Sdílet
 

Znáte nové technické požadavky na stavby?

Datum vydání: 23.03.2012 | autor:

S účinností od 1. února 2012 byla schválena novela původní vyhlášky o technických požadavcích na stavby ( MMR č. 268/2009 Sb. ) - vyhláška MMR č. 20/2012 Sb (k datu vydání tohoto článku ji bohužel nenajdeme volně přístupnou na internetu). Vyhláška je platná na celém území České republiky, ovšem s výjimkou území hlavního města Prahy. V Praze upravuje technické požadavky na stavby vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP , o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praha. Samostatná vyhláška pro Prahu zohledňuje výjimečné podmínky staveb v Praze, městě s těsnější zástavbou a velice hustou dopravní infrastrukturou. Technické požadavky na stavby přitom vždy spadají do působností místně příslušných stavebních úřadů.

Kuchyně Kuchyně
Kuchyně
Regulace vytápění Regulace vytápění
Regulace vytápění
Nová vyhláška je předpisem, který se řadí k základním dokumentům pro posuzování projektové dokumentace staveb a dosažení požadované úrovně požadavků veřejného zájmu pro státní i soukromé subjekty. Vyhláška zasahuje do přípravy, realizace i užívání staveb, včetně vybraných druhů staveb, které mají speciální účel, objem či konstrukci (například stavby pro průmysl a zemědělství).

Nová vyhláška vychází ze stavebního zákona, respektive jej doplňuje

Stavební zákon, respektive Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu určuje podmínky, za kterých můžeme stavbu umístit do krajiny, uskutečnit, užívat a zbourat. Stavební zákon je doplněn prováděcími vyhláškami, které umožňují využití jeho klauzulí v praxi. A nad doržováním stavebního zákona se tyčí místně příslušné stavební úřady.

Co zahrnují požadavky na technické vlastnosti staveb

Mechanickou odolnost a stabilitu staveb, jejich hygienické vlastnosti, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a také ochranu životního prostředí, požární bezpečnost (ta je ošetřena vlastní vyhláškou), bezpečnost při užívání staveb a nakonec i tepelnou ochranu a úspory energií. Přitom jsou uvedené požadavky vztaženy v jednotlivých kapitolách vyhlášky ke všem existujícím konstrukcím staveb. Bohužel však nejsou ani v nové vyhlášce uvedené (citované) normové hodnoty, musíme tedy vyhledávat v konkrétních normách, které nejsou na internetu volně přístupné. Práce s vyhláškou je proto značně obtížná a vyžaduje jistou odbornou zdatnost.

Co se novou vyhláškou mění

K úpravě vyhlášky přistoupilo MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) především kvůli stavbám pro zemědělství. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES (s účinností od 26. listopadu 2011), řešící „dosažení udržitelného používání a skladování pesticidů,“ bylo členům zemí EU uloženo stavět skladovací prostory pro pesticidy tak, aby nemohlo dojít k samovolnému pronikání nebezpečných látek ohrožujících jakost vod do okolního terénu a podloží. A právě původní česká vyhláška této směrnici neodpovídala. Změněny a doplněny byly zároveň některé další požadavky na stavby pro zemědělství a technicky nepřesná, neúplná nebo obtížně aplikovatelná ustanovení původní vyhlášky, týkající se ostatních typů staveb.
Aplikace pesticidů Aplikace pesticidů
Aplikace pesticidů
Včelí úly Včelí úly
Včelí úly
 • Do nové vyhlášky byl vložen § 53a, který upravuje právě požadavky na „stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin.“
 • V části základních pojmů (§ 3) definuje stavbu pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin, příruční sklad s kapacitou skladování do maximální přípustné hmotnosti ochranných látek 1.000 kg a také havarijní jímku, která je určena k zadržení uniklých závadných látek.
 • Nová vyhláška zároveň ruší vyjímku staveb pro včely a ryby, která tyto stavby neuznávala jako stavby pro hospodářská zvířata.
 • Vyhláška upravuje některé podmínky pro ubytovací zařízení. Dle nové vyhlášky nemusí být v ubytovacích zařízeních například vstup do hygienického zařízení z předsíně.
 • Předepisuje dostatečné větrání obytných místností venkovním vzduchem a také vytápění podle příslušné normy a s možností regulace vnitřní teploty.
 • Předepisuje regulaci vnitřní teploty a stanovuje přirozené i nucené větrání (§ 11). Dle nové vyhlášky nesmí být koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu vyšší jak 1.500 ppm. Vyžaduje v místnostech se spotřebiči paliv zajištění přívodu venkovního vzduchu v závislosti na  výkonu a typu spotřebiče.
Ovětrání koupelny Ovětrání koupelny
Ovětrání koupelny
Umělé osvětlení a odvětrání kuchyně (digestoř) Umělé osvětlení a odvětrání kuchyně (digestoř)
Umělé osvětlení a odvětrání kuchyně (digestoř)
 • Nařizuje u pobytových místností (v závislosti na jejich funkci a délce pobytu osob) umělé a případně sdružené osvětlení.
 • Upřesňuje požadavky na proslunění (§ 13). Byt je dle vyhlášky prosluněn, pokud součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností je roven nejméně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatně stojících rodinných domů je požadavek zvýšen na 1/2.
 • Nařizuje umělé osvětlení v souladu s normou pro záchody, prostory určené k osobní hygieně a prostory určené k vaření. Zároveň nařizuje i jejich účinné odvětrávání a vytápění s regulací teploty.
 • Zezávazňuje normovou hodnotu vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stropů (§ 14).
 • Předepisuje splnění akustických a tepelně technických (§ 26) vlastností oken a dveří (výplní stavebních otvorů).
 • Zezávazňuje normy pro elektrické rozvody. Obsahuje zásady pro připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací (§ 34), chránící veřejný zájem, uživatelskou bezpečnost a provozuschopnost.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Znáte nové technické požadavky na stavby?"

Buďte první a napište komentář k  "Znáte nové technické požadavky na stavby?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE