Domovní čistírna vyrobí užitkovou vodu z odpadní

Ekologickým a úsporným řešením, jak naložit s odpadními vodami, jsou domovní čistírny odpadních vod. Proč používat pitnou vodu tam, kde to není třeba a proč platit za vyprázdnění jímky?

Obsahy žump se dříve vyvážely prakticky kamkoli, což je ale dnes již nezákonné, proto se musí odpadní vody z jímek a septiků svážet do obecních čistíren odpadních vod. A za tím samozřejmě stojí „poplatek.“ Co jiného však můžeme udělat s odpadními vodami? Vyčistit!

Ekologickým a úsporným řešením, jak naložit s odpadními vodami, jsou domovní čistírny odpadních vod, které slouží k čištění odpadních vod z domácností (WC, koupelny, kuchyně, …). Vyčištěnou vodu pak můžeme využít jako užitkovou, například ke splachování WC či praní, čímž ušetříme na spotřebě pitné vody z vodovodního řádu. A i v případě, že vlastníme studnu či vrt, nám domovní ČOV pomůže, jelikož stav sporních vod bývá kolísavý a my tak svůj drahocenný zdroj vody zbytečně nedrancujeme.

Kde využijeme domovní ČOV?

Domovní čistírny odpadních vod jsou určené pro menší soukromé, ale i komerční objekty. Čistírnu si můžeme pořídit k rodinnému domu, chatě, chalupě, k menšímu rekreačnímu zařízení, restauraci či obchodu. Nabízeno je více typů domovních ČOV a jejich výběr je závislý na mnoha hlediscích. Je proto nutné poradit se při výběru ČOV s odborníkem.

Princip čištění odpadních vod v domovní ČOV

Do nádrže z jedné strany přitékají odpadní vody a z druhé strany vytéká pročištěná voda. Kromě nosné nádrže je čistírna vybavena kompresorem a kalojemem. Nejčastější je metoda mechanicko-biologického čištění odpadních vod. Domovní ČOV jsou celoplastové a zapouští se do země. Odpadní voda je pročišťována pomocí zemního filtru mikrobiologickými organismy, které žijí v nádrži a rozkládají znečištění na látky neškodné pro přírodu. K životu vyžadují tyto mikroorganismy kyslík, který získávají pomocí dmychadla. Dmychadlo provzdušňuje směs v čistící nádrži. Produkty bakterií se ukládají v kalojemu, ze kterého je třeba pravidelně odsávat kal a vyvážet do obecní čistírny odpadních vod. Ovšem v mnohem menším množství, než kdybychom vyváželi celou jímku. Navíc jej můžeme s čistým svědomím použít jako hnojivo okrasných rostlin a dřevin, nebo do kompostu, jelikož čištění odpadních vod probíhá zcela ekologicky bez použití chemických prostředků a účinnost čistíren se pohybuje okolo 95%. Odpadní vody se dočišťují pomocí biologických filtrů. Ty jsou ideální, pokud je produkce odpadní vody nepravidelná, čili na chatách a chalupách.

Kromě využití v domácnosti můžeme vyčištěnou vodu i vypouštět do povrchových vod (do vodních toků nebo otevřených kanálů), do podzemních vod (vsakováním do podloží prostřednictvím vsakovací studny nebo vsakovacího drénu), nebo do veřejné jednotné kanalizace, která není ukončena obecní ČOV, ale je zaústěna do povrchových vod.

Vodní dílo

Jestliže chceme vypouštět vyčištěné odpadní vody do povrchových nebo podzemních vod, máme povinnosti provozovatele vodního díla. Čili musí být zpracován projekt domovní čistírny a na jeho základě získáme vodoprávní povolení stavby. Povolení obsahuje stavební povolení vodního díla a povolení k nakládání s odpadními vodami. V tomto povolení je určen požadovaný stupeň čištění odpadních vod, způsob kontroly čištění atd. Neobejdeme se proto bez konečné kolaudace čistírny, zkušebního provozu a až po jeho vyhodnocení nám bude povolen trvalý provoz čistírny. Jestliže jsou odpadní vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, musíme k projektu přiložit i hydrogeologický posudek, který určí, zda v místě vypouštění nedojde k znehodnocení podzemních vod.

Jak obejít legislativu

Odtok čistírny též můžeme doplnit vestavěným pískovým filtrem a jímkou na vyčištěnou vodu, čímž se zjednoduší právě legislativa. Pokud je totiž vyčištěná odpadní voda použita k zálivce na pozemku, nejde o zasakování do podzemních vod. Předpokládá se, že voda bude ze 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. A potom již nejde o vodní dílo. Vodu využijeme k zalévání trávníku, okrasných květin a stromů, nikoli k zálivce konzumovaných plodin, jelikož obsahuje zbytky mikroorganismů.

Zdroj: www.domovnicisticky.cz