Umíte správně třídit odpad? Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Odpad vznikající v domácnostech můžeme rozdělit do čtyř základních skupin: na recyklovatelný, objemný, nebezpečný a ostatní odpady. K likvidaci odpadu slouží speciální popelnice a kontejnery, které jsou barevně označené a navíc doplněné nápisem. Nikdy nevhazujte do těchto popelnic a kontejnerů, co do nich nepatří. Čili do modrých polnic a kontejnerů patří pouze papír, do zelených či bílých sklo, do žlutých plasty, do oranžových kartony a do hnědých organický odpad, který patří k nejnebezpečnějším. 

Odpad začínáme třídit již v kuchyni, jelikož právě při vaření a vůbec přípravě potravin, ale i nápojů, produkujeme velké množství různého odpadu. A cílem není v tomto případě odpad jen třídit, ale též si udržet čistou kuchyň a bez zápachu. Už zde můžeme mít odpadkové koše na tříděný odpad (sortery), které bývají umístěné v dolní části kuchyňské linky, aby byly stále po ruce. Sortery se skládají z několika oddělených plastových košů určených pro organický a anorganický odpad.

Třídíme papír

Do modrých popelnic a kontejnerů patří noviny, časopisy, sešity, letáky, knihy, lepenka, krabice a další papírový odpad. A pozor – nepatří sem kartony, papír mokrý a mastný, voskovaný, kopíráky, papírové pleny, použité hygienické potřeby, kapesníčky a jiné. Časopisy a jiné dokumenty můžeme nechat sepnuté kancelářskými svorkami či sešité, není též třeba odstraňovat fóliová okénka z obálek či vazby knih.

Třídíme sklo

Do zelených či bílých kontejnerů patří láhve, skleněné nádoby, střepy z tabulového skla a další skleněný odpad. Určitě sem nepatří keramika, porcelán, zrcadla, autoskla a sklo drátěné. 

Třídíme plasty

Do žlutých kontejnerů patří PET láhve, sáčky, kelímky, obaly z plastů, ale i polystyren. Ovšem nepatří sem novodurové trubky, linolea a PVC a také plastové obaly od nebezpečných látek. Pet láhve musíme před vhozením do kontejneru sešlápnout a víčko pak poslouží k zavření tak, aby se láhev znova nenafoukla. Nevšímáme si v tomto případě etiket a též není třeba plastové obaly důkladně vymývat – stačí pouhé opláchnutí a vyškrábnutí zbytků.

Třídíme kartony

Do oranžových kontejnerů patří kartony od nápojů (džusů, mléka, krabicových vín, …). Otvor popelnice či kontejneru na kartony může být uzpůsoben tak, abychom dovnitř dostali pouze kartony smáčknuté. Nejprve je ale lehce propláchneme vodou, sešlápneme a pokud to jde – pak zavíčkujeme. Jestliže oranžovou popelnici nenajdete, vyhoďte kartony do směsného odpadu. Na druhou stranu některé obce a města organizují sběr kartonů svozem, případně je kombinují s plasty. Je proto třeba důkladně se v daném místě informovat.

Třídíme organický odpad

Hnědé kontejnery jsou určené pro odpad kompostovatelný. Jestliže nemáte vlastní zahrádku s kompostem, můžete prospět jiným. Pokud nejsou v dané obci hnědé kontejnery, bývá možné uložit kompostovatelný odpad do sběrného dvoru.

Do kompostu patří větve (menší odřezané či suché větvičky, ty silné by se rozložily až po letech), listí, tráva, zbytky jídel, ale i čajové sáčky, sedliny kávy i s papírovým filtrem, zbytky ovoce a zeleniny. Určitě však do tohoto odpadu nepatří uhynulá zvířata, maso, kosti, odpad z uvařených jídel, oleje, mastné a tekuté potraviny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel a smetí z ulice.

Nikdy též do kompostu nedávejte části rostlin, které jste odstranili kvůli chorobám, jimiž byly rostliny napadené. Zárodky chorob by se mohly dostat do celé zahrady. Hlavně je třeba dát si pozor na nádorovitost kořenů košťálovin, bakteriální spálu růžovitých rostlin a nebo monilii, které v kompostu dlouho přetrvají. Ovšem na druhou stranu můžeme „kompostováním“ mnohé choroby i zničit. Bude však lepší, když se prostě vyvarujeme jakkoli napadených částí rostlin, ale i plevele, který se dovede výborně množit a je schopný celým kompostem prorůst. Obzvláště to platí pro svlačce, bršlice, kopřivy, ptačince, smetánku lékařskou, pýr a další druhy plevele.
Právě při vytváření kompostu oceníme třídění biologického odpadu již v kuchyni. Tento odpad je bohatý na živiny a kompostu tedy velice prospěje. Výborné jsou třeba slupky od brambor, okurek, mrkve, petržele, celeru, ale i skořápky. Dále jadřince jablek a hrušek, pecky meruněk, broskví, švestek a třešní, kávové sedliny a další odpad.

Mnohé z těchto zbytků budou velice chutnat kompostovým žížalám, bez kterých by kompostu nebylo. Nemusíme se bát ani ukládání odpadu z tropického ovoce, ale i zbytků vlny a papírových sáčků. Ideální jsou komposty z co nejrozmanitější směsi materiálů. Čím je přitom ukládaný odpad menší (drobnější), tím lépe. Čili nebojte se používat kuchyňský drtič. Též rostliny v celku se budou rozkládat déle, ale nevadí to. Vrstvy biologického odpadu prokládáme zeminou a vápnem.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je typický svým negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako třeba se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Tento odpad nesmíme ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. Nebezpečný odpad vzniká ve výrobní sféře (průmyslová výroba, zemědělství, doprava…), komunální sféře (obchod, zdravotnictví, bydlení…), ale nachází se také v tzv. starých ekologických zátěžích (staré skládky, kontaminovaná půda apod.).

Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje jednu nebo více z níže uvedených vlastností: výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem a nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování, ekotoxicita.

Mezi nebezpečný odpad patří: syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. ), tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky obsahující freony, obrazovky, těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. 
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.wikipedia.cz, www.shutterstock.com