Jak zapsat dokončenou stavbu do katastru nemovitostí a jak se provádí změny v katastru? Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Co vše potřebujeme, respektive vyžaduje Katastrální úřad, pokud potřebujeme zapsat dokončenou stavbu do Katastru nemovitostí, respektive potřebujeme provést jakoukoli změnu v katastru?

Zapsání dokončené a rozestavěné stavby do Katastru nemovitostí

Pokud potřebujete zapsat dokončenou stavbu do Katastru nemovitostí, Katastrální úřad bude vyžadovat geometrický plán a žádost o zápis rozestavěné stavby (vyplněný formulář katastrálního úřadu, který musí obsahovat ověřené podpisy všech stavebníků). 

Rozestavěná stavba se zapisuje do katastru na základě ohlášení jejího vlastníka doloženého geometrickým plánem pro vyznačení rozestavěné budovy, čestným prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu a doklady o budoucím užívání budovy (o vymezeném budoucím způsobu využití budovy). Podle stavebního zákona jde konkrétně o kopii ohlášení stavby stavebnímu úřadu (§ 105 stavebního zákona) potvrzenou podatelnou stavebního úřadu.

Ohlášení jednoduchých staveb a jejich změn uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona (stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, podsklepené a se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím atd.) se stavebnímu úřadu doručuje (předkládá) na zákonem předepsaném formuláři, který je uveden jako příloha č. 1 k podkladům pro zápis vlastnického práva k budově. To znamená, že jako vlastník nově evidované budovy se podle § 5 odst. 6 katastrálního zákona zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný.

Změny v Katastru nemovitostí

Po obdržení geometrického plánu (GP) je třeba změnu vyznačenou v GP následně provést v katastrálním operátu na místně příslušném Katastrálním pracovišti (KP).

Pro tento účel je třeba zažádat na Stavebním úřadě o kolaudaci. Po vydání kolaudačního rozhodnutí (KR) musíme počkat, než nabude právní moci (cca několik dní) a poté si necháme KR s vyznačením nabytí právní moci ověřit.

Na Katastrální pracoviště je pak třeba zaslat tuto ověřenou kopii KR, jeden stejnopis GP a žádost (např. ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba, prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena apod.).

Pokud jde o geometrický plán na vyznačení věcného břemene (služebnost), je třeba sepsat Smlouvu o věcném břemeni a jeden originál smlouvy s ověřenými podpisy účastníků zaslat na Katastrální pracoviště spolu s jedním stejnopisem geometrického plánu a návrhem na vklad (bez ověření podpisu).

V případě geometrického plánu na rozdělení nebo změnu hranice pozemku musíme požádat na Stavebním úřadě o vydání Souhlasu s dělením pozemku na podkladě geometrického plánu (cca min. jeden týden), přičemž je třeba sepsat smlouvu (kupní, darovací, směnnou, … ).

Na Katastrální úřad pak doručíme jeden originál smlouvy s ověřenými podpisy účastníků, jeden stejnopis geometrického plánu, návrh na vklad (bez ověření podpisu) a souhlas s dělením pozemku od Stavebního úřadu.

Výše uvedené druhy případů jsou těmi nejčastějšími příklady pro provedení změny v katastru. Pokud potřebujete geometrický plán pro jeden z těchto případů a nebo by byla vámi požadovaná změna jiného typu, můžete získat bližší informace například zde.