Nová dotace pomůže se zateplením rodinných domů

Zateplení rodinných domů, respektive snížení energetických nároků těchto budov, nebylo od zastavení příjmu žádostí o podporu (dotaci) programem Zelená úsporám zaštítěno žádným dotačním titulem. Opět se však blýská na lepší časy. Minimálně do konce příštího roku (2013) si však ještě počkáme.

Zateplování panelových i nepanelových bytových domů je stále podporováno programem Nový panel. Běžné starší rodinné domky jsou na tom však o poznání hůře, respektive je nyní pouze na jejich vlastnících, zda do zateplení budou investovat a spočítají si návratnost investice podle uspořených nákladů za vytápění.

Plánuje se nový způsob podpory zateplení budov

Blýská se však na lepší časy. Peníze, které stát obdrží z prodeje emisních povolenek v letech 2013 až 2020, by měly jít opět na podporu zateplování nemovitostí. Respektive by se měly získané finanční prostředky rozdělit na dvě části, jedna půjde do státního rozpočtu a druhá bude financovat agendu životního prostředí. A právě v tomto „širokém pojmu“ by měla být zahrnuta také podpora zateplení rodinných domů, respektive podpora domácností při investicích do zateplování budov. Finanční prostředky tedy přistanou ve státním rozpočtu, z nich bude polovina přesunuta resortu životního prostředí, kde bude rozhodnuto, jak velká část finančních prostředků podpoří zateplení veřejných a jak velká soukromých budov.

Podporovány by měly být novostavby a rekonstrukce soukromých budov a novostavby a rekonstrukce budov veřejných. Čili budou podporovány jak budovy veřejné, tak soukromé, včetně bytových domů a není vyloučená právě ani podpora zateplení rodinných domů. Což je oproti dřívějšímu programu Zelená úsporám zásadní změna, jelikož ten podporoval pouze rekonstrukce budov. Z veřejných budov se předpokládá především podpora budov v majetcích obcí, konkrétně škol, knihoven, nebo třeba kulturních domů. Šanci na získání podpory bude mít každá z obcí v ČR.
V tuto dobu se řeší nakládání s penězi z prodeje emisních povolenek. Jednají o tom u kulatého stolu zástupci bytových družstev, zástupci krajů, developeři, organizace Zelený kruh a zástupci ministerstva životního prostředí. Předpokládá se, že rámcová představa o novém programu energetických úspor by měla vzniknout do konce letošních prázdnin. Fungovat by pak měl nový program od konce roku 2013. Návrh nového zákona, který bude definovat, jak nakládat s výnosy z emisních povolenek, by měl být předložen ministrem životního prostředí do poloviny letošního května.

Zásadní otázkou je však výše podpory. A tak vysoké procento, jaké garantovala Zelená úsporám, to určitě nebude. Kombinována bude zřejmě nevratná a vratná část podpory. Základní úvaha je taková, že by žadatel o podporu splácel státu část peněz ze skutečných úspor energií, kterých docílí. A tyto prostředky, které budou žadatelé splácet, by měly jít opět na podporu dalších žadatelů.

A proč vlastně zateplovat domy?

Nejenže uspoříme náklady za vytápění budov, ale také zvýšíme hodnotu domu a bytů v něm, zlepšíme vzhled domů a prodloužíme jejich životnost, ochráníme vnější stěny před klimatickými vlivy, snížíme hlučnost, zvýšíme pohodlí bydlení, můžeme také odstranit konstrukční chyby a statické poruchy. Z investičního hlediska je zateplení budov velmi výhodné. V praxi však nelze zateplovat tradičními kontaktními a bezkontaktními systémy vnější obálky domů památkově chráněných. Čili ne všech objektů se podpora dotkne.

Stávající dotační titul – Nový panel

Program Nový panel byl spuštěn v roce 2001 a reflektoval potřebu rekonstrukcí starších bytových domů, nikoli však pouze těch panelových. Po krátkodobém přerušení byl znovu spuštěn příjem žádostí o podporu z tohoto programu od dubna 2011. Poskytovatelem podpory jsou Státní fond rozvoje bydlení (poskytuje dotace na úhradu úroků) a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ta poskytuje bankovní záruky).

Předmětem a účelem podpory je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů. Příjemcem podpory může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytového domu, fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v domě podle zákona o vlastnictví bytů a společenství vlastníků bytových jednotek vzniklé v bytovém domě podle zákona o vlastnictví bytů.
Příjemci podpory získají zvýhodněnou záruku za úvěr ve výši maximálně 80% jistiny úvěru. O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Dotace je poskytována ve výši rozdílu splátek úvěru. Ta odpovídá snížení úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o 2,5 až 4 procentní body (v závislosti na rozsahu, komplexnosti a kvalitě provedených prací). Program Nový panel trvá po dobu účinnosti nařízení vlády č. 299/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkami programu je požadován takový rozsah a kvalita provedených prací, které zajistí zvýšení užitné hodnoty domů a výrazně prodlouží jejich životnost.

Nutnou přílohou k žádosti o podporu je pro oba typy podpory stanovisko Poradenského informačního střediska (PIS). Toto stanovisko PIS vydá po předložení projektové dokumentace, energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy, dokladu o podlahových plochách bytů a položkového rozpočtu. Ve stanovisku musí být potvrzeno, že pokud dojde při opravě domu ke změně stavby podle stavebního zákona či k větší změně dokončené budovy podle zákona o hospodaření s energiemi, musí obvodový plášť bytového domu splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)].

Zdroje: novinky.cz, revitalizujte.cz, tzb-info.cz
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com