Sdílet
 
Projektanti a inženýring

Projekční kancelář vám pomůže se získáním podpory

Žádejte o podporu z programu Zelená úsporám

Datum vydání: 08.06.2009 | autor:
Česká republika má pro období 2008 - 2012 předpokládaný přebytek povolených emisí ve výši cca 150 mil. tun CO2. Tyto emise nevyužijeme a proto nabízíme k prodeji cca 100 mil. AAU (Assigned Amount Units). Odhaduje se výnos z takového množství prodaných emisních povolenek ve výši cca 25 miliard korun. Přitom jdou dle zákona příjmy z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů na vrub SFŽP. Tento fond pak může získané prostředky využít na podporu činností a akcí, které vedou ke snižování emisí skleníkových plynů. A právě sem patří zateplování objektů, úspory energií a vytápění snadno obnovitelnými zdroji včetně využívání alternativních zdrojů energií.
Foto: ARNET
Foto: ARNET
Proč právě Zelená úsporám?

Samozřejmě bylo nutné vytvořit program a s ním související pravidla, podle kterých budou prostředky rozdělované. Přitom bylo nutné vzít v úvahu stávající dotační programy a vyčlenit tedy ty oblasti, které už v hojné míře podporované jsou (například rekonstrukce a zateplování panelových bytových domů nebo podpora fotovoltaických systémů).

Konkrétně v České republice vznikl program s českým názvem Zelená úsporám, který je zaměřen na rodinné a bytové domy a tedy především majetek fyzických osob – konkrétních drobných vlastníků. Prostředky Strukturálních fondů EU v Operačním programu Životní prostředí v oblasti OZE a úspor energie s úspěchem pokrývají podporu nepodnikatelským právním subjektům (provozovatelů budov veřejné vybavenosti). Přitom však dosud nemohly být prostředky podle pravidel Evropské komise přidělované pro oblast bydlení. A právě tento deficit program ZELENÁ ÚSPORÁM řeší.
Foto: ARNET
Foto: ARNET
Oblasti a podmínky podpory, základní principy

Program má za cíl podpořit vybraná opatření realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné budovy. Tato opatření musí vést k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého a nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění.

Podpora je semi-mandatorní. Prostředky programu tedy mohou být čerpány v průběhu celého programového období od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012. Eliminovány jsou přitom jakékoli razantní změny podmínek a dotace má být poskytnuta každému, kdo o podporu požádá a podmínky splní. Program Zelená úsporám však samozřejmě bude průběžně monitorován a nastat mohou nezásadní změny podmínek, podle pravidelného vyhodnocování úspěšnosti programu. Podpora pak může být zastavena pouze v případě, že budou prostředky programu vyčerpané.

Dotační program Zelená úsporám byl takto nastaven proto, aby si vytvořil důvěru potenciálních žadatelů. Přitom však takové nastavení umožní i účinnou propagaci programu.
Foto: ARNET, po rekonstrukci
Foto: ARNET, po rekonstrukci
Kdy může žadatel o podporu žádat?

Žádost o podporu může žadatel podat před začátkem plánované investice, ale i po jejím uskutečnění. SFŽP vystaví žadateli právně závazné rozhodnutí o podpoře, přičemž pro něj budou dotační prostředky rezervované do konkrétního data, za předpokladu splnění všech podmínek programu. Jakmile žadatel doloží realizaci opatření, neprodleně obdrží rezervované finanční prostředky na svůj účet.

Kdo je oprávněný žadatel?

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci rodinných a bytových domů (fyzické osoby), společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí) nebo podnikatelské subjekty. Maximální celková výše podpory z programu Zelená úsporám je pro jeden konkrétní subjekt (unikátní IČ) stanovena na 30 mil. Kč za celé programové období.

U opatření realizovaných ve stávajících bytových domech jsou oprávněnými žadateli v oblasti podpory A (úspory energie na vytápění) pouze vlastníci bytových domů nepanelové technologie, v oblasti podpory C (využití OZE pro vytápění a ohřev teplé vody) mohou žádat i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.
Foto: ARNET, po rekonstrukci
Foto: ARNET, po rekonstrukci
Přitom není možné podpořit žádosti u projektů, u kterých byla realizace dokončena před 1. dubnem 2009 (rozhodné je datum kolaudace nebo převzetí stavby či technologie od dodavatelské firmy). Pokud projekt realizuje více dodavatelů, je rozhodným datem převzetí posledního díla, které je pro splnění podmínek programu v dané oblasti podpory nezbytné.

Jaká jsou kritéria pro výběr podporovaných opatření?
  • efektivnost vynaložení prostředků na snížení emisí CO2
  • snížení spotřeby primárních zdrojů energie a konečné spotřeby tepla na vytápění
  • zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie
  • snížení znečištění ovzduší lokálními polutanty
  • nastartování dlouhodobých progresivních trendů trvale udržitelného stavění
  • multiplikační efekt podpory
  • politické priority ministerstva životního prostředí a vlády
  • soulad s podmínkami stran kupujících tzv. jednotky přiděleného množství (tedy emisní kredity podle pravidel Kjótského protokolu)
Foto: ARNET, původní stav
Foto: ARNET, původní stav
Jaké jsou oblasti podpory programu zelená úsporám?

A. Úspory energie na vytápění
A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Více informací zde.
Foto: ARNET, původní stav
Foto: ARNET, původní stav
Jak nám pomůže projekční kancelář?

Od skutečně připraveného, renomovaného a fundovaného projektanta (projekční kanceláře) můžete získat komplexní zajištění veškeré administrativy se získáním podpory a realizací projektu spojené. Včetně vysvětlení záměru, propočtu akce a zajištění podkladů pro zpracování projektu, zpracování žádostí a příslušné dokumentace, nezbytných pro získání podpory a projekt samotný.

Dostatečně připravená projekční kancelář zajistí odborné poradenství, veškeré služby projektanta (v rozsahu a souladu dle požadavků fondu) a navrhne i dodavatele, kteří jsou zahrnuti v SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ projektu Zelená úsporám. Stejně tak, jako musí konkrétní žadatel žádat o dotaci, musí konkrétní podnikatelské subjekty žádat o zápis do SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ a výrobci konkrétních materiálů a výrobků o zápis do SEZNAMU VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ.

Samozřejmostí je zpracování žádosti o stavební povolení (nebo ohlášky) a žádosti o podporu z programu Zelená úsporám, vzájemná koordinace během přípravy i realizace, a zajištění všech administrativních záležitostí (archivace veškeré fakturace, doložení dokladů ke smlouvě o dotaci, vyúčtování a projednání s fondem nebo bankou …).
Veškeré tyto činnosti by si žadatel jinak musel zajistit sám, zkoordinovat je, zajistit zpracování propočtu stavebních prací a investic do materiálů a techniky, předat podklady pro zpracování projektu a zajistit příslušné povolení na stavebním úřadu. Stejně tak by v případě žádosti o úvěr musel sám jednat s bankou. Následně by předal podklady dodavatelům a zajistil stavební dozor a nezbytné servisní techniky. Přitom by si musel zajistit i zpracovatele žádosti, který by musel všechny informace o stavbě a doklady komplikovaně získat od všech dodavatelů. Nakonec by musel podat žádost a zpracovat i doložit veškerou dokumentaci nezbytnou pro uvolnění peněz z fondu.

Pokud oslovíte projekční kancelář, maximalizujete možnost podporu (dotaci) z programu Zelená úsporám skutečně získat. Pokud totiž investor splní všechny podmínky, které jsou programem stanovené, neměl by mít se získáním podpory problém. Existuje však velmi malá pravděpodobnost, že by mohl být konkrétní žadatel schopen veškeré administrativní a organizační náležitosti zajistit sám.

Projekční kancelář ARNET se zabývá zpracováním podkladů včetně vyplnění všech formulářů potřebných pro žádost o dotaci. Spolupracuje s firmou, která zpracovává výpočty a sama má pak na starosti projektovou dokumentaci včetně rozpočtu stavby, výběru dodavatele stavby, vyřízení stabeního povolení a vyplnění žádosti o podporu. Po zkušenosti s několika projekty začal ARNET používat předběžný výpočet pro splnění podmínek jako podklad pro zákazníka, který se rozhoduje, zdali využije dotační peníze na vybranou stavební firmu, nebo si dům upraví sám. Chce-li pak investor využít dotační program, ARNET mu vypracuje kompletní energetický průkaz včetně dokumentace.

Vytvořte si orientační on-line výpočet výše dotace na zateplení svého domu nebo bytu z programu Zelená úsporám.

Zdroj: www.zelenausporam.cz
ARNET spol. s r.o. - Centrum pro architekturu, interiér a design

ARNET spol. s r.o. - Centrum pro architekturu, interiér a design

Tábor, Vančurova 1946, 39003
Tel: 602 432 025
Web: http://www.arnetcz.cz
E-mail: nezbedova@arnetcz.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ARNET spol. s r.o. - Centrum pro architekturu, interiér a design

Tábor, Vančurova 1946, 39003
Tel: 602 432 025
Tel: 777 730 378
Mobil: 777 730 379
Web: http://www.arnetcz.cz
E-mail: nezbedova@arnetcz.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Projekční kancelář vám pomůže se získáním podpory"

Buďte první a napište komentář k  "Projekční kancelář vám pomůže se získáním podpory"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE