Od Nového roku již nepostavíte takový dům, jako dnes Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Od Nového roku, tedy 1.1. 2020, totiž budou platit nová pravidla pro výstavbu rodinných domů, již jen žádost o stavební povolení bude zahrnovat mnohem přísnější podmínky. Proto se mnoho stavebníků nyní snaží tento akt urychlit.

Výstavba rodinných domů v posledních letech v ČR stoupá

Výstavba nových budov a především pak rodinných domů v ČR poslední roky rychle stoupá, což se projevuje nedostatkem pracovní síly, neschopností firem dodržet termíny nebo přijímat další zakázky a nedostatkem pracovních sil. Jedním z nejdůležitějších důvodů jsou především rostoucí ceny bytů ve městech.

A právě s těmito fakty a zároveň novými evropskými směrnicemi se zákonodárci snažili vyrovnat zpřísněním pravidel. Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov bude možné od 1.1. 2020 stavět pouze domy, které budou mít o pětinu nižší spotřebu energie, než je tomu dosud. 

Proto nyní roste zájem stavebníků dokončit svou stavbu ještě za stávajících podmínek, což potvrzují i data Českého statistického úřadu (v 1. čtvrtletí letošního roku bylo ve srovnání se stejnými obdobími v předešlých sedmi letech vydáno největší množství stavebních povolení pro stavby rodinných a bytových domů). Odborníci proto naopak očekávají pro rok 2020 snížení zájmu o stavební povolení, respektive „ochlazení“ zájmu.

Snížení poptávky po stavebních materiálech a službách

Čili i současný výrazný nárůst poptávek po stavebních materiálech a službách by měl poklesnout. Naopak se očekává nárůst poptávek po materiálech, které splňují požadavky na pasivní standard stavěných budov. Především půjde o zdivo, ale i technologie, například rekuperační jednotky a rozvody, tepelná čerpadla apod. Zde je odhadován nárůst ve výši až 15 %. 

Zpřísněná pravidla však mají i výjimky. Ty se týkají například rekreačních chat a jiných objektů, památkově chráněných budov a kostelů, ale i některých nově stavěných průmyslových a zemědělských areálů, stejně jako skladovacích prostor, kde mohou být odlišné nároky na vnitřní teploty v závislosti na uskladňovaných materiálech a výrobcích.

Nová pravidla se též netýkají majitelů stávajících budov, ovšem nesmí jít v rámci jejich rekonstrukce o zásadní přestavbu.

Nová pravidla též budou mít vliv i na samotné užívání budov. V samotném dodržování standardu pasivních budov vidí problém i odborníci. Například výměna vzduchu prostřednictvím rekuperační jednotky představuje problém, jelikož si lidé budou jen těžko zvykat na omezené možnosti tradičního větrání.

A co bychom tedy měli od 1.1. 2020 stavět?

Stěžejním pojmem se stávají budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB = Nearly Zero Energy Buildings). Ovšem nejde o přímý úměr s pasivními domy. Tento požadavek vychází z evropské směrnice EPBD II (2010/31/EU), která byla implementována do naší legislativy. 

Platí přitom, že pro výstavbu rodinných domů je v ČR stěžejní především Zákon č. 406/2000 Sb., kde najdeme definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie: „budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Metodika ověření parametrů výpočty je pak popsána Vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb. Podle ní jsou počítány takzvané Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) a ty musí být vypracovány pro každou novostavbu rodinného domu, ale i domu bytového a jiných budov.

Dosud musí každá novostavba rodinného domu splnit požadavek průměrného součinitele prostupu tepla o 20 % nižšího, než hodnota referenční budovy (tato hodnota je dána minimálně požadavky ČSN 73 0540-2). Pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie to pak bude od 1. 1. 2020 snížení oproti hodnotě referenční budovy o 30 %.

Důležitá též bude od 1.1. 2020 takzvaná neobnovitelná primární energie. Pro stávající novostavby musí být neobnovitelná primární energie snížena oproti hodnotě referenční budovy o 10 %, nově to bude o 25 %. Tohoto snížení lze dosáhnout využitím obnovitelných zdrojů nebo zlepšením parametrů stavebních prvků obálky budovy, případně technických systémů budovy.

Rok 2020 tedy přinese zpřísnění požadavků na součinitele prostupu tepla obálkou rodinného domu (obvodové zdi, okna, izolace podlah a střechy) a na neobnovitelnou primární energii. Jelikož však má většina předních dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a technologií pro stavby rodinných domů svůj běžný standard nastaven mnohem výše, než jsou doporučení norem, nemělo by to mít zásadní vliv na zdražení. Panika je tedy zbytečná. Ovšem na druhou stranu lze předpokládat, že se některé podnikající subjekty v souvisejících oborech pokusí situaci zneužít. Již nyní prosakují na povrch informace stavebníků, že jim bylo ze strany dodavatelů vyhrožováno zdražením i o desítky procent.

Dodržení parametru na neobnovitelnou primární energii pak bude možné dosáhnout výběrem vhodného zdroje tepla a zařízení na ohřev užitkové vody, který bude možné kombinovat se zdrojem obnovitelných energií (např. rekuperační jednotka se zpětným získáváním tepla, solární kolektor, fotovoltaický systém apod.). V zásadě lze říci, že neexistuje univerzální řešení, přičemž pro každý rodinný dům bude vhodné jiné technické řešení. Výsledek se pak objeví na PENB, právě zde bude v závěrečném hodnocení potvrzeno, že budova splňuje požadavky popsané ve Vyhlášce o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb. §6 odst.1 na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, nasdum.cz, kurzy.cz, shutterstock.com