Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

1. díl seriálu

Datum vydání: 21.03.2011 | autor:
Na začátku března jste se ve stavební poradně zajímali o problémy nástavby sousedního RD na hranici pozemku, povolování staveb, či změny územního plánu.

Dotaz na téma: Nástavba sousedního RD na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den. Nový majitel sousedního domu, se kterým máme společné základy a společnou zeď, chce provést nástavbu rodinného domu s těmito úpravami: po celé délce společné zdi zrušit pokojové místnosti a vybudovat průjezd na zahradu s možností parkovat jak na zahradě, tak v průjezdu, bez ohledu na skutečnost, že zde máme ložnice a v zahradě odpočinkovou část. My jsme s výstavbou průjezdu a s parkováním vozidel nesouhlasili, přesto od stavebního úřadu k provedení úprav dostal souhlas. Na stavebním úřadě nám řekli, že soused nepotřebuje náš souhlas k provedení stavby, jelikož se jedná o stavbu do 150 m2. Prosíme o radu, zda stavební úřad postupuje správně? Máme za to, že je to hrubý zásah do našeho bydlení a jestli existuje nějaký předpis, o který bychom se mohli opřít, jak bychom měli dál postupovat? Proti nástavbě nemáme připomínky, pouze proti vybudování průjezdu. Za odpověď děkujeme. MK

Naše odpověď: Realizaci staveb do 150 m2 lze skutečně, v souladu s ustanovením § 104 stavebního zákona, povolit pouze na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou je však podmíněn splněním podmínek uvedených v odst. 1 citovaného § 104 stavebního zákona. Jestliže máte pocit, že ke splnění těchto podmínek nedošlo, obraťte se se žádostí o pomoc na nadřízený orgán stavebního úřadu, kterým je příslušný odbor krajského úřadu. S tím, že dle Vašeho názoru byl souhlas k realizaci ohlášené stavby vydán nezákonně. K uvedenému bych chtěl ještě dodat, že první věcí, která mne na dotazu zaujala je ta, že nástavba sousedova domu byla stavebním úřadem povolena na společné zdi, bez souhlasu jejího spoluvlastníka. Pokud toto stavební úřad učinil, opomněl posoudit majetkoprávní poměry, týkající se předmětné stavby a už jen na základě této skutečnosti je souhlas s ohlášenou stavbou nezákonný.

Další dotazy a odpovědi na téma "povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE

Dotaz na téma: Změna územního plánu (změna využití pozemku na stavební)

Dotaz: Dobrý den, jsem z Vysočiny, obec Myslotín u Pelhřimova a chtěl bych se zeptat, jak postupovat? Situaci lze vidět na nahlížení CUZK. Za naším pozemkem a vedle č. 1829, 1055/6 a sousedovým pozemkem č.1055/6 je pozemek č. 1334 o výměře přes 5500 m2. V předcházejícím jednání na úřadě jsem byl ujištěn, že stavba na tomto pozemku nepřipadá v úvahu. V současnosti jsem zjistil, že v rámci změn územního plánu pozemek č. 1334 vložili do intravilánu - stavební pozemek. K tomuto pozemku je pouze jediný přístup mezi ploty o šířce 6,7 m a dlouhý cca 68 m. Jak jsem zjistil, byla porušena zákonná vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. Připomínkové řízení bylo ukončeno a v dubnu změny územního plánu jdou do jednání zastupitelstva. Děkuji za odpověď a radu. DP

Naše odpověď: Skutečnost, že je pozemek v územním plánu zahrnut do území pro zástavbu, nemusí nutně znamenat, že je možné jej hned, po nabytí účinnosti územního plánu, zastavět. Zástavba pozemku může být dle územního plánu, či podrobnější územně plánovací dokumentace podmíněna realizací jiných staveb, například vytvořením odpovídající dopravní a inženýrské infrastruktury. Správním orgánem, který následně bude zástavbu na sousedních pozemcích umísťovat a povolovat je příslušný stavební úřad. Tento musí při svém rozhodování posoudit, zda je navržená stavba v souladu se všemi platnými zákonnými předpisy, které se na ni vztahují, tedy i s územním plánem obce a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. To znamená, že i když stavba bude v souladu s územním plánem obce, ale její dopravní obslužnost nebude vyhovovat ostatním předpisům, nemůže ji tento na pozemku umístit a povolit.

Další dotazy a odpovědi na "specifická témata" Stavební poradny najdete ZDE.

Dotaz na téma: Plánovaná stavba bytového domu v zástavbě rodinných domů

Dotaz: Dobrý den, vlastníme byt v bytovém domě. Dům je třípodlažní (zvýšené přízemí + 2 patra). Okna jsou na všech stranách domu. U domu je pozemek v šíři 2 m, který je v našem vlastnictví. Za tímto pozemkem je parcela 14,5 x 36 m, na které chtějí postavit třípodlažní obytný dům s malometrážními byty. Výška našeho domu je asi 12 m. Za tímto pozemek pokračuje zástavba nízkých rodinných domů. Je možné na takto úzké parcele postavit další vysoký dům a tím zastínit již stojící dům? Děkuji. KB

Naše odpověď: Projektant musí stavbu navrhnout takovým způsobem, aby tato nebyla v rozporu s platnými zákonnými předpisy. Mezi tyto předpisy patří například územní plán obce, vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, vyhláška č. 268/2009 Sb. „o obecných požadavcích na výstavbu“ a další neméně důležité předpisy např. z hlediska požární bezpečnosti, dopravy, životního prostředí, jejichž výčet není možné v této odpovědi uvádět. Dalším předpokladem pro realizaci stavby jsou kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy k navrhované stavbě. Dodržení platných předpisů a podmínek, které uplatnily dotčené orgány státní správy, musí být deklarováno v dokumentaci pro územní rozhodnutí a v projektové dokumentaci pro stavební povolení. V daném případě by měla být součástí dokumentace pro územní rozhodnutí také studie oslunění a zastínění sousedních staveb, zpracovaná oprávněnou osobou a z hlediska případného odstavného parkoviště rovněž i akustický posudek, zpracovaný oprávněnou osobou. Ze studie oslunění a zastínění a z akustického posudku musí jednoznačně vyplynout, že navržená stavba není v rozporu s platnými předpisy.

Další dotazy a odpovědi na téma "povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE

Dotaz na téma: Rekonstrukce stodoly na stavbu pro bydlení

Dotaz: Dobrý den, chystáme se namísto staré stodoly o rozměrech 7,5 x 12,5 m a vysoké 8 m vybudovat RD o rozměrech 9,5 x 12 m a vysoký 6 m. Stodola stojí na hranici našeho pozemku, stejně tak sousedův RD stojí na hranici jeho pozemku, a rohy těchto staveb jsou od sebe vzdálené 1,5 m. Okna z obytných místností by k sousedovi nebyla, takže řešíme pouze oficiální stránku věci, jak postupovat v tomto případě? Udělat rekonstrukci stodoly se změnou užívání? Nebo nahlásit stavbu RD? Může nám v tom soused zamezit, když už tam podobná stavba stojí (dům bychom prodlužovali na straně OD souseda vzdálenější). Ony 2 m od hranice a 7 m od RD nemůžeme dodržet, napojujeme dům na starý dům do tvaru „L“. Pouze namísto stodoly bude stát nová stavba. Je s tím problém? Děkuji. M

Naše odpověď: V případě, že stavbu stodoly odstraníte a budete realizovat novostavbu rodinného domu, musí být umístění této stavby navrženo v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „ o obecných podmínkách pro využívání území“. A to bez ohledu na skutečnost, že namístě navrhované stavby původně již stála jiná stavba. Vlastník sousedního pozemku má samozřejmě v tomto případě právo podat k umístění a realizaci stavby své námitky. Pokud se rozhodnete pro stavební úpravy a změnu užívání stávající stavby stodoly na rodinný dům, pravděpodobně se sice nevyhnete námitkám souseda, ale vyhnete se problémům s dodržením odstupových vzdáleností od sousedního pozemku a sousedních staveb. Stavební úřad bude posuzovat skutečnost, zda je změna užívání v daném případě možná, ale nebude posuzovat odstupové vzdálenosti stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE

Dotaz na téma: Umístění mobilního domu na zahradě

Dotaz: Dobrý den, přemýšlel jsem o koupi „mobilheimu“ (mobilního domu) a jeho umístění na svou zahradu, která je napojená na chalupu. Mobilní dům má rozměry cca 40 m2 a je zcela mobilní, má nápravu, kola a voj. Jeho převoz po veřejných pozemních komunikacích je však nemožný, jelikož nemá RZ a tudíž se převáží pomocí kamiónu. Jeho mobilita tím však není nijak omezena, má kola a po vlastním pozemku se s ním opravdu dá jezdit. Pozemek, na který ho hodlám umístit, je však vedený v katastru a také v územním plánu obce pouze jako zahrada. Na stavebním úřadě mi bylo sděleno, že se dle jejich dikce jedná o výrobek plnící funkci stavby a tudíž podléhá režimu ohlášení. Problém ale tkví v tom, že pozemek je veden jako zahrada a na něm údajně taková mobilní věc nesmí být. Územní plán je bohužel relativně nový a obávám se, že obec nebude mít vůbec vůli ho měnit a logicky ne v rozumném časovém horizontu. Je možné nějak - jakkoli docílit toho, aby alespoň část pozemku pod tímto mobilním domem byla změněna na pozemek k rekreaci? Mimo jiné bych si rád samozřejmě tento mobilní dům připojil na sítě (voda a odpad), které mám vedené na svém pozemku. Neexistuje nějaký postup, jak paní úřednici na stavebním úřadě donutit, aby takto mobilní dům považovala opravdu za mobilní a nezasahoval by tudíž do její dikce? MK

Naše odpověď: Posouzení, zda se jedná o stavbu, výrobek plnící funkci stavby, nebo se jedná o mobilní zařízení, přísluší pouze stavebnímu úřadu. Připojení domu na el. energii a vodu podléhá schválení stavebním úřadem bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o mobilní zařízení nebo výrobek plnící funkci stavby. Jestliže je pozemek, na který chcete dům umístit, zahrnut v územním plánu do nezastavěného území, nezbývá pro umístění domu jiné možnosti, než požádat o změnu územního plánu.

Další dotazy a odpovědi na téma "povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE