Vápenopískové zdivo pro obvodové a vnitřní stěny Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Zdicí prvky VAPIS nabízí zajímavé řešení pro obvodové a vnitřní stěny při stavbách nových domů. Svými vlastnostmi umožňují efektivní zdění i při bytové výstavbě, ale i stavbách například škol, penzionů, nemocnic, hotelů i průmyslových a jiných staveb. 

Z čeho je zdivo VAPIS vyrobené

Vápenopískové zdící prvky VAPIS jsou vyrobené výhradně z přírodních materiálů, přičemž jsou jejich principem krystalické vazby oxidu křemičitého s hydroxidem vápenatým. Zdivo VAPIS je tedy složené z jemného křemičitého písku (89 %), nehašeného vápna (8 %) a vody (3 %). Žádné další příměsi již nejsou třeba. Prvky se vyrábí lisováním surové směsi do konečného tvaru, načež následuje vytvrzení zdiva v autoklávu. Zdicí prvky VAPIS jsou vyráběné podle ČSN EN 771-2 v pevnostních třídách především 10, 15, 20 a 25 N/mm2 a ve třídách objemové hmotnosti 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 a 2,2.

Vlastnosti zdiva VAPIS

Vápenopískové výrobky mají vysokou objemovou hmotnost a právě z ní plyne řada velice užitných vlastností. Mezi ně patří vynikající statika, tepelně akumulační a zvukově izolační vlastnosti. Pevnost zdiva v tlaku dosahuje u vápenopískových prvků až 14 MPa (pro třídu pevnosti bloků v tlaku 25), což umožňuje výrazně zmenšit tloušťku stěn a tedy zvětšit užitné plochy budov. Z vysokých hodnot součinitele tepelné vodivosti λ pak plynou výborné tepelně akumulační vlastnosti, ovšem slabší schopnost tepelně izolační, proto je třeba obvodové zdivo izolovat zvenčí dodatečně. Vysoká objemová hmotnost zajišťuje kromě pevnosti výrobků a tedy dobré statiky také výborné vlastnosti zvukově izolační. Obzvláště pak takzvaná vážená stavební neprůzvučnost obvodových i vnitřních stěn je unikátní i při minimálních tloušťkách zdiva. Vy neuslyšíte třeba sousedy v bytovém domě a vaše děti neuslyší vás, což je ideální stav. Vzduchová neprůzvučnost je u zdicích prvků VAPIS dokonce nejvyšší na trhu. Například zdivo o tloušťce pouhých 24 cm dosahuje při objemové hmotnosti 2000 kg/m3 vzduchové neprůzvučnosti R’w = 55 až 56 dB (norma vyžaduje 53 dB). Konstrukce ze zdiva VAPIS jsou zcela prosté tepelných mostů a jsou ideální pro stavby pasivních a nízkoenergetických staveb. Požární odolnost tohoto zdiva je například REI 90 pro tloušťku stěn 115 mm.

Zdivo VAPIS výrazně omezuje přehřívání

Tepelně akumulační vlastnosti vápenopískových prvků VAPIS jsou dlouhodobě ověřené a obzvláště v létě nabízí zásadní energetické úspory. Vysoká objemová hmotnost zdicích bloků se totiž pozitivně odráží v tepelné pohodě. Vnější dodatečná izolace brání v létě pronikání horka do interiéru a zároveň masivní vápenopískové zdivo odnímá za horka teplo z vnitřku stavby, čímž interiér ochlazuje a za chladnější části dne toto teplo opět předává zpět do interiéru, čímž jej temperuje. Vápenopískové zdivo si tak udrží konstantní teplotu po celý den a přehřívání je výrazně nižší než u lehkých staveb. S akumulací tepla navíc výrazně pomáhají i vnitřní příčky z vápenopískového zdiva. Připočteme-li kromě dodatečného vnějšího zateplení i vhodné zastínění budovy (venkovní rolety, žaluzie, slunolamy a vegetace apod.), vápenopískové bloky zaručují celoroční úspornou energetickou bilanci budovy.

Tloušťky stěn ze zdiva VAPIS

Nejčastější tloušťka nosných vnějších (obvodových) i vnitřních stěn je v případě domů s nejvýše třemi podlažími 175 mm, u vyšších domů 200 až 240 mm. Nenosné příčky mohou být silné nejčastěji 115 mm, možné jsou i tloušťky jen 70 nebo 100 mm. Zdicí bloky tlouštěk 200 a 240 mm ve vyšších objemových hmotnostech (2 000 kg/m3 a více) jsou ideální ke stavbám nosných mezibytových stěn bytových domů, tloušťky 150 mm jsou ideální pro mezipokojové stěny hotelů či sociálních zařízení.

Ruční a nebo strojní zdění

Zdivo VAPIS lze pokládat ručně a nebo strojně pomocí minijeřábu. Základ zdění z těchto vápenopískových bloků představuje rastr 12,5 cm, ze kterého vycházejí všechny zdicí prvky, jejichž hmotnost a ergonomie jsou přizpůsobené ručnímu ukládání do lože z tenkovrstvé malty o tloušťce 2 mm. Pro ruční zdění se vyrábí devět tlouštěk zdiva od 7 do 36,5 cm, výška bloků činí 248 mm a délka 248 nebo 498 mm. Ručně lze vyzdít 1 až 1,25 m2/h, proto je tento způsob zdění vhodný pro stavby rodinných domů a menších staveb. Všechny tloušťky zdiva jsou přitom vyráběné o různých pevnostech a objemových hmotnostech. Proto lze zdění a vůbec výstavbu domu ekonomicky optimalizovat již ve fázi projektové přípravy.

Oproti ručnímu hraje strojní zdění stále významnější roli při rychlé výstavbě větších budov. Hovoříme o velkoformátovém stavebnicovém systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E. Při zdění do tenkovrstvé malty se díky použití minijeřábu zvyšuje rychlost zdění až na 4 m2/h. Systém QUADRO je vyráběn v pevnostní třídě 20 či 25 MPa, přičemž pevnost zdiva v tlaku se u těchto systémů pohybuje okolo 14 MPa.

Zdicí bloky VAPIS QUADRO jsou vyráběné v tloušťkách 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm. Základním formátem jsou bloky 1/1 (50 × 50 cm), které tvoří obvykle 90 % zdiva. Doplňkové formáty 3/4, 1/2 a 1/4 pak umožňují zmenšit zdicí modul. Strojní zdění je možné v základním rastru 12,5 cm, díky vyrovnávacím cihlám o výškách 5, 7, 10, 12 a 15 cm je možné dosažení libovolného délkového a výškového modulu téměř bez řezání.

Strojní zdění je určené především pro zdění větších budov, čili domů bytových, řadových rodinných domů apod. Ideální je také pro budovy s větším podílem plných nečleněných stěn. Při strojním zdění je třeba nejprve připravit kladečský plán stěn (tzv. spárořez), který se provádí ve speciálním software QUADROplan. Kladečský plán je vykreslen na základě projekční dokumentace, přičemž jsou zároveň spočítány přesné výměry a spotřeba materiálu a je provedena optimalizace zdiva s cílem minimalizovat prořezy. Je tak též umožněno plynulé zásobování stavby konkrétními potřebnými prvky.

VAPIS Bloky s integrovanými elektrokanálky

Pomyslnou třešničku na dortu představují bloky s integrovanými průchozími svislými kanálky, které jsou určené k vedení elektroinstalací. Tyto bloky jsou vyráběné pro ruční i strojní zdění. Průměr mají 4 cm a jsou rozmístěné v ose zdicích prvků v rozestupech 12,5 cm. Elektroinstalace je pak osazována až po realizaci stěn. Do kanálků je možné ukládat jakékoli rozvody (silnoproudé, slaboproudé i sdělovací). Výstavba z bloků s kanálky redukuje až o 75 % realizace svislých drážek, přičemž je zachován jednotný podklad pro tenkovrstvé omítky. Kabely můžeme dokonce instalovat i dodatečně při užívání stavby, aniž bychom museli zasahovat do omítnutého zdiva.

Doplňkový sortiment systému VAPIS

Vyráběn je kompletní sortiment vápenopískových cihel pro realizace hrubých staveb metodou ručního i strojního zdění včetně tenkovrstvé malty. Vyráběné jsou také pohledové cihly plné a duté, vyrovnávací bloky, „U“ věncovky a VAPIS překlady určené pro běžnou i tenkovrstvou maltu. Příslušenství také představuje minijeřáb určený pro strojní zdění včetně osazovacího zařízení, jeřábového koše, montážních schůdků a dalších drobných prvků (maltové dávkovače, kotvy pro tupý spoj zdiva apod.).

Zdroj: www.vapis-sh.cz

VAPIS stavební hmoty s.r.o. Poslat poptávku