínáním v budoucnu spokojeni, měli bychom si nejprve ujasnit několik zásad pro správné založení travnaté plochy.


V prvopočátku bude záležet na tom, zda se nový trávník bude zakládat zcela nově nebo zda jsme se rozhodli obnovit starý ve špatném stavu. První způsob je mnohem náročnější a zdlouhavější. Po dobře vykonané práci určitě nebude litovat vynaloženého úsilí. Druhá varianta se obejde bez pracného urovnávání povrchu zahrady, což je velké plus, přesto však ani vypořádání se se zapleveleným starým porostem nebude nikterak lehké.

Pokud je naším cílem vybudovat si kolem svého domu příjemné prostředí zahrady s rozsáhlejšími plochami travnatého koberce, měli bychom se už při jejím navrhování zamyslet nad tím, jak se nám bude trávník posléze udržovat. Mám tím na mysli, nevytvořit si zbytečně taková místa, která budou špatně přístupná pro sekací techniku. V případech, kdy se budeme chystat pro založení úplně nového porostu, je důležité, abychom si pozemek dokonale urovnali, protože by se mohlo snadno stát, že si terén v době pozdější za nás srovná naše zahradní sekačka, ovšem i s kořínky nově vzrostlých rostlin.
Přípravnými pracemi k vlastnímu zakládání je krátký pedologický průzkum stanoviště a úprava jeho půdních vlastností s ohledem na pěstované travní společenstvo. Pro trávy jsou vhodné střední až lehké půdy s pH okolo 6 – 6,5.
Příliš kyselé půdy můžeme pozitivně ovlivnit přidáním písku a vápencem a opačně, zásaditost upravit přidáním rašeliny nebo kompostu. Nevhodný vláhový režim, který mimo jiné vede k zamechování trávníku, dokážeme snadno korigovat jednoduchým drenážním kanálem v patřičné hloubce. Použití hrubšího kamene do spodních vrstev a v horní pak drobnější frakce, finálně zasypané pískem, bohatě splní svůj účel. V opačném případě se musíme smířit s pravidelným závlahovým režimem, pochopitelně ale záleží na gustu pěstitele.
Důležitým momentem pro dobré uchycení rostlin je náležitě připravený povrch půdy s vhodně upravenou zeminou. Tato fáze je snadno skloubitelná s urovnáním povrchu, kdy si rovnou terén dorovnáme připravenou, případně i kompostem nebo průmyslovým hnojivem (např. Cererit- 3-6 kg/ar) přihnojenou zeminou.
Ve velmi krátké době se nám začnou na upraveném povrchu uchytávat plevele, což nás samozřejmě nepotěší, ale není se čeho obávat. Necháme je klidně vzklíčit. Po jejich vzklíčení (3 týdny) se můžeme chystat k setí traviny. Jemně zaplevelený povrch rozhrábneme hráběmi, čímž docílíme zničení vzešlých plevelů nebo zkrátka přistoupíme k použití chemické ochrany (např. pro lepší manipulaci je možno jej smíchat s pískem) nebo položením travního drnu v pásech. Při volbě jedné z těchto dvou možností bude asi hrát roli, jak rychle si přejeme mít trávník „hotový“. V tomto ohledu je pokládání pásů vskutku efektivní, ale je nutno podotknout, že se jedná o finančně náročný způsob, přičemž za půl roku po osetí můžeme mít tentýž porost také. Vhodnou dobou je jaro nebo konec léta, zkrátka, kdy už, a kdy ještě, není Roundup).
Tímto by měla být půda připravena na osetí.
Vlastní založení trávníku je možné v podstatě provést dvěma způsoby. A to buď osetím travním semenem. V létě se kvůli pravděpodobnému možnému výskytu sucha zakládání nedoporučuje. Pro setí je možno použít malých, zahradních secích strojů, nebo jednoduše semeno rukou pohodit. Vysévá se přibližně 2 až 2,5 kg na 1 ar (10 x 10 m). Druhová skladba traviny je z velké části založena na jílku anglickém, který přímo vyžaduje sešlapávání a časté sekání, doplňkové druhy se mohou skládat z některého druhu lipnic nebo kostřav. Travní semena o různé druhové skladbě travních druhů jsou dnes běžně k dostání od specializovaných prodejen po různá průmyslová zboží.
Po zasetí se doporučuje provést jemné zapravení semene do půdy a přiměřená zálivka. Ta je důležitá i pro zakládání drnem. Je-li možnost, vhodné utužení povrchu půdy vždy vydatně přispěje ke zvýšení půdní kapilarity a tím i ke snazšímu přístupu půdní vody k rostlinkám. Po vzejití kulturních trav bude prostor pro možné přihnojení a podpořit tak včasné zapojení porostu. Jakmile dosáhnou oddenky trav 10 cm, je čas na první posekání, ne však na méně než 5 cm. Mohlo by totiž docházet k vytrhání některých mělčeji zakořeněných jedinců. Tuto pracovní operaci pak již budeme pravidelně opakovat, ale to již patří do jiné kapitoly, totiž pravidelné údržby vašeho trávníku. Takže, jen se do toho pustit a zkusit si založit vlastní trávníček. Jeho vždyzelená svěžest nám pak bude dodávat energii. Hodně štěstí!