Potřebujete na kácení stromů povolení?

I stromy stárnou, mohou onemocnět, nebo nám prostě lidově řečeno „přerostou přes hlavu“ a při prvním silném větru například poškodí střešní krytinu, nebo začnou ohrožovat kolemjdoucí. Určitě je vždy lepší zasáhnout do stromu řezem, odstranit nebezpečné větve a strom nechat dožít. Mnohdy to však nejde a my se musíme rozhodnout k jeho pokácení. Nevíte, kdy a jak kácet stromy na svém pozemku a v jeho okolí a zda na to potřebujete povolení?

Stromy jsou tím nejcennějším v každé zahradě. Poskytují nám stín, svěží zeleň a na podzim pestré barvy, v sezóně květy a mnohé z nich i chutné plody. Můžeme pokácet strom, který onemocněl a nelze jej již vyléčit, nebo se nahnul a ohrožuje tak své okolí?

Pravidla jsou stejná pro fyzické i právnické osoby

Jasně stanovená pravidla má kácení stromů v lese i mimo les. Jsou zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn, přitom platí od prosince 2009 zcela stejné podmínky pro fyzické i právnické osoby.

Jaké stromy a keře smíme kácet bez povolení

Bez jakéhokoli povolení můžeme kácet stromy o obvodu kmene do 80 cm. Tento rozměr je měřen ve výšce 130 centimetrů nad zemí. Kácet též můžeme bez povolení souvislé porosty keřů, ovšem pouze do celkové plochy 40 m2. Stejně můžeme zlikvidovat souvislý porost tvořený stromky s kmeny tenčími jak 80 cm v obvodu a tenkými pruty, opět však pouze do plochy 40 m2. A dále smíme stromy kácet bez povolení z pěstebních důvodů za účelem probírky porostů, zdravotních či tzv. zvláštních předpisů.

Povolení ani oznámení nepodléhá úprava koruny stromu, ovšem nesmí při ní být strom poškozen. Pokud tedy chcete mít jistotu, že k poškození stromu nedojde, přizvěte odborníka, který provede odborný řez. Zkušený zahradník si s touto prací poradí hravě a určitě dosáhne dobrého estetického výsledku.

Jaké stromy můžeme kácet pouze s povolením

O povolení ke kácení stromů s obvodem kmene větším jak 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí musíme požádat „odbor ochrany životního prostředí místně příslušného obecního úřadu.“ Pokud nám úřad pokácení stromu zakáže, musí strom zůstat na svém místě. Úřad též může svolit s pokácením stromu za současného uložení náhradní výsadby, ale i bez jakékoli podmínky. O povolení k pokácení stromu musí vždy žádat vlastník pozemku, na kterém se strom nachází, případně i oprávněný uživatel pozemku, ovšem pouze s písemným souhlasem a také s plnou mocí vlastníka pozemku.

Kácení s oznámením

Některé stromy, jejichž pokácení podléhá povolení, lze kácet pouze s oznámením, a to ve dvou konkrétních případech: z havarijních či zdravotních důvodů. Havarijním důvodem rozumíme, že strom bezprostředně ohrožuje zdraví, životy či majetek. Strom se například naklání a může tak spadnout na chodník, silnici, plot, budovu a podobně. Takový strom můžeme pokácet hned a úřadu kácení oznámit do patnácti dnů.

Pokud však chceme strom kácet z jeho zdravotních důvodů (je nemocný či již zcela suchý), musíme toto kácení oznámit 15 dní předem. Úřad totiž musí zkontrolovat skutečný stav stromu, čili zda důvody kácení jsou pravdivé.

Kdy smíme strom kácet, pokud získáme povolení

Každé rozhodnutí o kácení stromu (resp. povolení) zahrnuje podmínku, že můžeme s kácením stromu začít až po nabytí právní moci rozhodnutí. A pozor, souvisí-li kácení stromu s jakoukoli stavbou, smí se většinou začít kácet až po nabytí právní moci stavebního povolení. Důvodem kácení je prostě stavba a bez jejího povolení není ještě třeba strom kácet.

Další podmínkou úředního povolení pak může být dodržení období vegetačního klidu, čili období od 1.10. do 31.3. Jestliže tedy chcete žádat o povolení kácení stromu a je právě toto roční období, pravděpodobně si počkáte až do jara. Pokud však povolení ke kácení stromu nepotřebujete, nebo stačí oznámení, kácet lze po celý rok.

Kdo strom pokácí

Při kácení stromu je třeba chovat se opatrně. Vysoké stromy musí být káceny postupně, odshora dolů. Využít lze lezecké prostředky nebo vysokozdvižnou plošinu, proto se o takové kácení nepokoušejte sami, ale přizvěte profesionály na pohyb a práce ve výškách.

Jaké jsou sankce za nedovolené pokácení stromu a kde si můžete stěžovat

Nepovolené kácení dřevin je přestupkem, který může řešit odbor životního prostředí obce, nebo Česká inspekce životního prostředí. Pokud je způsobená škoda vyšší jak 5.000 korun, jde o trestný čin a je možné podat na policii trestní oznámení. Škodu by měl uplatňovat vlatník nedovoleně pokácené dřeviny, respektive pozemku, na kterém rostla. Rychlejším postupem je však písemné oznámení odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností. Za neoprávněné kácení pak hrozí fyzické osobě pokuta ve výši až 20.000 korun, právnické osobě až 1.000.000 korun.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com