Domovní čistírna ušetří na spotřebě vody

Každý majitel nemovitosti je zodpovědný za nezávadnou likvidaci odpadní vody, která zde vzniká. Všude tam, kde nelze realizovat napojení na veřejnou kanalizaci s obecní nebo městskou čistírnou odpadních vod, je třeba použít domácí čistírnu odpadních vod. Nejčastěji se jedná o chaty, chalupy, ale i o rodinné domy. Jak domovní čistírna odpadních vod funguje a jak si správně poradit při vybírání?

Domovní čistírna odpadních vod je jednou z možností likvidace odpadní vody. Správně provozovaná čistírna nabídne vysokou kvalitu i vysokou účinnost čistícího procesu a na rozdíl od septiku není náročná na zastavěnou plochu.

Domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna slouží k čištění odpadních vod z domácnosti – čili z koupelny, WC, kuchyně apod. Nejčastěji má podobu plastové nádrže s vnitřní technologickou vestavbou. Účinnost moderních čistíren se pohybuje kolem 95%. Po přečištění voda opět odtéká a to buď do povrchových vod, podzemních vod, nebo do veřejné kanalizace bez obecní nebo městské čistírny odpadních vod se zaústěním do povrchových vod. Můžeme však tuto vodu použít také ke splachování wc a dalším účelům.

Další možností je proto realizace bezodtokové jímky za čistírnu, která zajistí akumulaci přečištěné vody a možnost jejího dalšího využití, třeba právě ke splachování wc. Existují také čistírny, které umožňují přečištěnou vodu použít na sprchování, mytí, nebo zalévání zahrady, ale tato zařízení kategorie III vybavená hygienickým zabezpečením, membránovou filtrací a dalším příslušenstvím, patří k velice nákladným zařízením.

Realizace

Pro realizaci domovní čistírny odpadních vod jakožto vodního díla budeme potřebovat stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod od místně příslušného vodoprávního úřadu. Stavebnímu řízení předchází ještě řízení o umístění stavby obecným stavebním úřadem. Od něj získáme územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

Do čistírny nesmí být zaústěna dešťová voda ani voda drenážní. Tyto čisté vody mají negativní vliv na biologický proces, který v čistírně probíhá. Kromě ředění a chlazení může dojít až k vyplavení aktivovaného kalu a zastavení čistícího procesu. Proces se samovolně obnoví až se vznikem nového aktivovaného kalu, což trvá zhruba jeden až dva měsíce.

Vybíráme ČOV

Základní otázkou je, jakou velikost domovní čistírny zvolíme. Výrobce uvádí u každého produktu počet obyvatel, pro který je čistírna určena. Velikost tedy vybíráme podle skutečného nebo předpokládaného počtu napojených obyvatel. Zohlednit bychom měli také to, jestli se jedná o rodinný dům nebo chatu – čili o pravidelně nebo nepravidelně využívanou budovu. Se zvýšenými požadavky bychom měli počítat u objektů v CHKO. Další otázkou je dostupnost elektrické energie. Existují zařízení se spotřebou elektrické energie, ale i bez ní.

V některých případech lze pro domovní čistírnu využít stávající zařízení a osadit čistící zařízení za jímku či septik. A vybrat si také můžeme z nabídky zařízení s vylepšenými parametry.

Zdroj: www.cisteniodpadnichvod.cz