Víte, jak získat stavební povolení?

Novostavby, změny staveb a také udržovací práce na nich je možné provádět pouze na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavebnímu úřadu. Žádost o stavební povolení je nutné podat podle § 58 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních úprav a podle § 16 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou jsou prováděna některá ustanovení stavebního zákona.

Zahájení stavebního řízení

Žádost o stavební povolení či ohlášku stavby podává samotný stavebník nebo investor, objednatel stavby. O stavební povolení se žádá u místně příslušného stavebního úřadu společně s předložením předepsané stavební dokumentace. A pozor, konkrétní požadavky jednotlivých stavebních úřadů se mohou lišit, proto je vždy nutné vycházet z předepsané stavební dokumentace místně příslušným stavebním úřadem.

Podáním žádosti o stavební povolení či ohlášením stavby je zahájeno stavební řízení (stavební řízení probíhá uvnitř stavebního úřadu), které může, ale nemusí být sloučené s řízením územním. Pokud tato řízení nejou rozhodnutím stavebního úřadu sloučena, je nutné mít vyřízené územní rozhodnutí o umístění stavby ještě před podáním žádosti o povolení stavby. 

Co stavebník prokazuje, kde a jak se žádost podává

Stavebník musí kromě jiného prokázat, že je vlastníkem pozemku (výpis z katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu) a stavby (pokud jde o její stavební úpravy), případně že má k pozemku jiné právo (to jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu). Pokud žádá stavebník o povolení stavby, která bude z části zasahovat do stavby ve vlastnictví jiné osoby, je nutné přiložit k žádosti o stavební povolení písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene, která je uzavřena s vlastníkem stavby a zapsána v katastru nemovitostí. To samé platí, pokud budou obě stavby prováděné zároveň.

Stavebník (investor, objednatel stavby) musí osobně navštívit místně příslušný stavební úřad s písemnou žádostí, příslušnými doklady a dokumenty (např. i odbor stavebního úřadu a životního prostředí konkrétního městského úřadu), kde je překontrolována úplnost žádosti. Ta je poté podána na podatelně. I když lze žádost poslat i poštou, mnohem vhodnější je osobní konstakt s konkrétním úředníkem, jde o úplnost podání žádosti. Odbory stavebního úřadu a životního prostředí vykonávají agendu i pro dílčí obce lokality.

Co je nutné mít při podávání žádosti s sebou

S sebou je nutné mít vyplněnou žádost o stavební povolení, která zahrnuje jméno (či název) a adresu (sídlo) stavebníka; druh, účel a místo stavby, předpokládaný termín jejího dokončení; parcelní čísla a druhy stavebního pozemku (pozemků), které budou použité jako staveniště (může to být třeba i část veřejného prostranství), parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich včetně uvedení vlastnických či jiných práv podle výpisu z katastru nemovitostí; jméno (či název), adresu a oprávnění vypracovatele projektové dokumentace stavby a způsob jejího provedení (dodavatelsky, svépomocí); základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a také o souvisejících opatřeních; seznam a adresy účastníků stavebního řízení (pokud jsou stavebníkovi známi); orientační náklady potřebné k provedení stavby včetně uvedení technologie výstavby.

K žádosti o stavební povolení je nutné připojit doklad, kterým stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku, případně má k pozemku jiné právo, jež ho opravňuje stavbu na pozemku realizovat; projektovou dokumentaci stavby (v rozsahu dle vyhlášky č. 132/1998 Sb.), a to ve dvou vyhotoveních, a jestliže stavebník není vlastníkem stavby jsou nutná 3 vyhotovení; doklady o jednání s.účastníky stavebního řízení (jestliže byla o stavbě předem vedena) + rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, či jiná opatření dotčených orgánů státní správy, která jsou vyžadována zvláštními předpisy; prohlášení oprávněné osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby (autorizované osoby), případně osoby, která bude vykonávat stavební dozor, bude-li stavba prováděna svépomocí.

Kde žádost podáváme, jaké jsou správní poplatky a jaké lhůty pro její vyřízení

Žádost o stavební povolení získáte na místně příslušném stavebním úřadu či odboru městského úřadu, lze ji však podat i takzvaně „volnou formou.“ Počítejte také se správním poplatkem podle sazebníku uvedeném v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ten činí 3.000,- Kč, v případě staveb, které plní doplňkovou funkci ke stavbě obytného domu (např. domovní ČOV), staveb pro individuální rekreaci a staveb garáží je to 300,- Kč. Hradit lze poplatek v hotovosti na pokladně městského úřadu či převodem na jeho bankovní účet. Poplatek se nehradí v případě ohlášení stavby.

Počítejte se lhůtou pro vyřízení stavebního povolení 30 dnů od zahájení stavebního řízení (od podání žádosti). Pokud jde o zvláště složitý případ, může to být až 60 dní.

Účastníci stavebního řízení

Účastníky stavebního řízení jsou stavebník; osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k.pozemkům a stavbám na nich (včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává); u staveb prováděných svépomocí také osoba, která na návrh stavebníka povede odbornou realizaci stavby či bude vykonávat stavební dozor; dotčené orgány státní správy a správci sítí (elektřina, voda a kanalizace, plyn).

Problémem mohou být před zahájením stavebních prací stávající inženýrské sítě. Aby nebyly výstavbou poškozeny, je stavebník povinen zajistit jejich ověření a vytyčení ještě před zahájením stavby.

Označujeme stavbu

Ještě před zahájením stavebních prací je třeba místo stavby označit na viditelném místě štítkem s nápisem STAVBA POVOLENA. Ten stavebník získá vyplněný potřebnými údaji na stavebním úřadě po nabytí právní moci stavebního povolení.

Prokazujeme stavbu

Vždy se prokazujeme příslušným rozhodnutím vydaným odborem stavebního úřadu a životního prostředí či stavebním úřadem. Je možné, že si úřad předložení rozhodnutí vyžádá. Dále je možné, že se budeme rozhodnutím prokazovat orgánům policie ČR, nebo třeba České obchodní inspekci, jestliže si předložení rozhodnutí vyžádají. Dotčených orgánů státní správy je ale více. 
Zdroje použitých fotografií: www.shutterstock.com, www.ČESKÉSTAVBY.cz