Sdílet
 

Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl

Datum vydání: 10.03.2004 | autor:

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

1. Co musím ohlásit a na co je třeba stavební povolení ?
Stavební úpravy jsou jednou ze změn existujících staveb. Rozlišujeme tři způsoby změn staveb. Je to přístavba (dochází k půdorysnému rozšíření stavby), nástavba (dochází ke zvýšení stavby) a stavební úpravy. Na základě ohlášení stavebnímu úřadu lze provést stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí a nemění se jimi užívání stavby (myšleno i změna užívání pouze části stavby). Za zásah do nosné konstrukce stavby se považuje též její přitížení. Pokud stavební úpravy nesplňují současně všechny tři tyto podmínky, vyžadují stavební povolení.

2. Co obsahuje ohlášení stavebních úprav stavby?
Stavebník je povinnen provedení stavebních úprav, které podléhají ohlášení předem písemně ohlásit stavebnímu úřadu.
Ohlášení stavebních úprav stavby obsahuje
  • údaj o tom, na které stavbě mají být úpravy provedeny,
  • jejich rozsah, účel a jednoduchý technický popis.
K ohlášení se připojí
  • doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbě, který může být nahrazen čestným prohlášením,
  • písemná dohoda s vlastníkem stavby, hodlá-li stavební úpravy provést nájemce,
  • stanovisko orgánu památkové péče, jde-li o stavební úpravu na stavbě, která je kulturní památkou, nebo se jedná o stavbu, která se nachází v památkové zóně.
3. Co musím učinit, rozhodnu-li se pro změnu projektu v průběhu výstavby?
V případě, že se rozhodnete v průběhu výstavby uskutečnit změnu oproti schálenému projektu nebo změnu proti podmínkám stavebního povolení, je nutné požádat stavební úřad o „povolení změny stavby před jejím dokončením“. K žádosti o povolení změny (pokud jde o úpravy projektu) musíte předložit projekt změny stavby vypracovaný oprávněnou osobou. Změny můžete realizovat až na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu.

4. Jaké změny stavby je možné schválit až při kolaudaci stavby?
V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byly dodrženy podmínky stavebního povolení a územního rozhodnutí. Nepodstatné odchylky či změny (když se nemění umístění, půdorysný a výškový rozsah stavby, účel, konstrukční a dipoziční řešení) lze projednat v kolaudačním řízení. Stavebník musí předložit k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí výkres skutečného provedení stavby, ve kterém jsou tyto odchylky a změny vyznačeny.

5. Co řeší stavební dozor a jaká je jeho cena?
Stavba může být prováděna dodavatelsky nebo svépomocí. V případě, že se stavebník rozhodne provádět stavbu svépomocí (ne všechny stavby lze však provádět svépomocí) je nutné, aby si zabezpečil odborné vedení stavby, nebo odborný dozor stavby. Odborný dozor či vedení stavby si může provádět stavebník i sám, pokud má k tomu odpovídající kvalifikaci a u odborného vedení i oprávnění.
Odborný dozor (odborné vedení stavby) je vždy účastníkem stavebního řízení. Způsob a výši odměňování osoby provádějící odborný dozor či vedení stavby si jako stavebník musíte individuálně stanovit po dohodě s touto osobou (vodítkem může být honorářový řád).
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE