Vložit nový dotaz
Nalezeno 424 dotazů

stavba zděné kůlny

Mohli byste mi pomoci s vyplněním ohlášení stavby zděné kůlny? Jak bych toto ohlášení mělo vzorově vypadat, když kůlna bude 4 x 4 m, bude mít základy z kamene, zdi z tvárnic nebo z cihel, klasická střecha z tašek. Nevím, co bych tam měl napsat?

Jan Krátký

Předmětná stavba bude zřejmě zařazena mezi stavby, která dle ustanovení § 103 zákona č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon) nebude…


stavba garáží a kanceláří na hranici pozemku

Dobrý den, soused zboural dělící 2 metrovou zeď mezi naší a jeho zahradou. Bydlíme v řadové zástavbě uprostřed města. Místo zbourané zdi chce přímo na hranici pozemku postavit garáže a v poschodí nad nimi prostory k podnikání - kanceláře. Prosíme o radu, zda může stavět přímo na hranici pozemku, zda okna může situovat do naší zahrady a zda zešikmení sedlové střechy může směřovat do naší zahrady? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Ověřte si, zda je sousedem navrhovaná stavba v souladu s územním plánem obce Soulad s územním plánem je prvním předpokladem pro její…


přístřešek pro koně

Dobrý den, chci postavit přístřešek pro koně. Měl by mít velikost 5 x 3 m a výška 2,5 m, přesah střechy 1 m. Musím tuto stavbu ohlašovat? Nebo dokonce žádat o stavební povolení? Jak velký může být přesah střechy, aby se nepočítal do zastavěné plochy? Souhlas od obce mám, záměr se shoduje s územním plánem. Děkuji

Jan Krátký

Nový stavební zákon ve svém ustanovení § 103 stanovuje, které stavby nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu a v ustanovení § 104…


námitky sousedky (opěrná zeď)

Dobrý den, mám problém se sousedkou. V srpnu 2006 jsem kolaudoval novostavbu RD. Asi 14 dnů před ohlášenou kolaudací podala sousedka (účastníce řízení) stížnost na stavební úřad s tím, že za mým domem, který se nachází v mírném svahu, je poblíž hranice jejího pozemku zářez mé stavby RD o průměrné výšce cca 180 cm a ona má obavu, aby nedošlo k znehodnocení jejího pozemku - orné půdy, kdy míní v příštích letech stavět svůj RD. Jako další důvod uvedla, že má obavu o sesunutí svahu. Předložila posudek nějakého statika, ve kterém byly hrubé chyby při měření (výšku zářezu "odhadl" o cca 1 metr více. Já jsem v rámci celého stavebního řízení, i v projektové dokumentaci provedené oprávněným projektantem, měl tento problém řešen okrasnou zpevňující zídkou. Toto ale sousedce nepostačovalo. Pro dobré vztahy jsem proto souhlasil na návrh stavebního úřadu, že bude provedena pouze dílčí kolaudace na RD a úprava svahu bude řešena (statikem) projektantem. Při řešení projektu jsem požádal projektanta, aby ve věci postupoval s navýšením rezervy (statiky zídky) pro případnou stížnost. Vše bylo hotovo a předáno na stavební úřad, který ve věci neměl žádné námitky a od počátku věci "stál za mnou". Bohužel se sousedka spojila s mým projektantem a neustále ho žádá o další a další doplnění informací - zpráv. Vše jde mimo mě a já jsem měl do konce roku, tj. do 31.12. 2006, dodělat zídku a kolaudovat. Vzhledem k neustálým námitkám sousedky jsem samozřejmě kromě výkopu nic nepostavil. Z mé viny jsem neúmyslně podal až koncem prvního týdne ledna 2007 dodatečně žádost o prodloužení doby k dokončení stavby s termínem do června 2007, ale přišla stížnost od sousedky, že jsem v termínu do konce roku nepostavil zídku a že ona chce stavět svou příjezdovou komunikaci na jaře letošního roku a proto mi dává termín realizace zídky do konce března 2007? Již jsem vyčerpal všechny své dobré úmysly k tomu, abych měl se sousedkou klid a už nemíním ustupovat, ale nevím co mám dělat, "peníze došly"! Poznámka: stavební úřad se podivuje nad monstrózností řešení upevnění svahu (spodní část půdního profilu tvrdá celina a horní vrstva cca 50 cm orná půda). Zářez ve svahu přežil již druhou zimu a statik na místě nezjistil žádné posuvy nebo praskliny. Svah je i tak pevný. Prosím o radu. Děkuji a přeji hodně zdraví a úspěchů v životě.

Jan Krátký

Pokud stavební úřad povolí stavbu v rozsahu předložené projektové dokumentace, nesmí, aniž by jej stavebník požádal o změnu stavby před…


ohlášení a informování sousedů o záměru

Nový stavební zákon, platný od 1.1.2007 v § 104 „ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací“ uvádí, že spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. Můj dotaz zní: Co znamená výraz "prokazatelně informoval vlastníky"? Znamená to pouze a jenom, že musím mít jejich vlastnoruční podpis, že můj stavební záměr četli, dostali a že s ním souhlasí, jak mi bylo sděleno na stavebním úřadě? Nebo jde zase jen o to, jak si to daný stavební úřad (zaměstnanec) vyloží? Když jsem šel na stavební úřad, myslel jsem si, že stačí jen podací lístek z pošty. Za odpověď předem moc děkuji.

Jan Krátký

V dotazu citujete pouze část ustanovení odst. 1 § 104 nového stavebního zákona. Proto, aby bylo možné stavbu realizovat jen na základě…


pasport místo kolaudace a katastr nemovitostí

Dobrý den, jedná se o přístavbu garáže souseda, která byla realizována v roce 1982. Je užívána, je propojena s domem, je podsklepena a má pochozí střechu s nedokončeným zábradlím. Bylo vydáno stavební povolení, ale stavba nebyla dodnes zkolaudována a je užívána více jak 20 let. Tento nedostatek mi způsobil velké problémy při zadání dokumentace a stavebního řízení pro novostavbu na mém sousedním pozemku. Píši si s úřady, odvolávám se, navrhuji obnovu řízení, mimoodvolací řízení, ale nechtějí mě vzít jako účastníka řízení, přestože jsem plnohodnotný soused po celé šířce pozemku. V současné době byl údajně vyhotoven pasport pro tuto přístavbu a tudíž se po jeho schválení bude stavba považovat za povolenou k užívání, neboť dodatečná evidence v podobě pasportu nahrazuje kolaudační řízení. To je návrhové, nikdo ho nemůže nařídit a majitel nemá zájem o něj požádat. Kde mohu docílit toho, abych byla zahrnuta jako účastník řízení a mohla se k celé záležitosti vyjádřit? Pokud bude garáž tímto způsobem povolena na základě pasportu, což není problém, neboť nebyli zahrnuti do řízení žádní účastníci, tudíž jde o pouhou formalitu. Je někde podmíněno i to, že bude stavba zahrnuta do katastru nemovitostí a uvedeny patřičné změny po tolika letech? Kdo rozhoduje o tom, který účastník řízení je vyhovující a který ne a pro jaká řízení je možno volit tento zjednodušený způsob dokumentace, když je povinností stavebníka dokumentaci schraňovat? Děkuji

Jan Krátký

Dle stavebního zákona je vlastník stavby povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovávat po celou dobu jejího užívání. Taktéž…


souhlas sousedů k územnímu souhlasu na stavbu kůlny

Dobrý den. Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Chci si na zahradě postavit kůlnu do 25 m2. Podle stavebního úřadu stačí územní souhlas. Mimo jiné požaduje souhlasy vlastníků sousedních pozemků. Musí být souhlasy všech sousedů, nebo jen těch, kterých se to bezprostředně dotýká? Např. je potřeba souhlas souseda, od jehož pozemku bude stavba 10 m? A co když mi sousedé souhlas nedají? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Pokud Vám sousedé souhlas nedají, bude nutné umístění stavby projednat v územním řízení. Nový stavební zákon ve svém ustanovení § 96…


sousedova stínící kůlna v blízkosti hranice pozemku

Bydlíme ve staré zástavbě, kde domy stojí na samotné hranici pozemku a mezi jednotlivými domy je vzdálenost 8,5 m. Soused postavil před naše okno na svém pozemku dřevenou kůlnu, ve vzdálenosti 50 cm od našeho domu. Nyní do místnosti nejde vůbec světlo a je třeba zde celodenně svítit. Může soused umístit kůlnu tak, že nám "zatarasí" okno? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Předpokládám, že kůlna byla realizována ještě za platnosti starého stavebního zákona. Stavba kůlny podléhala dle svých parametrů buď…


odstupová vzdálenost plotu

Dobrý den, mohli byste mi napsat, jak je v zákoně upravena vzdálenost od mého domu, kterou musí dodržet majitel sousedního pozemku staví-li nový plot? Prý je to 1,5 m od domu, abych měla přístup k domu ze všech stran?

Jan Krátký

Ve stavebním zákoně, ani v jeho prováděcích vyhláškách nejsou stanoveny přesné odstupové vzdálenosti oplocení od sousedních staveb.…


stavební úpravy garážového stání

Jsem vlastníkem garážového stání v hromadných garážích bytového domu, resp. jsem vlastníkem ideální 1/38 na nebytové jednotce s právem výhradního užívání jednoho garážového stání. Garážové stání chci oddělit vraty od ostatních stání. Podal jsem dle zákona 50/1976 ohlášení stavební úpravy – osazení garážových vrat. Stavební úřad mi odpověděl, že požaduje doplnit následující údaje (cituji): „písemnou dohodu se spoluvlastníky stavby. Vzhledem k tomu, že v ohlášení je uvedeno, že jste vlastníkem pouze 1/38 nebytové jednotky, je třeba ve smyslu ust. § 12 odst. 2 písm. b) vyhl.č.132/1998 Sb. doložit souhlas ostatních spoluvlastníků se zamýšlenými stavebními úpravami.“ Citovaný paragraf mluví o nájmu prostor, nikoliv o spoluvlastnictví a právu výhradního užívání. Má stavební úřad v dané věci správný názor? Dále se chci zeptat, jaké je moje postavení ve stejné věci dle „nového“ stavebního zákona, který nevyžaduje ohlašování stavebních úprav. Děkuji

Jan Krátký

Dle informací uvedených v dotazu, je pravděpodobné, že s ostatními spoluvlastníky držíte hromadné garáže v podílovém spoluvlastnictví.…