Představujeme novinky v legislativě a pojištění Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Novela stavebního zákona byla chystaná téměř 4 roky a účinnosti by měla nabýt od 1.1. 2013. Jako její cíl je uváděna postupná deregulace stavebního práva. A změn bude ve stavebním zákoně celá řada, pokud samozřejmě projdou procesem schválení. Další významnou zajímavostí je nový pojišťovací produkt – pojištění kauce, které má poskytnout větší jistotu pronajímatelům nemovitostí, usnadnit nájemcům získání pronájmu bez velké sumy peněz předem a také uvolnit do ekonomiky značnou sumu peněz.

Co přinese novela stavebního zákona

Součástí návrhu novely stavebního zákona je řada podstatných změn. Mezi ně patří rozšíření typů staveb, kde nebude potřebné územní řízení, zjednodušení výměny technické infrastriktury energetických staveb, integrace vlivu stavby na životní prostředí do územního řízení, změna kompetencí stavebních úřadů při umisťování staveb technické infrastruktury, úprava poplatků spojených s vydáním stavebního povolení, územního rozhodnutí a dalších dokumentů, zásah do kompetencí a zodpovědnosti autorizovaných inspektorů.

Nový zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, platný od 1.4. 2012

Nový zákon o veřejných zakázkách ruší většinu kvalifikačních podmínek, díky kterým bylo možné zakázku "ušít na míru konkrétnímu dodavateli." Čili není třeba striktně dané uplatňování norem ISO a EMAS či třeba prokazování obratu z minulých let. Pokud se do soutěže přihlásí jedna jediná firma, musí být tato soutěž zrušena. Strop pro zadání zakázky bez soutěže byl snížen na polovinu, tedy na 1.000.000 korun a limit pro dodávky byl snížen na 3.000.000 korun, od 1.1. 2014 to pak bude 1.000.000 korun pro jakékoli zakázky. Vítěz veřejné soutěže přitom nemusí zveřejňovat strukturu vlastníků a proto mohou zakázku získat i firmy s akciemi na doručitele, kde není možné identifikovat vlastníky. Na druhou stranu si může zadavatel zakázky předem říci, které ze služeb nesmí provádět subdodavatelé, nesmí ale zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

Mezi nejpodstatnější změny tohoto zákona patří povinnost zadavatele umístit textovou část Zadávací dokumentace na svůj profil, stejně jako povinnost zveřejnit kvalifikační dokumentaci v případě užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním a soutěžního dialogu. Zcela jsou zrušeny ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, které nahradí čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit zadanou veřejnou zakázku.

Úplně byly vypuštěny krátké lhůty pro podání nabídky, pokud není možné z naléhavých důvodů dodržet běžnou lhůtu. U významných veřejných zakázek jsou lhůty naopak prodlouženy o polovinu. Obálky se otevírají ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a pokud zadavatel obdrží jedinou nabídku, obálku neotevírá a zadávací řízení musí zrušit. Zadavatel musí oslovit nejméně 5 uchazečů, zároveň ale musí výzvu zveřejnit na svém profilu, čímž umožní účast i nepřizvaným uchazečům. Důležité je i snížení limitu pro použití zjednodušeného podlimitního řízení veřejných zakázek na stavební práce z 20 miliónů korun na 10. Bez výjimek je zrušena možnost omezit počet zájemců. Zadavatel si může vyžádat doložení referencí, jejichž plnění je max. 50% předpokládané hodnoty soutěžené zakázky.
Zadavatel může v zadávacích podmínkách použít obchodní názvy, musí ale připustit i jiné, kvalitativně odpovídající materiály a výrobky.

Jak je to s průkazy energetické náročnosti budov?

Vládní návrh novely zákona o hospodaření energií zahrnuje také povinnost opatřit prodávané nebo nově pronajímané domy a byty průkazem energetické náročnosti. Tento návrh již schválil Hospodářský výbor sněmovny. Po schválení novely zákona parlamentem bude vyhláškou ministerstva průmyslu stanovena definitivní podoba průkazu.

Zájemci o koupi či pronájem bydlení tak z průkazu snadno vyčtou očekávanou roční spotřebu za energie. Novela zákona by měla být po schválení platná od 1. ledna 2013. V případě prodeje či pronájmu jednotlivých bytů a kanceláří je však možné po přechodnou dobu splnit povinnost doložením tří ročních faktur za teplo, plyn a elektřinu, čímž je zajištěn „hladký náběh“ nové povinnosti.

Průkazy energetické náročnosti jsou opatřením na ochranu spotřebitele. Průkazy budou platné vždy 10 let a jejich cena by neměla v případě běžného RD přesáhnout 5 tisíc korun. U administrativních budov a bytových domů bude cena průkazu odpovídat velikosti a složitosti objektu. Řádově půjde o desítky tisíc korun. Výhodou je však zpracování jednoho průkazu pro celý bytový dům a ten pak budou využívat všichni vlastníci bytů a členové bytového družstva. Průkaz bude také doporučovat opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Průkazy budou zpracovávat energetičtí specialisté, kteří získají oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu, kontrolu kvality zpracování průkazů bude ověřovat Státní energetická inspekce.

Pojištění kauce

Nový unikátní pojišťovací produkt na českém trhu – pojištění kauce – poskytne větší jistotu pronajímatelům při pronajímání nemovitosti, zároveň však usnadní nájemcům na bydlení ihned dosáhnout. Kauce představuje při pronájmech nemovitostí často významnou finanční bariéru. Tyto peníze pak leží nevyužité na účtech pronajímatelů bytových prostor. V případě ukončení nájmu pak bývá často problém tuto částku po pronajímateli vymoci. V praxi může platba prvního nájmu předem, kauce, dovybavení bytu a stěhování převýšit i 100.000 korun. Nájemci se díky pojištění kauce sníží prvotní náklady a pronajímatel zase získá maximální kauční krytí podle zákona. Pokud nastanou problémy, pronajímatel je nahlásí pojišťovně a ta mu vyplatí předem smluvenou kauci.

Novela občanského zákoníku z roku 2006 umožnila pronajímatelům žádat kauci do souhrnné výše tří měsíčních nájmů včetně záloh na energii, vodné, stočné a služby na tři měsíce. A právě tato částka je ohromnou brzdou pro mnoho nájemců. Stěhování na našem trhu za prací je tak velmi ztíženo. Studie Sociologického ústavu AV ČR poukázala na fakt, že ochota stěhovat se za prací by vzrostla, pokud by byla tato potřeba „levnější.“

Tuto formu pojištění lze objednat on-line na www.pronajem-bez-kauce.cz. Nájemce tak uhradí pojišťovně pouze 5.25% hodnoty kauce ročně. Nejlevnější pojistka bude stát 42 korun měsíčně. Pokud pronajímatel požádá pojišťovnu o vyplacení kauce, pojišťovna bude využitou částku nárokovat na nájemci.

Zdroje: statnisprava.cz, novinky.cz
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com