Proč a jak renovovat komín

K 1. lednu 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které zároveň zrušilo již dávno nevyhovující vyhlášku č. 111/1981 Sb. O čištění komínů. Nové nařízení vlády jasně definuje povinnosti a práva. A zároveň zakládá zcela nové právo – komín si můžeme vyčistit sami. Ovšem jeho pravidelnou kontrolu musí vždy provádět odborník, stejně tak i revizi, pokud je třeba (např. po vyhoření či rekonstrukci komína a nebo po výstavbě komína nového). A právě od nové zákonné normy se odvíjí i případné renovace již nevyhovujících komínů, kterými prodloužíme jejich životnost.

Co přinesl nový „kominický zákon“

Takzvaný „kominický zákon“ nejprve způsobil zděšení u majitelů komínů, které bylo zpočátku notně přiživované médii, ovšem jen do doby, než bylo vše uvedeno na pravou míru. Chybné interpretace zákonů bývají značným problém a právě stejný osud zprvu postihl i nové nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Ve skutečnosti toto nařízení vlády situaci zjednodušuje a majitelům komínů zlehčuje. Revize komína je nezbytná pouze v případě, že je uváděn do provozu, po jeho opravě či rekonstrukci. Jinak musíme přizvat kominíka jednou ročně k odborné kontrole komína bez ohledu na druh kotle a paliva. Stejná povinnost přitom platí jak pro komíny rodinných domů, tak pro komíny rekreačních objektů - chaty a chalupy.
Celoročně provozované komíny bychom měli čistit 3 krát ročně, 2 x ročně při sezónním vytápění (před sezónou a po ní). A pokud má zdroj tepla výkon do 50 kW, můžeme si komín a kouřovody vyčistit sami. Ovšem k vypálení komína musíme přizvat kominíka, který navíc předem informuje o datu a času výpalu místně příslušný krajský HZS. Po kontrole či revizi komína vystaví kominík zprávu. A pokud jsme komín čistili svépomocí, můžeme si zprávu o vyčištění komína vystavit sami (zákon hovoří o způsobilé osobě a umožňuje nám právě čištění komína svépomocí, čili způsobilou osobou jsme my sami).

Pravidelná roční kontrola komína je ideální před topnou sezónou, ovšem v dostatečném předstihu, jelikož co kdyby kominík odhalil vážné nedostatky a ve zprávě o kontrole komína požadoval ještě před topnou sezónou sjednání nápravy? 

Kdy musíme komín renovovat?

Nejčastějšími důvody pro renovaci komína jsou nadměrně zanesené spalinové cesty, kdy již komín nemá dostatečný tah, letité nánosy již nelze odstranit pouhým vyčištěním komína a jeho vypálení by bylo vzhledem k stavebně technickému stavu staršího komína přílišným rizikem. V zásadě existují pro tento případ dva možné způsoby rekonstrukce. Prvním je zbourání starého komína a postavení nového (v některých případech lze postavit nový komín uvnitř starého komína průlezového), druhým vyfrézování komína. Ovšem co dál s vyfrézovaným komínem, jehož celistvost je již jen hypotetická? Buďto jím můžeme protáhnout nerezovou komínovou vložku a nebo lze provést výmaz zevnitř. Výmaz je též vhodným řešením u komínů, které sice nebylo třeba frézovat a jejichž světlá šířka je dostatečná, ovšem materiál již není kompaktní a drolí se. U starších domů se stropy z trámů, prken, rákosu a vysypávky jsou takové komíny obzvláště velkým rizikem. Tyto stropy jsou totiž dokonale hořlavé.

Frézování komína sice eliminuje potřebu bourání toho starého a nákladné investice do nového komína, ovšem je velice prašné a má svá další rizika! Do komína je vpuštěna komínová fréza, což je jakýsi šnek, který je opatřen řetízky. Šnek se velmi rychle točí a řetízky odkousávají přilepený dehet a také však potřebné množství komínového zdiva. Dosáhneme tím dostatečné světlosti komína pro vložení komínové vložky, ale dochází přitom k značným otřesům a vibracím a může být vydrolena maltová spára mezi cihlami komína. Pokud k tomu dojde v uzavřeném prostoru stropu, nebo se dokonce uvolní celá cihla, je na problém zaděláno. A pokud vede v takovém místě kolem komína nosný stropní trám, riziko požáru je obrovské. Stačí pak chyba při vložkování a můžeme stavět rovnou nový dům. 
Frézování komína proto musí kominík nejprve zvážit po zhodnocení jeho stavebně technického stavu, odborně provést a výsledek práce překontrolovat. Z výše uvedených údajů se také jeví jako vhodné řešení vymazání komína pod tlakem.

Znám je například renovační systém pro klasické zděné komíny Scancore Scancoat, což je skandinávská metoda obnovy komínů. Základ metody představuje speciální renovační směs Scancoat, která obsahuje skelná vlákna. Tato hmota se smíchá s vodou a za použití mechanizace se vlévá shora do komínového průduchu. Mechanizace je pak pomalu tažena vzhůru a hmotu vtlačuje na stěny komína. Postup se opakuje i vícekrát. Metoda je šetrná, poměrně rychlá a čistá. Spolehlivě vyplní narušené zdivo a spáry, komínový průduch se přitom zmenší jen minimálně. Materiál odolává po vytvrdnutí vysokým teplotám a my tak prodloužíme životnost svého komína.