Sdílet
 

Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl

Datum vydání: 14.10.2004 | autor:

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Co vše musí splňovat instalace septiku (jaká velikost je dostačující), aby byl zkolaudován, jedná-li se o rekreační objekt v obci, kde není kanalizace (potok)? Obydlí je využíváno o víkendech 2 - 3 osobami.
Z dotazu vyplývá, že se v místě nenachází kanalizace ani potok. Není ale jasné, kde se lokalita vlastně nalézá. Odpovíme tedy v obecné rovině:
 • Stavba septiku je vodním dílem, které povoluje příslušný vodoprávní úřad. Ten po Vás bude, jako podklad k žádosti o vydání povolení, požadovat projekt stavby vodního díla, zpracovaný oprávněným subjektem, ve kterém bude muset být řešeno odvádění splaškových vod z přepadu septiku.
  Rozsah dokumentace stejně jako požadované podklady (vyjádření a stanoviska) pro povolení stavby projednejte u příslušného vodoprávního úřadu (např: v okolí ČB to bude Magistrát města a konkrétněji Odbor ochrany ŽP).
 • Jelikož není v blízkosti Vašeho rekreačního domku kanalizace, jeví se nám jako schůdnější odkanalizování splaškových vod do nepropustné jímky na vyvážení.
 • Pokud by jste se přece jen rozhodli pro realizaci septiku, měl by být pro Váš objekt dostačující septik SM 3 o půdorysné ploše 5 x 3 m a o výšce cca 2,2 m. Podrobnější parametry budou, s ohledem na provoz septiku, otázkou výpočtu a návrhu projektanta stavby.
ÚR bylo vydáno před cca 10 ti lety společně na deset rodinných domů (RD). Několik jich již stojí. Platí toto ÚR stále i pro zbývající parcely, kde se ještě nestaví?
Ano, platí stále, neboť za doby jeho platnosti byla podána žádost o stavební povolení na již stávající RD.
Jaké doklady a jaká povolení potřebuji pro realizaci malé domovní čistírny.
Dodávka zařízení bude od schváleného výrobce.
Je možné na tuto stavbu čerpat nějakou dotaci jako soukromá osoba?

Pro realizaci malé domovní čistírny odpadních vod je nutné požádat o vydání stavebního povolení místně příslušný vodoprávní úřad (speciální stavební úřad - např. Magistrát města České Budějovice - Odbor ochrany životního prostředí). Žádost o vydání povolení obdržíte na příslušném vodoprávním úřadě. K žádosti je nutné přiložit následující podklady:
 • doklad o vlastnictví nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí),
 • snímek z katastrální mapy,
 • územní rozhodnutí o umístění stavby, které vydává příslušný obecný stavební úřad, nebo souhlas podle § 120 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • vyjádření správce kanalizace v místě stavby či správce toku a povodí (např. Povodí Vltavy a.s., Zemědělská vodohospodářská správa), do kterého bude voda z čistírny odpadních vod vypouštěna,
 • vyjádření vlastníků a správců sítí, nacházejících se v místě stavby, či Vaše čestné prohlášení, že se v místě stavby žádné inženýrské sítě nenacházejí,
 • vyjádření obce,
 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • projekt stavby vypracovaný oprávněnou osobou.
K druhé části Vaší otázky, zda je možné čerpat nějakou dotaci na tuto stavby Vám sdělujeme, že pro tyto stavby žádná státní dotaci nelze čerpat.
Je ale možné uplatnit dotaz na obci, ve které se bude stavba nacházet, zda tato neposkytuje na výše uvedené stavby příspěvek.

Chystáme se kolaudovat rodinný dům (přístavba a nástavba). Chtěla bych se zeptat, zda existují nějaké doporučené formuláře na potvrzení o nepropustnosti kanalizační přípojky nebo žumpy a rozvodů odpadů.
K ústnímu jednání kolaudačního řízení se předkládají doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření. Jeden z těchto dokladů je zápis o těsnosti (nepropustnosti) kanalizační přípojky a vnitřních rozvodů kanalizace. Pokud jsou odpadní vody svedeny do  žumpy, je nutné ke kolaudaci předložit zápis o provedení zkoušky těsnosti žumpy.
Předepsané obecně platné formuláře, které by jste dostala k dispozici např. na stavebním úřadě nejsou. Ale z písemného zápisu popř. protokolu o provedení zkoušky těsnosti musí být zřejmé, kdo zkoušku provedl, na  jaké stavbě byla provedena, kdo je stavebník stavby, časový úsek, po který zkouška probíhala, jakým způsobem byla kanalizace či žumpa odzkoušena a na závěr vyhodnocení celé zkoušky s podpisem dodavatele či odborného vedení stavby.
Dalším z dokladů (předkládaným stavebníkem) při ústním jednání kolaudačního řízení je písemné prohlášení o shodě (podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb.), ve Vašem případě od osoby provádějící odborné vedení stavby (stavební dozor).
Prohlášení o shodě se vztahuje na všechny stavební výrobky použité na stavbě, na které se vztahuje prohlášení o shodě (nejen na zdivo a nosné konstrukce). Osoba, která vykonávala odborné vedení stavby, se v tomto prohlášení dále zaručuje za jakost provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na něž se vztahuje prohlášení o shodě.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE