Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

18. díl seriálu

Datum vydání: 22.08.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o nepovolenou stavbu bazénu či přístřešek pro osobní automobily.

Dotaz na téma: nepovolená stavba bazénu na sousedním pozemku

Dotaz: Dobrý den, ráda bych se na Vás obrátila s dotazem, jak mám postupovat, když soused vybudoval na svém pozemku 2 m od našeho plotu zapuštěný bazén do 40 m2 bez jakéhokoliv povolení úřadů a souhlasu sousedů a neudržuje ho a tím došlo k přemnožení bodavého hmyzu, který nám znemožňuje pobyt na zahradě a v případě, že do budoucnosti nainstaluje filtraci, která nás bude rušit svým hlukem, především v noci, neboť máme na této straně okna do ložnic. Nyní soused zažádal o řízení na dodatečné stavební povolení, ke kterému jsem vyjádřila tyto námitky, a soused napadá slovně naši rodinu, zastrašuje, uráží nás a tvrdí, cituji: "mám známé všude, stejně povolení dostanu." Jak mám postupovat? Předem děkuji za odpověď. ZB

Naše odpověď: Bazén do 40 m2 podléhá, v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona, vydání územního souhlasu, který vydává příslušný stavebním úřad. Tato stavba musí být, podle ustanovení § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, umístěna nejméně 2 m od hranice se sousedním pozemkem. Pokud soused stavbu postavil bez schválení stavebního úřadu, dopustil se svým jednáním přestupku proti stavebnímu zákonu. Jediným způsobem k legalizaci stavby je potom její dodatečné povolení. V případě, že k dodatečnému povolení stavby nedojde nebo soused neprokáže, že stavbu lze dodatečně povolit, musí stavební úřad, v souladu s ustanovením § 129 stavebního zákona, nařídit odstranění stavby. Jestliže s existencí stavby bazénu nesouhlasíte, máte možnost v řízení o dodatečném povolení stavby podat své námitky. Pokud přesto stavební úřad stavbu dodatečně povolí, máte právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolání společně s rozhodnutím stavebního úřadu poté přezkoumá odvolací orgán, kterým je příslušný odbor krajského úřadu. Když odvolací orgán zjistí, že postup stavebního úřadu byl v rozporu s platnými předpisy, jeho rozhodnutí zruší a věc mu vrátí k novému projednání. Co se týče napadání osob, je nutné je řešit buď s orgány policie, nebo s příslušnými přestupkovými orgány obce.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Přístřešek pro osobní automobily

Dotaz: Dobrý den, plánujeme stavbu přístřešku pro 2 auta. Měl by být umístěn téměř na hranici pozemku se sousedem a jednalo by se o dřevěné trámy na betonových patkách s pultovou střechou směrem od plotu do dvora. Předpokládáme, že souhlas od souseda obdržíme. Je možné postavit přístřešek jako stavbu do 25 m2 s tím, že trámy budou postaveny v půdorysu 5 x 5 m a dále bude mít přístřešek přesah střechy 1 m? Bude se stále jednat o stavbu do 25 m2? H

Naše odpověď: V převážné většině případů stavební úřady jako půdorysnou plochu přístřešku posuzují plochu vymezenou jeho sloupy, tzn., že do ní přesah střechy nezapočítávají. Tyto stavby podléhají, v souladu s ustanovením § 103 stavebního zákona pouze vydání územního souhlasu, nikoliv ohlášení nebo stavebnímu povolení. V souladu s ustanovením § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ musí být umístěny ve vzdálenosti minimálně 2 m od hranice se sousedními pozemky a přesah jejich střechy nesmí zasahovat na sousední pozemek. Snížení této min. odstupové vzdálenosti od hranice se sousedním pozemek může stavební úřad povolit udělením výjimky z citovaného ustanovení vyhlášky. Výjimka bude projednána na základě Vaší písemné žádosti v samostatně provedeném správním řízení.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace boudy pro psa na pozemku a výklad pojmu "sousední pozemek"

Dotaz: Dobrý den, dle stavebního úřadu potřebuji i na psí boudu (chovatelská stavení do 17 m2) stavební ohlášení. Na stavební ohlášení je potřeba souhlas sousedů. Dá se proti tomu nějak bránit? Na psí boudu je toho vybavování nějak moc. A je sousedem ten, kdo sousedí s Vaším pozemkem jenom "rohem" (to znamená v případě čtvercových pozemků má každý 8 sousedů, 4 sousedící a 4 rohové)? Děkuji. K

Naše odpověď: Podstatné je, zda stavební úřad psí boudu považuje za „stavbu pro chovatelství“ (podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) oddílu 4 stavebního zákona). Pokud ano, podléhá povolení jejího umístění a realizace vydání územního souhlasu. Podkladem k žádosti potom jsou mimo jiné souhlasy vlastníků sousedních pozemku, vyznačené na situačním výkresu stavby. Okruh vlastníků sousedních pozemků, jejichž souhlas se stavbou je nutné stavebnímu úřadu doložit je vymezen v ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona. Patří mezi ně vlastník pozemku, na němž má být záměr uskutečněn (nebo ten, který má k pozemku právo odpovídající věcnému břemeni) a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být záměrem dotčeno. V případě, že tedy mohou být dotčena i práva vlastníka pozemku, který s Vaším pozemkem sousední pouze „rohem“, je nutné stavebnímu úřadu doložit i jeho souhlas.

Další dotazy a odpovědi na téma "Drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Plánovaná stavba k rekreaci a zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek souseda

Dotaz: Dobrý den, vlastním pozemek určený dle územního plánu k výstavbě rekreačního objektu. K mému pozemku a dalším již stojícím chatám vede obecní cesta. Cca 10 m je dle zápisu v katastru ve vlastnictví souseda a není uveden status "komunikace". Tato část se využívá jako cesta déle jak 50 let a je dokonce zakreslena v územním plánu jako cesta. Mohu na základě toho, že cesta existuje a je i zakreslena v ÚP stavět chatu? V případě, že ne, bude mi stačit písemný souhlas souseda, že mohu jeho část pozemku, kterým je právě zmíněná cesta, využívat nebo bude muset být zapsáno věcné břemeno ve prospěch mého pozemku v KN? V případě, že stavba bude schválena stavebním úřadem, potřebuji ještě povolení od obce? Děkuji za odpověď. MN

Naše odpověď: Pokud chcete sousedův pozemek užívat jako přístup a příjezd na pozemek a tento sousedův pozemek není veden jako veřejná komunikace, je nutné se sousedem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes jeho pozemek, ve Váš prospěch vlastníka pozemku. Tato smlouva bude sloužit jako podklad k žádosti o povolení stavby, podávané stavebnímu úřadu. Uzavřené věcné břemeno bude vloženo do katastru nemovitostí a bude sloužit jako záruka toho, aby právo jízdy a chůze nemohlo být do budoucna odepřeno. Vyjádření příslušné obce k umístění stavby na předmětném pozemku bude rovněž sloužit jako podklad k žádosti o povolení stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Odvolání obce proti stavebnímu povolení na stavbu RD (lhůta pro projednání odvolání)

Dotaz: Obec se odvolala proti stavebnímu povolení RD. Prosím, do jakého termínu musí stavební úřad s odvoláním seznámit účastníky řízení včetně stavebníka stavby a předat jej společně se spisovým materiálem k přezkoumání svému nadřízenému orgánu a do jakého termínu musí tento nadřízený orgán vydat závazné rozhodnutí? Nedodržením termínu některého orgánu nabude stavební povolení právní moci? V

Naše odpověď: Skutečnost, že správní orgán nedodrží stanovené termíny, nemá za důsledek, že by napadené rozhodnutí nabylo právní moci. Můžete si však na postup správního orgánu stěžovat, konkrétně na jeho nečinnost. Stavební úřad musí odvolání proti jeho rozhodnutí společně se spisovým materiálem doručit do 30 kalendářních dnů ode dne doručení odvolání odvolacímu orgánu. Lhůta odvolacího orgánu pro vydání jeho rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy mu byl předán spisový materiál a její délka se řídí ustanovením § 71 správního řádu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE