Daň z pozemků

My se teď budeme konkrétně zabývat daní z pozemků. Povinnost platit tuto daň vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku. Její úhrada je opravdu povinná, to znamená, že se nebere žádný ohled na vaše příjmy. V praxi to znamená, že i kdybyste dokázali, že jste ve skutečnosti chudí jak kostelní myš, zaplatit prostě musíte.

Většinou připadá placení této daně na vlastníka pozemku. Jen ve výjimečných případech je poplatníkem nájemce nebo uživatel. To platí například u pozemků, kde nikdo nezná majitele. V případě, že pozemek vlastníte nebo užíváte společně ještě s někým jiným, musíte zaplatit společně.
Všechny pozemky v České republice, které jsou vedené v katastru nemovitostí pod druhem pozemek této dani podléhají. Jde samozřejmě o stavební parcelu, zahradu, ale i o ovocný sad, ornou půdu, louku, pastvinu, vinici i chmelnici. Daň se týká i lesů, u kterých převládá hospodářská funkce. Pokud vlastníte nějakou vodní plochu, zdaníte ji jen pokud jde o rybník, který slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Platit nemusíte jedině v případě, že je pozemek vyjmut z předmětu daně nebo je od daně osvobozený.
Základ daně z pozemku je buď hodnotový (v Kč,-) nebo je vyjádřený v metrech čtverečních. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy. Základem daně u zahrad, orné půdy, ovocných sadů, chmelnic, vinic, luk a pastvin je cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry v m2 průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou ve vyhlášce. Tuto cenu si občan může zjistit na příslušném obecním úřadě, tedy tam, kam pozemek spadá, popř. přímo u správce daně. U ostatních druhů pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2. Daňová sazba není pro všechny typy pozemků stejná. Základní sazba u stavebních parcel se například navíc upravuje korekčním koeficientem podle velikosti obce (tedy podle počtu obyvatel), kde se stavební pozemek nachází.
A kdy na daňové přiznání? Při vyplňování daňového přiznání je rozhodný pokaždé stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Pokud dojde během roku ke změnám, nepřihlíží se k nim. Pokud vám vyjde daň do 1.000 Kč, musíte ji zaplatit najednou a to do 31. května běžného roku. Pokud daň překročí 1.000 Kč, máte možnost ji splácet a to ve 4 stejných splátkách nejpozději do 31. května, 30. června, 31. srpna a 30. listopadu běžného roku. Samozřejmě, že to neznamená, že daň musíte splácet. Pokud máte peníze k dispozici klidně ji zaplaťte najednou do 31. května běžného roku. Jestliže je daň (u jednoho správce daně) menší než 30 Kč, daňové přiznání se sice podává a daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.