Stavíte dům, dělíte pozemek, nevíte, kde jsou hranice vašeho pozemku? Potřebujete vypracovat geometrický plán? A nejen to … V těchto případech vyřeší váš problém odborná geodetická společnost, bez které se neobejde žádný stavebník. Geodet přichází na stavbu mezi prvními a odchází mezi posledními. Jaké služby nám taková společnost nabízí? Kdy ji máme oslovit?

Během realizace stavby se každý stavebník setká s pojmem geometrický plán. Z těchto důvodů je dobré vědět, kdy jej budete potřebovat i to, k jakým účelům slouží. Geometrický plán je podkladem listin, podle nichž se do katastru nemovitostí zapisují nové právní skutečnosti o pozemcích.
Geometrický plán se zhotovuje:
  • chcete-li rozdělit pozemek
  • dochází-li ke změně hranic pozemku
  • potřebujete-li vyznačit novou budovu po kolaudaci do katastru nemovitostí
  • při vyznačení rozestavěné budovy do katastru nemovitostí z důvodu např. hypotečního úvěru
  • při změně vnějšího obvodu nemovitosti
  • při grafickém znázornění rozsahu věcného břemena
Jednou z nejpodstatnějších rolí má geometrický plán při grafickém znázornění tvaru dotčených nemovitostí – zobrazuje nemovitosti jak před změnou, tak po provedení změny.
Každý geometrický plán musí být potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Úřad stvrzuje skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.

Ceny se většinou sjednávají dohodou. Jen pro vaši představu – za vyhotovení jednoduchého rozdělení pozemku zaplatíte zhruba okolo pěti tisíc korun, dodací lhůty se pohybují od dvou do čtyř týdnů.
A kdo zodpovídá za odbornou úroveň a správnost? Že je vše v souladu s právními předpisy, odpovídá úředně oprávněný geodet, který geometrický plán zhotovil.
Souhlas s dělením pozemku musí vydat příslušný stavební úřad. Poté je nutno vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku. Odborná firma zaměří a označí v terénu hranici, která bude členit pozemek a vyhotoví geometrický plán s nově vzniklými skutečnostmi. Geometrický plán a souhlas s dělením pozemku potřebujete jako přílohu např. ke kupní či darovací smlouvě, která bude podkladem pro změnu vlastnických práv. Takže ani při rozdělení pozemku se bez geodetické firmy neobejdete.
Pochybujete-li o tom, že váš plot není postaven na vlastnické hranici, musíte se opět obrátit na geodeta. Geodet hranici pozemku vytyčí předepsaným způsobem, hraničními znaky označí lomové body hranice a vyhotoví potřebný protokol. S vytyčenými hranicemi by měl seznámit sousední vlastníky osobně nebo zasláním kopie vytyčovacího protokolu. Vytyčovací protokol se předkládá katastrálnímu úřadu. Tentýž postup musíte dodržet i při stavbě nového oplocení.
Co si vůbec pod tímto pojmem představit? V podstatě se jedná o omezení vlastnických práv, které musí být smluvně ošetřeno. Jedná se například o právo chůze, doživotní bydlení, vstup na pozemek za účelem jeho údržby, ale i využívání studny či inženýrské sítě. Rozhodující je druh a rozsah věcného břemena. Pro zápis práva věcného břemena do katastru nemovitostí opět potřebujete potvrzený geometrický plán.
Co vůbec lze do katastru nemovitostí zapsat? Lze zapsat stavbu, která je budovou, tzn. že je spojena pevným základem se zemí, má obvodové zdivo a je zastřešena. Bezpodmínečný je i kolaudační rozhodnutí či souhlas. Toto vše se opět neobejde bez geometrického plánu, který dokumentuje polohu, tvar, výměru a parcelní číslo budovy.
Pro účely hypotečního úvěru či zástavního práva je možno zapsat i rozestavěnou nemovitost. Podmínkou takového zápisu jsou geometrický plán a čestné prohlášení stavebníka, že budova je rozestavěna v souladu se stavebním povolením.
I u kolaudačního řízení je jedním z povinných podkladů geometrický plán. Ten jasně udává prostorovou polohu a tvar obvodu nové budovy.

Jak sami vidíte, je patrné, že bez služeb poskytovaných geodetickými firmami se ve stavebnictví neobejdete. Bez nich nezměníte hranice pozemku (dnes již s přesností do 15 cm), nevyřídíte věcné břemeno ani nezkolaudujete nový domeček. Zvolte proto odpovědnou a špičkovou geodetickou společnost, čímž se vyhnete možným problémům a ušetříte tím nejen svůj čas a nervy, ale i peníze.