Mít na zahradě vlastní studnu by si nejspíš přál nejeden z nás. Nejen z hlediska estetického, ale především praktického, je studna velmi užitečnou stavbou. Vždyť vody celosvětově ubývá a je čím dál vzácnější. Abychom však zjistili reálnost našich představ a plánů o vlastnictví své vlastní zásoby vody, je zapotřebí hydrogeologický posudek.

Čím hydrogeologický posudek je a k čemu se používá?

Bez tohoto posudku není možné stavbu studny uskutečnit. Je totiž podkladem k vydání povolení k nakládání podzemními vodami a slouží jako podklad pro územní a stavební řízení. Jednoduše vám umožňuje vybudování vodního zdroje, posuzuje jeho vliv na zdroje okolní a posuzuje reálnost vašich požadavků na kvalitu a vydatnost vody ze studny čerpané. Hydrogeologické posudky se také zpracovávají pro účely vybudování vrtu pro tepelná čerpadla a k žádostem o zasakování srážkových či odpadních vod z čistíren a septiků. Hydrogeologický posudek se provádí vždy, chceme – li vybudovat jakýkoli vodní zdroj, nebo vypouštět dešťové a odpadní vody do podzemních vod a toto posouzení objednává stavebník.

Před vybudováním studny se někdy v případě pochybností o vydatnosti plánované studny provádí nejprve hydrogeologický průzkum. Ten smí provádět na základě zákona č.62/1988 Sb v platném znění (o geologických pracích) jen odborně způsobilá osoba, která si vypracuje projekt geologických prací. Průzkum spočívá většinou ve zjištění míst výhodných pro umístění studny, nebo jímacího zářezu (pomocí dlouhodobých znalostí, proutku, či geofyzikálního měření). Do těchto míst jsou pak umístěny průzkumné vrty a zářezy. Pokud se narazí na zdroj vody požadované kvality je průzkum ukončen. Hydrogeologický průzkum je možné provádět bez územního a stavebního řízení. Má tedy výhodu, že bez složitého jednání s úřady vybudujete vrt a teprve když je jasné, že tento vrt pokryje vaše požadavky na spotřebu a kvalitu vody jej upravíte jako jímací objekt (studnu). K tomuto kroku již potřebujete projekt konečné úpravy zhlaví studny a jejího napojení na domovní rozvody, územní rozhodnutí a stavební povolení. Projekt geologických prací pro vrty nad 30 metrů je nutné zaslat krajskému úřadu, který do 30 dnů rozhodne zda a za jakých podmínek je možné průzkumné vrty vybudovat.
Druhou možností když si je geolog jistý, že se v podloží nachází vydatné čerpatelné zásoby podzemní vody je zpracovat rovnou projekt pro územní a stavební řízení a požádat rovnou o stavbu studny. Tento projekt zpracovává projektant, nebo autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby. V této fázi si může stavební úřad vyžádat hydrogeologický posudek, který posoudí, zda dané území ještě snese další studnu bez toho, aniž by se v okolních studních snížila hladina vody a zhoršila kvalita. Po odvrtání a vyčištění studny je na ní provedena čerpací zkouška a jsou odebrány vzorky vody. Ze všech těchto měření a analýz se pak zpracovává hydrogeologický posudek, který slouží k získání povolení k odběru podzemních vod.

Dozor nad hydrogeologickým průzkumem provádí osoba s osvědčením odborné způsobilosti odpovědného řešitele geologických prací z oboru hydrogeologie, vydaného Ministerstvem životního prostředí. Seznam takto odborně způsobilých osob je uveřejněný na internetové stránce Ministerstva životního prostředí (MŽP) na www.env.cz v části Geologie – Správní činnosti. Ten se také vyjadřuje k povolení s nakládáním podzemních vod, které mu ukládá zákon o vodách (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. Na základě hydrogeologického posudku je pak požádán správce povodí o stanovisko ke stavbě samotné studny, nebo ke stavbě čistírny odpadních vod a septiku se zemním filtrem. Podle stavebního zákona a zákona o vodách je totiž každá studna, čistírna odpadních vod a septik vodním dílem. Proto je nutné podat ihned po vyjádření správce povodí žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby a vodoprávní rozhodnutí o stavební povolení ke studni a odběru podzemních vod (ta vydává vodoprávní úřad). Případně žádost o povolení k zasakování odpadních vod do půdních vrstev.

Výsledky práce oprávněné osoby, tedy konečný hydrogeologický posudek, vyžaduje vyhláška č. 432/2001 Sb v platném znění (o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu) společně s čerpacími zkouškami (tzn. zkouškami vydatnosti vodních zdrojů). To vše je nedílnou součástí projektové dokumentace, která tvoří jednu z povinných příloh k žádosti o povolení vaší studny. Všechny důležité součásti žádosti o stavební povolení jsou ujednocené právě vyhláškou 432/2001 Sb. Přehled příloh ke stavebnímu povolení spolu s formuláři žádostí je přitom možné získat na místních odborech životního prostředí.

Kam se obrátit?

Obecně platí, že hydrogeologický vrt, nebo kopanou studnu, na jejichž základě posudek vzniká, musí být provedené podle projektu a to pouze organizací, u které tyto práce řídí odpovědný řešitel (viz výše).

Seznam firem, poskytující tyto služby, můžeme lehce najít na internetu. Podle hloubky vrtu se odvíjejí i povinnosti organizace. Pokud se jedná o vrt hluboký do 30 metrů, musíme průzkum 30 dní před jeho provedením zaregistrovat do takzvaného Geofondu (čili České geologické služby) a 15 dní předem pak ohlásit obci. Přitom je třeba vrty hlubší než 30 metrů hlásit 30 dní předem Krajskému úřadu a 8 dní před zahájením těchto prací pak obci. Závěrečná zpráva se nakonec odešle Geofondu k archivaci do 2 měsíců.

Všechny potřebné žádosti o povolení a další doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami najdete na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz , na místně příslušných stránkách odboru životního prostředí a na stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz.
Zdroje: Vodní zákon č. 254/2001 Sb.; Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; Stavební úřad v Českém Krumlově, MěÚ Český Krumlov, Odbor životního prostředí MěÚ Č. Krumlov a www.tzb-info.cz
Hydrogeologické posudky, geotechnika - Čepelík Poslat poptávku