Sdílet
 
Projektanti a inženýring

Chcete stavět rychleji? Zkraťte stavební řízení!

Datum vydání: 26.11.2010 | autor:

Určitě jste už slyšeli o jedné z nejvýznamnějších inovací českého Stavebního zákona, autorizovaných inspektorech ve zkráceném stavebním řízení. Veřejné stavební právo bylo o institut autorizovaného inspektora rozšířeno novým Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V zásadě jde o kombinaci veřejného a soukromého práva, kdy jsou při stavebně právních úkonech využívané právě i prvky práva soukromého. Do vydání nového Stavebního zákona byly veškeré stavebně právní úkony výhradně záležitostí práva veřejného. Autorizovaný inspektor je oprávněný vykonávat na základě soukromoprávních smluvních vztahů konkrétní úkony za správní orgány. Důraz by přitom měl být kladen na správnou aplikaci stavebního práva autorizovaným inspektorem – v zásadě soukromým subjektem. K dnešnímu dni je v ČR 87 autorizovaných inspektorů. Z toho je patrné, že jmenování autorizovaným inspektorem není snadné získat.  

Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Proč právě autorizovaní inspektoři?

Podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. může stavebník místo žádosti o stavební povolení uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem. Konkrétní stavba je pak stavebnímu úřadu pouze oznámena a autorizovaný inspektor stvrdí ověření projektové dokumentace včetně připojených podkladů svým certifikátem. Navrhovaná stavba tak může být provedena.

K certifikátu však musí být připojena i souhlasná a závazná stanoviska veškerých dotčených orgánů včetně vyjádření všech účastníků (osob) řízení o vydání stavebního povolení. Pokud tyto osoby uplatní námitky (například vlastníci sousedících pozemků a staveb), je autorizovaný inspektor povinen tyto námitky posoudit a také projednat. Závěry a způsob vypořádání námitek je následně povinen k certifikátu připojit. V případě rozporů je autorizovaný inspektor povinen nevypořádané námitky předložit stavebnímu úřadu a ten o nich nebo o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené stavební řízení rozhodne.

Institut autorizovaného inspektora má výstavbu urychlit a uvolnit ruce žádostmi zavaleným stavebním úřadům, nesmí však dojít k nezvratnému dotčení či omezení práv kterékoli osoby, která by jinak byla účastníkem stavebního řízení. Jednoduše řečeno: autorizovaný inspektor nesmí ignorovat námitky například sousedů stavebníka, se kterým uzavřel smlouvu (v zásadě jde formou o smlouvu o provedení díla).
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Autorizovaný inspektor vlastně „supluje“ za stavební úřad u bezproblémových staveb, kdy se stavbou všichni účastníci řízení souhlasí a tedy neuplatňují žádné námitky. V zásadě tedy jde o „privatizaci“ stavebního řízení. Jakmile se však vyskytne námitka kteréhokoli účastníka stavebního řízení a ten na ní trvá, musí proběhnout běžné stavební řízení před Stavebním úřadem. Autorizovaný inspektor by se tedy měl zaměřit na technická kritéria povolované stavby a v případě námitek, které nevyřeší, by měl věc předat Stavebnímu úřadu.

Přitom platí, že certifikát, který autorizovaný inspektor vystaví, nahradí v plném rozsahu stavební povolení. Zkrácené stavební řízení a tedy uzavření smlouvy autorizovaného inspektora a stavebníka se vztahují na všechny stavby, které podléhají stavebnímu povolení, nikoli na stavby ohlašované. Zvláštní právní předpis, územně plánovací dokumentace, případně rozhodnutí orgánů územního plánování však mohou konkrétní stavbu přímo označit za nezpůsobilou pro zkrácené stavební řízení (viz § 117 stavebního zákona).

Obsah, forma a struktura vydaného certifikátu

Pokud chcete předem znát správný obsah, formu a strukturu certifikátu, který autorizovaný inspektor vydá, přečtěte si § 10 vyhlášky č. 526/2006 Sb. Vydaným certifikátem autorizovaný inspektor stvrzuje ověření projektové dokumentace a připojených dokladů. Ty musí splňovat ustanovení § 111 stavebního zákona. Zároveň certifikátem stvrzuje, že konkrétní stavba může být provedena. Certifikát je chápán jako souhlas bez stanovení podmínek.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Certifikát musí obsahovat identifikační údaje stavebníka, identifikační údaje stavby, identifikační údaje projektové dokumentace, informace o průběhu posuzování a jeho závěrech včetně závěrů z jednání s osobami (účastníky stavebního řízení), které uplatnily námitky proti provedení stavby. Další součástí certifikátu jsou informace o splnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.

Však pozor, podle informací, které jsou součástí vydaného certifikátu, nelze stanovit podmínky pro provádění stavby, jelikož vlastně jde pouze o shrnutí výsledků činnosti autorizovaného inspektora (při posuzování stavby).

Oznámení stavby

Po vydání certifikátu inspektor stavbu oznámí stavebnímu úřadu a zahájí ji. Na základě oznámení stavby, kterou posuzoval autorizovaný inspektor, může stavebník začít stavět (podle § 117 stavebního zákona odst. 1).

Oznámení, které inspektor předloží stavebnímu úřadu, musí mít kromě formalit dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb. i další přílohy: územní rozhodnutí nebo územní souhlas, kladná stanoviska osob (ta by jinak byla součástí stavebního řízení), ověřenou projektovou dokumentaci, vydaný certifikát, harmonogram i plán kontrolních prohlídek, kladná závazná stanoviska dotčených orgánů a smlouvu, kterou stavebník s autorizovaným inspektorem uzavřel (včetně jejích dodatků).
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jak je autorizovaný inspektor jmenován?

Podklady pro vyjádření Komory ke jmenování autorizovaného inspektora zabezpečuje Koordinační rada. Členové Koordinační rady volí předsedu a místopředsedu a rada podle potřeb zasedá tak, aby byly řádně a včas vyřizované žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, minimálně však 2 krát ročně.

Členy zkušební komise jmenuje ministr, stejně tak řídí a sjednocuje činnost zkušebních komisí a přijímá nezbytná opatření k přípravě a provádění zkoušek budoucích inspektorů. Zkouška je zaměřena na ověření komplexních odborných teoretických i praktických znalostí především z oblastí přípravy staveb, zpracování a projednávání projektové dokumentace a provádění a užívání staveb.

Na základě úspěšně provedených zkoušek a jejich kladného hodnocení podá uchazeč žádost o jmenování autorizovaným inspektorem. Formulář této žádosti je přílohou č. 3 k vyhlášce č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech. V této vyhlášce se také dozvíte, co je předmětem zkoušek, jak probíhají a co všechno musí budoucí autorizovaný inspektor splnit. Evidenci autorizovaných inspektorů vede Komora, včetně údajů o přípravě a provedení zkoušky, jmenování, výkonu funkce a ukončení její účinnosti. Musí však být zachována ochrana osobních údajů autorizovaných inspektorů.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Agentura Lagarto s.r.o.

Agentura Lagarto s.r.o.

Zdice, Erbenova 1030, 26751
Tel: 311 685 419
Web: http://www.bytyzdice.cz
E-mail: sjohnova@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Agentura Lagarto s.r.o.

Zdice, Erbenova 1030, 26751
Tel: 311 685 419
Tel: 606 845 421
Mobil: 602 382 683
Web: http://www.bytyzdice.cz
E-mail: sjohnova@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Chcete stavět rychleji? Zkraťte stavební řízení!"

Buďte první a napište komentář k  "Chcete stavět rychleji? Zkraťte stavební řízení!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE