Sdílet
 
Projektanti a inženýring

Jak získat dotace?

Vsaďte na program Zelená úsporám

Datum vydání: 19.05.2009 | autor:
Pokud žádáme o dotaci před realizací opatření, můžeme žádost podat na základě ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení. Dotace je však definitivně přiznaná až po ukončení celé stavební akce a nezbytném doložení příslušných příloh k žádosti. Možnost získat dotaci v rámci programu zelená úsporám po realizaci stavební akce je aktuální pouze pro projekty ukončené po 1.4.2009. Žádost můžeme podat do 12 měsíců po uvedení nově stavěného či rekonstruovaného objektu do trvalého provozu. Nejzazší termín je však 30.6.2012.
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
2 fáze získání dotace
Získání dotace má 2 fáze. V první fázi podáme žádost a požadované přílohy, předložené dokumenty jsou zkontrolované a následně je u žádosti podané před realizací schválen příslib přidělení dotace a u žádosti podané po realizaci potvrzena správnost dokumentů SFŽP.

Žádáme-li o dotaci před realizací stavby, je ve druhé fázi realizována investice a následně jsou shromážděny všechny potřebné doklady k proplacení dotace (faktury, oznámení o užívání stavby atd.) a jsou předložené na podacím místě. Dotace je nakonec proplacena bankou.

Seznam výrobků a technologií
Získání dotace se týká výrobků a technologií, které jsou součástí seznamu. Ten zahrnuje tepelné izolace (polystyrén, extrudovaný polystyrén a minerální vlákna), okna (plastová, dřevěná, hliníková a střešní), dveře (plastové, dřevěné a hliníkové), systém nuceného větrání s rekuperací, využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech, kotle na biomasu, akumulační nádrž, tepelná čerpadla (země-voda, vzduch-voda a voda-voda), solární kolektory (ploché, vakuové a trubicové), zásobníky teplé vody a akumulační nádrže. Aktuální seznam všech schválených výrobků a technologií najdete ZDE.
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Seznam Odborných Dodavatelů
Důležitý je též Seznam Odborných Dodavatelů (SOD). Uvedeni jsou zde pouze ti dodavatelé, kteří splnili kritéria pro zápis do tohoto Seznamu. Aktuální seznam najdete ZDE.

Kde je možné žádat?
Žádosti může každý zájemce o dotaci podat na kterémkoli z krajských pracovištích Státního fondů životního prostředí. Podrobné kontakty najdete ZDE.

Od konce května je též možné využít služeb bank, přihlášených do programu Zelená úsporám. Tato možnost je tu právě pro zájemce, kteří chtějí získat dotaci a přitom si na stavební úpravy zároveň chtějí v bance půjčit. Pokud se tato možnost týká právě vás, je nutné počkat až do okamžiku, kdy banky takovou možnost nabídnou.
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Žádost a požadované přílohy
Každý žadatel o dotaci musí vyplnit formulář žádosti. Ve spolupráci s autorizovaným projektantem, případně energetickým auditorem, autorizovaným inženýrem, autorizovaným technikem, nebo dodavatelem také musí vypracovat krycí list technických parametrů. Ten je nezbytnou přílohou žádosti.

Dále musí k  těmto formulářům doplnit i ostatní přílohy podle seznamu příloh (především list vlastnictví a projektovou dokumentaci). Všechny tyto dokumenty musí společně s dokladem totožnosti, nebo plnou mocí osobně doručit na konkrétní podací místo (krajské pracoviště SFŽP či pobočku pověřené banky).

V případě žádosti o podporu v oblasti A nebo B pro rodinné domy však nejprve musí žádost předložit k posouzení příslušnému krajskému pracovišti SFŽP. Zde získá potvrzení o kontrole projektové dokumentace. Teprve s tímto potvrzením může podat žádost na vybrané pobočce pověřené bankovní instituce (podacím místě).

Kontrola žádosti a příloh
Kontrola žádosti o dotaci a jejích příloh probíhá následovně. Pracovník podacího místa (krajské pracoviště SFŽP, banka) musí nejprve ověřit totožnost žadatele (zkontroluje občanský průkaz, cestovní pas, nebo plnou moc). Poté zkontroluje, zda jsou žádost a krycí list vyplněné na předepsaných formulářích a také zda jsou vyplněna všechna požadovaná pole formulářů a jsou přiložené všechny požadované přílohy.
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Kontrole především podléhá, zda jsou v krycím listu vypsané materiály a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a dodavatelské firmy zapsané v Seznamu odborných dodavatelů

Pokud nejsou dodané všechny přílohy, případně jsou žádost či krycí list vyplněné neúplně nebo chybně, jsou dokumenty žadateli vrácené k dalšímu doplnění a nebo přepracování. Není však vyloučené, že mohou být případné nedostatky opravené přímo na podacím místě.

Schválení příslibu přidělení dotace
Pokud žadatel na podací místo dodal kompletní žádost včetně všech požadovaných příloha byly splněné podmínky programu, obdrží na svou adresu doporučený dopis s třemi výtisky smlouvy o poskytnutí dotace. Ta je platná po dobu 6 měsíců pro oblast podpory C, 18 měsíců pro oblast podpory A a 24 měsíců pro oblast podpory B, nejdéle ale do 30. 12. 2012.
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Jeden parafovaný výtisk smlouvy žadatel podepíše a odešle zpátky na centrálu SFŽP, jeden výtisk předá bance, nebo krajskému pracovišti SFŽP (záleží na tom, kde bude o finanční prostředky žádat) a jeden výtisk si ponechá. Zároveň musí počítat s tím, že může být podroben kontrole před realizací projektu, která prověří, zda opatření, na které žádá, již nebylo zrealizováno a zda jsou údaje uvedené v předložené dokumentaci pravdivé.

Poté následuje realizace investice. Žadatel přitom musí mít veškerá příslušná povolení, nezbytná k realizaci projektu a musí použít materiály, technologie a zařízení zapsané v Seznamu výrobků a technologií a využít dodavatelů zapsaných v Seznamu odborných dodavatelů. Materiály, technologie a dodavatelé musí souhlasit s údaji uvedenými v krycím listu. Pokud by tyto podmínky nedodržel, dotace mu nebude přidělena!

Žadatel zároveň musí shromažďovat veškeré faktury a doklady o zaplacení a nakonec zajistí kolaudaci stavby, případně oznámí její užívání. Podroben též může být kontrole postupu realizace a dodržení skutečností uvedených v žádosti a také dodržení podmínek dotačního programu.
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Shromáždění dokladů k proplacení dotace
Dotace může být nakonec vyplacena pouze v případě, že žadatel shromáždil všechny potřebné dokumenty (faktury od dodavatelů, písemné potvrzení dodavatelů o přijetí platby ve fakturované výši, nebo bankovní výpis a oznámení o užívání stavby, případně kolaudační souhlas, nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu).

Doložení realizace akce
Žadatel musí na místě, kde podával žádost, doložit doklady shromážděné během předchozí fáze a předloží svůj stejnopis smlouvy. Zde budou doklady posouzené a pracovník podacího místa též posoudí, zda předem stanovená výše dotace nepřekročila v podmínkách programu stanovenou hranici maximální možné dotace. Též je nezbytné, aby investiční náklady nebyly ve skutečnosti nižší než náklady uvedené ve smlouvě. Jinak by musel být vypracován dodatek ke smlouvě.
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Foto: ing. Petr ČERNÝ - projekční kancelář
Pokud jsou veškeré přílohy a doklady v pořádku, žadatel o dotaci obdrží potvrzení správnosti dokladů o realizaci akce. Pokud nikoli, je vyzván k doplnění. Jestliže by požadované doklady nedoplnil, dotace by byla zamítnuta. Vyrozumění žadatel opět obdrží poštou.

Proplacení dotace žadateli
Pokud žadatel poštou obdrží potvrzení, banka nebo SFŽP (u bytových domů) proplatí dotaci na číslo účtu, které bylo uvedené v žádosti, a to bez zbytečného odkladu. Nejpozději pak do 30 dnů od vystavení potvrzení. Žadatel však musí počítat s tím, že mu může být provedena kontrola, která porovná dosažený stav s deklarovaným.

Archivace (uchovávání dokumentace k projektu)
Po dokončení procesu je celá složka dokumentace odeslána bankou, případně krajským pracovištěm SFŽP (dle toho, kde žadatel žádal) na centrálu SFŽP k archivaci.

Zdroj: SFŽP a www.zelenausporam.cz
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ-  Ing.ČERNÝ PETR

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ- Ing.ČERNÝ PETR

Milevsko, Milevsko, Sažinova 763, 39901
Tel: 382 553 070
Web: http://www.ceskestavby.cz/cerny/
E-mail: cerny_projekce@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ- Ing.ČERNÝ PETR

Milevsko, Milevsko, Sažinova 763, 39901
Tel: 382 553 070
Mobil: 728 202 036
Web: http://www.ceskestavby.cz/cerny/
E-mail: cerny_projekce@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak získat dotace?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak získat dotace?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE