Co je pro provádění technických izolací nejdůležitější? Obdorná způsobilost a zkušenosti montérů, kvalitně zpracovaný projekt, výběr kvalitních materiálů, důsledná kontrola a koordinace prováděných prací a nakonec i dodržování zásad bezpečnosti práce. S technickými izolacemi se setkáme nejčastěji u rozvodů topné vody, kotelen, parovodů, výměníků a také u rozvodů horké vody užitkové.

Další využití najdou jako tepelné i protipožární izolace vzduchotechniky a klimatizačních systémů. Izolace je na svém povrchu často opatřena hliníkovým polepem, oplechováním, ale i umělými hmotami.

Organizace a průběh instalace technických izolací by měly umožnit souběžné provádění dalších činností, případně stavebních úprav. Nepředstavují tedy žádné omezení provozu, případně minimální omezení stavebních prací. Důležité je ale splnění nasmlouvaných termínů provedení a samozřejmě požadované kvality prací a použitého materiálu.

Ne každý řemeslník však může provádět jakékoli technické izolace. Pro konkrétní typ montážních prací a použitého materiálu jsou určeni proškolení specialisté s dostatečnou praxí a s konkrétním vybavením. Jako materiály pro tepelné izolace jsou používané značky ROCKWOOL, ISOVER, ORSIL a další. Pro povrchové úpravy technických izolací se nejčastěji používá hliník, zinek, nerez, PVC či OKAPAK.

Typy technických izolací
  • izolace pro energetická zařízení (kotle, pece)
  • izolace pro průmyslová zařízení (výměníkové stanice, kotelny)
  • izolace pro technologická zařízení (cisterny, nádrže)
  • izolace rozvodů tepelných médií (potrubí, parovody)
  • izolace vzduchotechnických trubních rozvodů a rozvodů klimatizace či chlazení
  • izolace sanitárních a tepelných rozvodů
  • izolace ventilátorů a kompresoroven
Ještě před prováděním technických izolací je nezbytné vypracovat projektovou dokumentaci. Při projektování je nezbytný pružný kontakt s klientem, případně jím určenými partnery.

Izolace tepelné a izolace chlazení

Tento druh izolací pomáhá udržet optimální parametry technologických zařízení, respektive snížit tepelné ztráty. Pomáhají při regulaci teploty v tepelných či chladírenských rozvodech. Díky nim jsou dodržené požadované podmínky konkrétního průmyslového procesu. Izolace nakonec brání i kondenzaci uvnitř a vně potrubí.

Nejčastěji používanou tepelnou izolací je minerální nebo skelné vlákno. V některých případech však lze použít i polyethylenové tepelně izolační návleky. Ty však neobstojí za vyšších teplot, materiál je navíc značně srážlivý. Proto se PE používá nejčastěji při izolacích trubního vedení teplé užitkové vody nebo vody studené, kdy na potrubí zamezíme kondenzaci vody.

Syntetický kaučuk je parotěsný materiál (buňky má uzavřené). Proto se používá výhradně k izolaci chladu, kdy brání kondenzaci vody i namrzání potrubí.
Izolace vzuchotechnických systémů

Do vzduchotechniky řadíme veškerá ventilační a klimatizační zařízení, ale i vytápění (rekuperační jednotky). U vzduchotechnických zařízení dochází při přechodu chladnými místnostmi ke kondenzaci, proto je nutné potrubí izolovat na vnější straně. Stěna kanálu přitom působí jako parotěsná zábrana. Někdy se pak na izolaci přidává ještě opláštění.

Izolace protipožární

Jediným účelem této izolace je zábranit šíření požáru, používají se proto zásadně nehořlavé materiály, které navíc odolají vysokým teplotám. Dalšími vlastnostmi požární izolace mohou být dobrý zvukový útlum a nenasákavost.

Nejčastěji se setkáme s aplikací požárních ucpávek v místech, kde potrubí prochází skrz požárně dělící konstrukce. Protipožární izolaci tedy v zásadě instalujeme při montáži jakékoli jiné izolace. Požární ucpávky jsou nezbytné ve všech typech objektů, počínaje stoupačkami v bytových domech a konče technickými izolacemi v průmyslu.
Izolace zvukové

Zvukové (protihlukové) izolace brání pronikání hluku do těch částí budovy, kde není žádoucí. Buďto je izolován zdroj hluku, nebo jeho okolí. V případě technických izolací samozřejmě jde o izolování zdroje. Vůči pronikání hluku chráníme svislé i vodorovné konstrukce. Izolace přímo snižují hladinu hluku v prostoru, eliminují šíření hluku do okolí, zkrátí dobu dozvuku a sníží nežádoucí vibrace. Běžně známe například hluk způsobený odtokem odpadové vody ve stoupačkách a podobně.

Provedení technických izolací

Nejprve je nutné správné dimenzování technické izolace. Poddimenzování je chybou, která se vždy projeví negativně. S dimenzováním (resp. tloušťkou izolace) souvisí i výběr materiálu a správné uložení izolace. Technické izolace ukládáme souvisle, jinak budou vznikat tepelné mosty. Nevhodné je též izolovat nečisté nebo rezavé a špinavé povrchy, snížíme tak účinnost izolace. Povrchy je proto ještě před zaizolováním nutné očistit. Nakonec je nezbytné i správné mechanické ukotvení izolace, jinak dojde k deformacím, případně nerovnoměrnému rozložení. Zachovat musíme i pohodlný přístup ke kohoutům a ventilům.