Odstraňujte sníh ze svých střech

Zdánlivě „lehký“ sníh způsobí každoročně mnoho havárií střech. Počínaje promáčnutím starších eternitových šablon a konče likvidací krovu, v nejhorším případě pak celé konstrukce budovy. Nejčastěji jsou přitom ohrožené rekreační chaty v oblastech s vysokou sněhovou nadílkou, které byly stavěné ze zbytků stavebních materiálů a tedy „po česku úsporně.“ Nejen však ty, vysoké riziko představuje například sníh na plochých střechách komerčních a veřejných budov a sníh padající ze střech městských bytových domů.

Při běžné sněhové nadílce u střech vybavených sněhovými zábranami a dalšími způsoby zabezpečení vůči sněhu nemusíme dělat prakticky nic. Sníh postupně odtaje a ze střechy bude padat po částech. Nebezpečí padajícího sněhu je v tomto případě minimální. V případě sněhových kalamit je však odstranění sněhu mnohdy nezbytné. A důvody jsou dva: bezpečí majetku a také zdraví kolemjdoucích a za druhé předcházení poškození střešní konstrukce.

Sněhové oblasti

Norma ČSN EN 1991-1-3 dnes rozděluje území ČR do osmi sněhových oblastí. Ty mají charakteristické zatížení sněhem od 0,7 kN/m2 (I. stupeň) až do 4 kN/m2 (II. stupeň). O VIII. sněhové oblasti přitom pravidelně informuje Český hydrometeorologický ústav. V lokalitách s malou nadmořskou výškou může hmotnost sněhu dosahovat od 70 kg/m2 až do 200 kg/m2, na horách pak až 400 kg/m2. Podle výše uvedených údajů jsou dimenzované střešní konstrukce a ty starší je doporučeno posílit, minimálně pak alespoň zkontrolovat. A počítejte s námi: Pokud dosáhne v běžné nadmořské výšce sněhová nadílka 200 kg/m2, je to například 20 tun u budovy s plochou střechou o půdorysu 10*10 metrů. Představíte si na ploché střeše svého domu plně naloženou Tatru?

Riziko padajícího sněhu a kolapsu střech

Nejen riziko padajícího sněhu, ale i kolapsu střech přináší vytrvalé sněžení a hromadění sněhových srážek na střechách. Nebezpečné jsou přitom i velké rampouchy, sněhové převisy a led na střeše, respektive střešní krytině. Za bezpečný provoz staveb včetně bezpečného stavu a údržby střech přitom zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Jejich zákonnou povinností je starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetky dalších osob. Průběžné odstraňování sněhu a ledu ze střech je proto nezbytné.

Množství sněhové nadílky, které je pro statiku střešní konstrukce budovy ještě bezpečné, je uvedeno ve stavební dokumentaci. Odlišeno je zde přitom množství (v cm) prašanu a sněhu těžkého (mokrého). Zatížení střechy sněhem by tedy nemělo příliš překročit v projektu uvedené maximální rizikové hodnoty.

Kdo odklidí sníh ze střechy

Sníh lze ze střechy odklízet s notným rizikem svépomocí, je možné zajistit odklízení sněhu specializovanou firmou a v případě nenadálých sněhových kalamit se může majitel budovy obrátit na místně příslušné technické služby nebo zástupce obce. Za kalamitních situací jsou obce donuceny situaci řešit. Na profesionální hasiče je možné obrátit se pouze v případě, kdy jsou „bezprostředně ohroženy životy, zdraví či majetek občanů.“ Nejčastěji však hasiči pomáhají v místech s větším pohybem osob, třeba v centrech měst, na střechách škol nebo zdravotnických zařízení.

Pokud má majitel budovy pochybnosti o stavu střešní konstrukce, respektive konstrukce stavby, měl by se bezprostředně obrátit na místně příslušný stavební úřad či obecní úřad. Přitom musí učinit taková opatření, aby stavba nikoho neohrozila na životě, zdraví či majetku. Stavbu též pomůže zkontrolovat její projektant a zhotovitel. Ti také mohou navrhnout odpovídající řešení.

Zvýšené riziko nadměrného zatížení střechy sněhem

Především stavební konstrukce „lehčích objektů a budov“ se potýkají se zvýšeným rizikem při nadměrném zatížení sněhem. A to zejména stavební konstrukce s plochými střechami či střechami nízkých sklonů (sklady, výrobní objekty, velké obchodní domy, ale i zastřešení automobilových stání či pergol, skleníků, …). Pokud se navíc v takovém objektu zdržuje pravidelně větší množství lidí, je zamezení jakýchkoli rizik o to více nutné. Sníh padající ze střechy ohrozí především „jen“ náhodné kolmjdoucí, ovšem nadměrné množství sněhu na ploché střeše například kryté tržnice ohrozí stovky až tisíce lidí.

Maximální opatrnost

Při odklízení sněhu ze střech je nezbytná maximální opatrnost, ekonomicky silnější subjekty by pak měly raději volit „službu specializovanou firmou.“ při odklízení sněhu ze střechy se musíme zabezpečit proti pádu či případnému proboření. Vhodná je volba „dobré taktiky.“ Sníh odstraňujeme rovnoměrně, nenahrnujeme jej na jedno místo, ze šikmých střech jej odstraňujeme symetricky z obou střešních ploch a nejlépe přitom současně, čili alespoň ve dvou lidech. Zvýšené opatrnosti musíme dbát i při shazování sněhu ze střechy. Plochu před domem důkladně označíme, ideálně pak zamezíme chůzi pod ní (například páskou a výstražnou cedulí). Zároveň odstraňujeme i nebezpečné sněhové převisy a rampouchy.

Jestliže se jakkoli ocitnete v nouzi, kdy dojde k bezprostřednímu ohrožení života, zdraví či majetku, volejte neprodleně na čísla 112 nebo 150. Pomůže vám hasičský sbor.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com