Kdy budete potřebovat služby geodeta?

Bez služeb poskytovaných geodetem se ve stavebnictví neobjedete. Náplní práce geodeta je především zaměřování pozemků a budov, a zpracovávání geodetické dokumentace. Služby geodeta však nevyužijete pouze v průběhu stavby nového domu, ale nezměníte bez nich hranice pozemku, ani nevyřídíte věcné břemeno.

Kdy využijete služby geodeta?

V průběhu stavby

Geodetické práce využijeme před zahájením stavby, v jejím průběhu i při jejím dokončení. Geodet napřed geodetickým průzkumem objasní vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům, získá informace o vedení inženýrských sítí a důležité údaje pro samotný projekt. Vytyčí se poloha, tvar budoucí stavby a terénní úpravy.

Vyznačení budovy do katastru nemovitostí

Do katastru nemovitostí můžeme nechat zapsat stavbu, která je budovou - tzn., že je spojena pevným základem se zemí, má obvodové zdivo a je zastřešena. Nezbytné je doložení kolaudačního rozhodnutí, které získáte na základě geometrického plánu, jenž dokumentuje polohu, tvar, výměru a parcelní číslo budovy.

Základním dokumentem pro každou novostavbu je geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností provedených a vyhotovených geodetem, který se vyhotovuje v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je potřeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí. Geometrický plán je nedílnou součástí nebo přílohou všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, pokud je třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy - například při dokončení budovy nebo rozdělení pozemku.

Zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí

Především pro účely získání hypotečního úvěru či zástavního práva, lze do katastru nemovitostí zapsat i rozestavěnou stavbu, jako doložení její existence. Podmínkou tohoto zápisu jsou geometrický plán a čestné prohlášení stavebníka, že budova je rozestavěna v souladu se stavebním povolením. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí lze dělat již po jasně viditelném uspořádání prvního nadzemního podlaží.

Kolaudace dokončené stavby

Nezbytným podkladem u kolaudačního řízení je geometrický plán, který jasně udává prostorovou polohu a tvar obvodu nové budovy.

Vyznačení hranic

Nejste si jistí hranicí svého nebo sousedova pozemku? Nechte si geodetem vytyčit vlastnickou hranici nebo její sporné části, lomové body atd. Geodet vytyčí hranici pozemku předepsaným způsobem, hraničními znaky označí lomové body hranice a vyhotoví potřebný protokol. S vytyčenými hranicemi by měl být seznámen sousední vlastník osobně nebo zasláním kopie vytyčovacího protokolu. Vytyčovací protokol se předkládá katastrálnímu úřadu. Stejně se postupuje i při stavbě nového oplocení.

Rozdělení pozemku

Před rozdělením pozemku musíte o souhlas s dělením pozemku požádat příslušný stavební úřad. Poté geodet vyhotoví geodetický plán pro rozdělení pozemku. Zaměří a vyznačí hranici pozemku přímo v terénu a vyhotoví geometrický plán s novými údaji. Geometrický plán a souhlas s dělením pozemku potřebujete jako přílohu různých právních listin, například kupní či darovací smlouvy, na základě kterých dochází ke změně v katastru nemovitostí.

Věcné břemeno

Věcné břemeno je jisté omezení vlastnických práv, které musí být smluvně ošetřeno. Jedná se například o právo chůze přes pozemek, doživotní bydlení, vstup na pozemek za účelem jeho údržby, inženýrské sítě, nebo třeba využívání studny. Rozhodující je druh a rozsah věcného břemene. Pro zápis práva věcného břemene do katastru nemovitostí opět potřebujete potvrzený geometrický plán. Tento dokument se používá jako příloha smlouvy o věcném břemenu.