Co umí strukturovaná kabeláž? Strukturovaná kabeláž je nejmodernější systém počítačového propojení. Jejími zásadními výhodami jsou univerzálnost, transparentní a přehledné uspořádání, snadné a levné rozšíření či změna zapojení konfigurace sítě. Tato kabeláž dokáže přenášet data, hlas (u telefonu) a obrazu (u systému zabezpečení CCTV). Charakteristké jsou pro strukturovanou kabeláž i vysoká přenosová rychlost a velká šířka pásma. Přenosovým médiem jsou metalické kabely (twistované čili čtyřpárové kroucené) a kabely optické.

Použít ji lze nejen k realizaci počítačových sítí, lze v ní však integrovat všechny elektronické prvky objektu včetně EZS (elektronických zabezpečovacích systémů), EPS (el. požárních systémů), ale i ovládání garážových vrat, bran, rolet, otevírání a zavírání oken, vytápění a klimatizace atd. U novostaveb, ale i při kompletních rekonstrukcích starších objektů je pak vhodné plánovat strukturovanou kabeláž a následně ji instalovat společně s ostatní firemní infrastrukturou, především pak s elektrorozvody.

Strukturovanou kabeláž můžeme jednoduše popsat jako univerzální systém, podpurující přenos jak digitálních, tak i analogových signálů. Jednotlivé přípojné body se pak instalují i tam, kde zrovna nejsou třeba, v budoucnu by se však situace mohla změnit. Pro strukturovanou kabeláž se používají datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a kabely optické.

U strukturované kabeláže se předpokládá velmi dlouhá technická, ale i morální životnost, jelikož správná a bezchybná funkčnost tohoto systému je pro každou firmu (ale i domácnost, která se bez strukturované kabeláže neobejde) stejně důležitá jako elektrické rozvody a jiné součásti firemní infrastruktury (vytápění, klimatizace, atd.).

Strukturovaná kabeláž je tedy základním prvkem infrastruktury moderní počítačové sítě každé firmy. Musí však být kvalitně navrhnuta a odborně instalována. Podstatnými pro takovou firemní síť jsou její rychlost, spolehlivost, ale i připravenost pro budoucí potencionální růst.
Pro správnou funkčnost strukturované kabeláže má podstatný význam a zároveň je nezbytné měření. Naprosto přesné přístroje, které se při instalaci takové sítě používají, umějí změřit všechny instalované komponenty a definovat kvalitu navržené a instalované sítě i splnění mezinárodních standardů, nezbytných pro spolehlivý provoz plánovaných síťových aplikací.

U navržené a instalované strukturované kabeláže se běžně kontrolně měří Wire Map (mapa zapojení), NEXT (přeslech signálu na blízkém konci), Attenuation (útlum), ACR (odstup přeslechu na blízkém konci), FEXT (přeslech signálu na vzdáleném konci), ELFEXT (odstup přeslechu na vzdáleném konci), PSNEXT (výkonový součet přeslechu na blízkém konci), Propagation Delay (zpoždění signálu), Delay Skew (rozdíl zpoždění), Length (délka) a Return Loss (zpětný odraz).

Při jednotlivých měřeních navržené a instalované strukturované kabeláže vycházíme ze dvou primárních topologií. Permanent link (linky), což je spojení od patch panelu k zásuvce (to je na strukturované kabeláži nejstálejší a nemůžeme je jen tak rozebrat), přičemž je maximální povolená vzdálenost 90 metrů. Za druhé pak channel (čili kanálu), který představuje spojení od aktivního prvku (v rozvaděči) po síťovou kartu (v počítači), včetně propojovacích šňůr. Maximální délka propojovací šňůry v rozvaděči (patch cordu) se doporučuje 5 metrů. Pro šňůru pracoviště (work area cordu) pak 20 metrůcelková délka kanálu (ten tvoří horizontální kabeláž + propojovací šňůra + šňůra pracoviště) nakonec nesmí přesahovat 100 metrů.
Wire Map (mapa zapojení) kontroluje správné zapojení párů v zásuvce (či patch panelu) a kontroluje průchodnost signálu po celé délce kabelu.

NEXT (přeslech signálu na blízkém konci) vyjadřuje, jaké množství rušivého signálu se dostává z jednoho páru do dalšího. Měříme na obou koncích všechny kombinace párů v jednom kabelu.

Attenuation (útlum) je rozdílem mezi velikostí vstupního signálu a signálu na konci vodiče. Udává ho hlavně odpor a je vždy větší u vyšších frekvencí nebo se zmenšením průměru kabelu.

ACR (odstup přeslechu na blízkém konci) je teoretický parametr a ten se tedy neměří, nýbrž odvodí ze dvou už změřených hodnot (je to rozdíl mezi NEXT a útlumem). Když se hodnota útlumu potká či přiblíží k přeslechu, ztratíme signál. Reálný odstup těchto dvou hodnot je nezbytný ve výši alespoň 10 dB.

FEXT (přeslech signálu na vzdáleném konci) je přeslechem signálu z jednoho páru na jiný, měřený vždy na vzdáleném konci. Na rozdíl od NEXTu zde probíhá měření na rozdílných koncích kabelu, jinak ale jde o stejné parametry.

ELFEXT (odstup přeslechu na vzdáleném konci) výborně opisuje reálnou situaci při přenosu dat. Je lepším a vhodnějším parametrem než FEXT, jelikož přeslech se v kabelu snižuje se zvyšováním útlumu.

PSNEXT (výkonový součet přeslechu na blízkém konci) je opět hodnotou teoretickou a konkrétně vypočtenou z již naměřeného NEXTu. Výkonový součet přeslechu na blízkém konci odhalí, kolik rušivého signálu se v jednom kabelu dostane ze tří párů do zbylého páru čtvrtého.

Propagation Delay (zpoždění signálu) vyjadřuje zpoždění signálu z jednoho konce kabelu na druhý. Slouží ale i jako základ pro stanovení hodnoty Delay Skew.

Delay Skew (rozdíl zpoždění) určí rozdíl zpoždění signálu na nejrychlejším a nejpomalejším páru. Na Delay Skew má vliv jak rozdílná délka párů, tak odlišnosti v materiálu a okolní rušení. Při velkém rozdílu mohou být data v aktivním prvku chybně interpretována.

Length (délka) se používá k vyjádření přímé úměrnosti mezi délkou a útlumem (čím delší je kabel, tím větší je i útlum). Do kabelu vyšleme puls, který se na vzdálené jednotce odrazí zpátky k nám a my změříme čas, za který tento puls dráhu urazí.

Return Loss (zpětný odraz) stanoví zpětný odraz signálu způsobený rozdílnou impedancí. Impedanční nevyváženosti totiž způsobují, že se část energie vrací zpátky k vysílači a původní signál je tak rušen.
Z.I.P. elektro - Ivan Fridrich Poslat poptávku