Sdílet
 

Kontroly provádění zemních prací při zakládání stavby

Datum vydání: 11.01.2010 | autor:
Zjištěných poznatků z geologického průzkumu lze dále využít při návrhu samotné stavby, zejména pro dimenzování základových konstrukcí. Vlastnosti základové půdy a hornin obecně geolog zjišťuje polními a laboratorními zkouškami. Provádí i kontroly zemních prací, jako jsou přejímky základových spár, hutnění násypů a zásypů, které provádí buď jako zástupce dodavatelů nebo investorů.
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Vrty do podloží lze provádět malou vrtnou soupravou, jejíž předností je nejen nízká cena vrtu, ale také skutečnost, že je s ní možné dostat se všude, kam je možné dojít pěšky. Pokud ale malá vrtná souprava požadavkům klienta nebo účelu průzkumu nestačí, lze použít velké vrtné soupravy pro jádrové vrtání bez výplachu, s většími průměry vrtu.

Kontroly a provádění zemních prací při zakládání stavby

Patří sem kontroly míry zhutnění zemních násypů, silničních těles a zásypů pod podlahovými konstrukcemi. Taktéž výběr vhodných zemin pro stavby násypů. Kontroly provádí především pomocí statické zatěžovací zkoušky deskou s průměrně 300 a 450 mm.

Zjištěných poznatků lze dále využít při návrhu samotné stavby, zejména pro dimenzování základových konstrukcí. Vlastnosti základové půdy a hornin obecně zjišťujeme polními a laboratorními zkouškami.

Výběr vhodných zemin pro hutnění

Jde o výběr vhodných zemin do těles homogenních i nehomogenních hrází a zajišťování jejich zhutnitelnosti. Patří sem ale i míra zhutnění těles hrází především odběrem neporušených vzorků zhutněných zemin.
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Zhutňování

Zhutňování je proces vytvářející stabilitu zemních konstrukcí tak, aby se jednotlivé konstrukční vrstvy nedeformovaly (nesedaly) vlivem zatížení od provozu, nebo aby jejich sednutí nebylo na závadu účelu, kterému mají sloužit. Zhutňování zemin a hornin je základním technologickým procesem při zakládání staveb nebo při jejich přípravě. Zhutnění lze měřit buď metodou přímého měření, nebo metodou laboratorní. Měřítkem zhutnění zeminy je docílená změna její objemové hmotnosti, snížení výšky hutněné vrstvy a zvýšení únosnosti vrstvy.

Abychom zjistili mechanické vlastnosti zhutňované zeminy, je nutné provést na vzorcích této zeminy laboratorní zkoušky ke zjištění daného složení zeminy, její zrnitosti, vlhkosti, plasticity a její zhutnitelnosti. Metodu měření zhutnitelnosti stanovil v roce 1933 Proctor, který zjišťoval objemovou hmotnost dříve provedených konsolidovaných násypů, které vykazovaly dostatečnou stabilitu. Jsou sestaveny tabulky a grafy závislosti mezi objemovou hmotností různých zemin a procentem jejich vlhkosti za ideálních podmínek.

Tyto závislosti jsou známy jako standardní a modifikovaná Proctorova zkouška. Stupeň zhutnění dané zeminy je poměr objemových hmotností jednak vzorku sušiny zhutněného násypu na reálné stavbě a vzorku sušiny zhutněného za optimální vlhkosti zjištěné při standardní nebo modifikované Proctorově zkoušce. Vyjadřuje se v procentech a výši tohoto procenta obvykle předepisuje projekt stavby.
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Foto: Geologie a geotechnika - Janda Šetina
Součástí práce geologa je i určování objemových hmotností neporušených vzorků, smrštitelnost zemin, stlačitelnost v edometru, smykové parametry neporušených vzorků v krabicovém smykovém přístroji. Přímo v terénu při kontrolách provádění zemních prací zajišťuje kontroly míry zhutnění zemin. Provádí statické zatěžovací zkoušky deskou nejčastěji s průměrem 300 a 450 mm, určování objemových hmotností neporušených vzorků a penetrační zkoušky.

Na základě poznatků z terénních průzkumných prací, nejčastěji vrtů pak geolog poskytuje projektantovi, statikovi či investorovi podklady nezbytné pro založení staveb. Zajistí složení základové půdy, určí vlastnosti zemin a hornin v podloží a ověří výskyt podzemní vody. Díky výsledkům nakonec doporučí vhodný způsob rozložení celé stavby a stanoví podmínky. Geolog zhotoví geologický průzkum podloží nejen pro budovy, ale také pro zemní hráze vodních nádrží a tělesa pozemních komunikací. Pro stavbu zajistí a spolupracuje na výpočtu stability svahů násypů a zářezů v zeminách či skalních horninách.

Zhutňování představuje důležitou technologickou operaci nejen při vytváření zemních násypů a zásypů, případně stabilizovaných zemin, ale i při výstavbě dálnic a silnic při zhutňování živičných a jiných konečných povrchů. Je třeba si uvědomit, že zhutňování představuje technologii, která se vyskytuje na stavbě po celou dobu výstavby. Čili je třeba optimálně zhutnit všechny jednotlivé vrstvy příslušného stavebního díla. Proto je třeba provádět tyto práce co nejpřesněji a nejekonomičtěji, s co nejmenšími počty přejezdů hutnicích mechanismů.

Geolog zajistí nejen měření zhutnění, ale i sledování celého procesu z hlediska rovnoměrnosti zhutnění, čemuž slouží právě sledování pomocí GPS a ostatní moderní techniky. Vzhledem k začlenění České republiky do Evropské unie je žádoucí, aby i naše dopravní infrastruktura se dostala na úroveň s vyspělými evropskými státy, protože zaujímá strategickou polohu uprostřed Evropy a má předpoklady hrát významnou úlohu v evropském dopravním systému.
Geologie a Geotechnika - Janda, Šetina

Geologie a Geotechnika - Janda, Šetina

Křemže, Křemže, Luční 434, 38203
Tel: 387 002 139
Web: http://www.geologie.cz
E-mail: martin.janda@geologie.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Geologie a Geotechnika - Janda, Šetina

Křemže, Křemže, Luční 434, 38203
Tel: 387 002 139
Tel: 603 521 818
Mobil: 775 230 605
Web: http://www.geologie.cz
E-mail: martin.janda@geologie.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Nezničte cizí majetek kácením stromů!Nezničte cizí majetek kácením stromů!

  Každý strom má svou životnost. Ať už z hlediska stáří, onemocnění nebo z důvodu přírodního či mechanického poškození. Jsou ale i případy, kdy lidé chtějí strom odstranit z jiných důvodů. Ať už je to kvůli velikosti…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních…

Diskuze na téma "Kontroly provádění zemních prací při zakládání stavby"

Buďte první a napište komentář k  "Kontroly provádění zemních prací při zakládání stavby"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE