Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

6. díl seriálu

Datum vydání: 09.05.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o realizace nového okna v RD či odstupové vzdálenosti studny.

Dotaz na téma: Realizace nového okna v RD

Dotaz: Dobrý den. Plánujeme v rodinném domku vybudovat nový okenní otvor, tj. vybourat nosnou zeď, vyztužit překladem a osadit nové plastové okno. Starý okenní otvor zazdíme. Nové okno bude směřovat do našeho pozemku. Je zapotřebí na tuto úpravu stavební povolení? Děkuji. FM

Naše odpověď: Popisovaná stavební úprava podléhá schválení stavebního úřadu. V případě, že se jedná o rodinný dům, který má zastavěnou plochu do 150 m2, nejvýše jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m, a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví, podléhá tato stavební úprava podle ustanovení § 104 odst. 2 stavebního zákona ohlášení stavebnímu úřadu. Jestliže uvedené parametry nesplňuje, je nutné stavební úřad požádat o vydání stavebního povolení. Jak k ohlášení, tak i ke stavebnímu povolení je nutné stavebnímu úřadu předložit projektovou dokumentaci vypracovanou v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Odstupové vzdálenosti studny

Dotaz: Dobrý den, uvažuji o montáži samonosné betonové jímky na chatě o objemu 6 m3. Sousedé mají kopanou studnu, nemohu dodržet ochranné pásmo 12 m. Mohu mít jímku ve vzdálenosti do 5 m od své vrtané studny a sousedovi kopané? Výrobce garantuje nepropustnost jímky, vlastní atest. Před montáží znovu jímku otestuje napuštěním vody. Můžou se případné splašky dostat do vrtu vzdáleného 5 m o hloubce 25 m? Děkuji za odpověď. M

Naše odpověď: Odstupové vzdálenosti studny pro individuální zásobení vodou od zdrojů možného znečištění (tedy i od žumpy) stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ v platném znění, tj. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. V ustanovení § 24a vyhlášky je uvedeno, že studna musí být situována v prostředí, které není zdrojem znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni. Nejmenší možná vzdálenost domovní studny od žumpy závisí na „prostupnosti“ prostředí a je stanovena v odst. 2 ustanovení § 24a vyhlášky. Vzdálenost studny od žumpy je pro málo prostupné prostředí stanovena na 12 m a pro prostupné prostředí na 30 m. Tyto vzdálenosti je nutné dodržet i při umisťování a realizaci žumpy pro stavbu pro rodinnou rekreaci (chatu).

Další dotazy a odpovědi na téma "Odstupové vzdálenosti studen, septiků a ČOV" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zajištění WC jako zařízení staveniště pro stavbu chaty

Dotaz: Stavíme chatu. Na parcele musíme zatím postavit suchý záchod. Jak daleko musí být od sousedovy zahrady, na zahradě nemá studnu ani žádnou stavbu? Musíme mít na postavení „kadibudky“ jeho souhlas? Děkuji. LM

Naše odpověď: Stavba suchého záchodu jako „zařízení staveniště“ není vhodným řešením. Stavební úřad by Vám toto řešení s velkou pravděpodobností neschválil… Nezabýval bych se proto problémem odstupových vzdáleností stavby od hranice pozemků a staveb a raději hledal vhodnější řešení v podobě instalace např. chemického nebo mobilního WC (např. Toi Toi).

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Výměna oken v bytě v bytovém domě, v odlišném pohledovém členění s ostatními okny

Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz ohledně výměny oken v panelovém domě patřícím sdružení nájemníků. Vyměnil jsem zde 2 okna, nikoli však jako původní okna, která byla jednokřídlová, tyto jsem nahradil stejným rozměrem, ale okny půlenými. Před změnou jsem byl na stavebním úřadě, kde mě bylo sděleno, že k výměně oken nepotřebuji stavební povolení, to jsem tedy nežádal. Nesdělil jsem ani správě domu, že okna nebudou stejná jako původní, nyní po mě domovnice žádá, abych okna demontoval a dal do původního tvaru, že se jedná o nepovolenou stavbu - § 103 stavebního zákona. Ve stanovách domu nemáme jasně dáno, jakými okny budeme dřevěné okna plastovými nahrazovat, je však pravdou, že kromě mě všichni (14 z 24) bytů, okna osadili původním tvarem, jednokřídlým, pouze já dvoukřídlými. Zbylé byty ještě výměnu neprovedly. Kdo po mě může žádat nějakou sankci nebo dokonce odstranění stavby? Bylo by odstranění ve veřejném zájmu? Není lépe tepelná úspora energie, i když jiným typem oken? Je mi zřejmé, že estetické hledisko není nejlepší, ale byl jsem nucen toto provést ohledně vnitřního vybavení bytu, jedno křídlo bych nemohl otvírat. Nehledě na to, že v obci nejsem jediný případ. Na jiných domem mají okna jiné barvy - někdo bílou, druhý hnědou, jinde jsou okna dvoukřídlá a tříkřídlá. Byl bych v obci jediný, kdo by byl dosud sankcionován. Děkuji mnohokrát za vaši odpověď. PV

Naše odpověď: Výměna oken, bez změny jejich parametrů, je udržovací prací, která v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Je však diskutabilní, zda touto výměnou nedošlo ke změně vzhledu stavby a tedy zda došlo k naplnění výše zmíněného ustanovení stavebního zákona, kde je mimo jiné řečeno, že udržovací práce nepodléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení musí být udržovacími pracemi, při kterých nedochází ke změně vzhledu stavby. Ze své praxe však vím, že i tak stavební úřady tyto výměny oken, při změněn jejich členění, považují za udržovací práce, které jsou v souladu s uvedeným ustanovením stavebního zákona. V dotazu uvádíte, že vlastníkem stavby je sdružení nájemníků. Předpokládám však, že jde bytový dům, který vlastní jednotliví vlastníci jednotek v tomto domě, kteří zde mají jak výlučné vlastnictví (bytové jednotky), tak podílové spoluvlastnictví (společné části domu). V tomto podílovém spoluvlastnictví bych viděl i problém v této věci. Okno totiž tvoří plášť stavby, který bude v tomto podílovém spoluvlastnictví, a jeho změnou se dotýkáte práv ostatních vlastníků stavby. Z tohoto vyplývá, že ostatní spoluvlastníci by s předmětnou výměnou měli souhlasit. Je pravděpodobné, že stavební úřad bude zastávat názor, že tyto udržovací práce stavby nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení a nebude chtít do sporu vstupovat. Je se však nutné dohodnout se spoluvlastníky stavby na dalším řešení této věci nebo věc dále řešit občanskoprávní cestou.

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování a provádění staveb pro bydlení" najdete ZDEZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE