Sdílet
 

Střešní zahrady - příroda uprostřed města

Datum vydání: 03.04.2012 | autor:

Novinkou společnosti Isover je systém střešní zahrady s hydrofilní vatou, která se používá místo zeminy. Její největší výhodou je výrazně menší zatížení konstrukcí (minimálně polovinu oproti systému se zeminou). Hydrofilní vata zde působí i jako tepelná izolace. Za sucha má 10x lepší izolační funkci než zemina a při plném nasycení vodou je to trojnásobně nižší tepelná vodivost než ve skladbě se zeminou. Mají velkou nasákavost vodou, proto je jejich použití vhodné i do tzv. retenčních střech.

Zelená střecha Zelená střecha
Zelená střecha
Minerální desky jsou snadno vyměnitelné, což v případě jakékoli poruchy střešního pláště a nutné dodatečné opravy, znamená značné urychlení a snížení pracnosti. Nezanedbatelná je také podstatně nižší cena oproti ceně klasických zelených střech.

V tomto systému lze realizovat střechu s extenzivní zelení i systém s náročnější intezivním ozeleněním.

Vegetační systémy extenzivní

Extenzívní vegetační střechy jsou takové, které kromě své estetické a ekologické funkce, jimiž se liší od běžného střešního pláště, nebu­dou plnit žádnou další funkci a mají jen minimální nároky na údržbu. Tyto střechy jsou velmi nenáročné a cenově dostupné. Jsou vhodné pro použití u konstrukcí s menší únosností, protože minimálně přitěžují konstrukci. Jejich obvyklá tloušťka se pohybuje od 5 - 10 cm. Většinou není potřeba systém umělého zavlažování.
Skladba zelené střechy Skladba zelené střechy
Skladba zelené střechy
Zelená střecha Zelená střecha
Zelená střecha

Příklad skladby střechy s extenzivním ozeleněním

1. ROSTLINY
Rostliny pro extenzivní výsadbu musí být schopny dlouhodobě snášet extrémní podmínky - vysoké teploty, sucho i povětrnostní podmínky. Měli by vydržet a regenerovat i při minimální péči. Vhodné jsou nižší rostliny, které se plošně rozrůstají, např. skalničky, tučnolisté a sukulentní rostliny, nebo okrasné trávy. Při dobře vyřešeném systému odvodnění je možné použít i mrazuodolné kaktusy, které střešní zahradu velmi zpestří. Jsou to druhy rodů např. Echinocereus, Pediocactus, Escobaria nebo některé z mrazuodolných opuncií.

2. KRYCÍ VRSTVA
Zajišťuje počáteční ochranu při zakořeňování rostlin a dále plní funkci stabilizační. Může být tvořena
cca 20 mm zahradnického substrátu, v případě suchomilných rostlin v kombinaci s hrubým pískem
i kačírkovým stabilizačním prvkem.

3. VEGETAČNÍ VRSTVA
Zajišťuje růst rostlin. Je tvořena hydrofilními deskami Cultilene. Tyto desky jsou určeny pro pěstování
rostlin bez styku s půdou. Neobsahují živiny, proto je nutné je dodávat uměle. V závislosti na rostlinách a výživnosti „krycí vrstvy“, živiny dávkujeme cca 3x za sezónu. Obvyklá tloušťka minerální vlny Cultilene pro extenzivní systémy je 50 - 100 mm. Mají zároveň funkci tepelně izolační i ve vlhkém stavu.

4. DRENÁŽNÍ VRSTVA
Odvádí přebytečnou srážkovou vodu na hydroizolaci. Je tvořena např. nopovou polyetylenovou fólií,
drenážním kamenivem či recyklátem. Při velkých sklonech střechy, v šikmých střechách, lze tuto vrstvu vynechat, při použití vhodné separační vrstvy.

5. SEPARAČNÍ VRSTVA
Slouží zároveň jako vrstva dilatační a pokládá se na hydroizolaci střešního pláště. Separační vrstva je
tvořena např. PES geotextilií 300 g/m2. U šikmých střech s deskami Cultilene je možné separační vrstvu s drenážní sjednotit.

6. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
Tvoří hydroizolační pás na bázi asfaltu nebo fólie, který musí mít speciální atest proti prorůstání kořínků. V případě použití fólie z měkčeného PVC na EPS je nutná separace.

7. TEPELNÁ IZOLACE
Omezuje nežádoucí tepelné ztráty či zisky objektu. Na betonových deskách se zpravidla používají tepelné izolace z pěnového, nebo extrudovaného polystyrenu. Pro lehké střechy na trapézovém plechu je vhodnější použít minerální izolace, které mají dále funkci akustickou a protipožární.

8. PAROZÁBRANA
Vrstva zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí
do střešního pláště.

9. NOSNÁ KONSTRUKCE

Tvoří ji železobetonová nosná deska, trapézové plechy či dřevěná nosná konstrukce. Střešní zahrady Isover s extenzivní zelení jsou vhodné i pro méně únosné střechy, zejména pro rekonstrukce.
Detail osázení střechy Detail osázení střechy
Detail osázení střechy

Vegetační systémy intenzivní

Tyto střechy jsou opravdovými střešními zahradami. Kromě nízkých suchomilných rostlin můžeme zde můžeme osázet i keře či malé stromky. Jejich údržba je ale náročnejší. Nevyhneme se systému umělého zavlažování (kapkovou závlahou). Jsou vhodné pro použití u konstrukcí s vyšší únosností, zejména pro betonové stropy. Jejich obvyklá tloušťka se pohybuje od 20 cm, v závislosti na použitých rostlinách.

Při použití desek vyšších gramáží je možné vrstvení na sebe a tím dát podmínky rostlinám s mohutnějším kořenovým systémem. Tento druh zeleně již umožnu­je běžný pobyt na střeše a kompoziční zásady řešení takovéto střechy se téměř neliší od zásad, podle kte­rých se budují zahrady na přirozeném půdním profilu na zemi. Škála květin, keřů, nízkých stromů, ale také palem, které lze v rámci intenzivního ozelenění uplat­nit, je velmi široká. Příklad takovéto střešní zahrady vidíte na obrázku vpravo nahoře.

U intenzivních typů ozelenění se ve většině případů uplatňují i systémy umělého zavlažování, buď nadpo­vrchové nebo podpovrchové. Údržba vegetačních střech závisí na zvoleném způso­bu pěstování.
Hnojení zelené střechy
Hnojení zelené střechy
Při pěstování v klasické zemině si rostliny berou živiny z půdy bohaté na minerální látky. V případě pěstování v minerální vlně Cultilene je nutné rostlinám dodávat živiny uměle.

Po vysázení rostlin se zpravidla provede první zálivka, která obsahuje potřebné živiny. Stejně jako při pěsto­vání v zemině i v hydroponii bychom měli respektovat potřeby rostlin na pH a poměr minerálních látek.

V případě střešní zahrady s extenzivní zelení dávkuje­me živiny cca 3x za vegetační sezónu. Při intenzivním ozelenění je vhodnější dávkování živin svěřit automa­tu, který živiny dávkuje při řízené závlaze.

Výhody střešních zahrad sytému Isover oproti tradičnímu sytému se zeminou

Použití minerálních desek Cultilene pro vegetační vrst­vy zelených střech má hned několik výhod. K těm nej­významnějším patří jejich objemová hmotnost, která se pohybuje v rozmezí od 70-80 kg.m3 podle druhu desky, zatímco objemová hmotnost zeminy je cca 1700 kg.m3. Proto je tento materiál vhodný zejména pro rekonstru­ované střechy, kde je snadná manipulace s deskami, čímž se podstatně snižuje pracnost při realizaci vege­tační střechy. Mezi další výhody patří:
  • Přispívá k lepší tepelně technické stabilitě v letním či zimním období v místnostech pod střechou.
  • Minerální vlna odolává UV záření.
  • Výsadbu vegetace je možné provést předem na díl­cích a pak uložit na střechu.
  • Při jakékoli poruše v souvrství je možno potřebný díl minerální vlny vyjmout, nebo nahradit novým dílem.
  • Minerální vlna umožňuje ozelenění i při větším sklo­nu střechy – desky se nesesouvají a neodplavují se žádné částice jako u hlíny.
  • Realizace detailů konstrukčních řešení střech je jednodušší. Roz­díl je v počtu použitých vrstev v konstrukci a nahra­zení zeminy minerální vlnou.
  • Součinitel tepelné vodivosti desek Cultilene je ve vlhkém stavu 0,14 W.m-1.K-1. Běžná vlhká zemina vede teplo 10x více než středně vlhká minerální vlna. I z pohledu tepelné ochrany konstrukcí jsou tedy tyto moderní konstrukce výhodnější.

Zdroj: www.isover.cz

Technické parametry desek Cultilene


parametrjednotkahodnotanorma
rozměry výrobku
mm500 x 1000 , 1000 x 2000ČSN EN 822
tloušťkymm50, 75, 100ČSN EN 823
stlačitelnost při zatížení 2 kPa%
menší než 7

obsah organických látek%menší než 3

třída reakce na oheň

A1ČSN EN 13501-1
suchý stav


objemová hmotnostkg.m-370 až 80
ČSN EN 1602
součinitel tepelné vodivostiW.m-1.K-10,035ČSN EN 12667
stav při běžné vlhkosti (RH25)


objemová hmotnostkg.m-3260ČSN EN 1602
součinitel tepelné vodivostiW.m-1.K-10,14ČSN EN 12667
stav za maximálního nasáknutí


objemová hmotnostkg.m-31080ČSN EN 1602
součinitel tepelné vodivostiW.m-1.K-10,606ČSN EN 12667

Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Praha, Smrčkova 2485/4, 18000
Tel: 420 800 476 837
Web: http://www.isover.cz
E-mail: info@isover.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Praha, Smrčkova 2485/4, 18000
Tel: 420 800 476 837
Web: http://www.isover.cz
E-mail: info@isover.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 4 uživatelé
Diskuze na téma "Střešní zahrady - příroda uprostřed města"

Celkem komentářů: 1

Střešní zahrady 15.02.2013, 12:59:36

Střešní zahrady jsou trendem ekologického bydlení pro budoucnost. Více info např. na stránce http://www.alfagreen.cz/stresni-zahrady/

Přidat nový komentář k  "Střešní zahrady - příroda uprostřed města"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE