Geodetické práce v katastru nemovitostí a ve výstavbě

Geodeti mohou zajišťovat veškeré podklady pro práci projektanta – výběr staveniště, vytyčení hranic pozemků a vyhotovení veškerých podkladů. Pro investora stavby zajistí podle projektu umístění stavby v prostoru. A pro dodavatele stavby sledují a vytyčují jednotlivé body stavby, aby byla řádně dokončena.

V čem spočívá práce geodetů?

Práce geodetů spočívá především ve zpracování geometrických plánů a podkladů pro případné změny hranic pozemků, vytyčování vlastnických hranic, značení věcných břemen, rozdělování pozemků a vyznačování staveb v katastru nemovitostí (resp. příprava podkladů pro katastr nemovitostí).
Geodeti zajišťují mapové podklady pro stavební projekty, zaměření skutečně usazených staveb a vytyčování stavebních objektů. Zaměřují inženýrské sítě nadzemního i podzemního vedení, určují výšku, vypočítávají kubatury a ověřují kopie geometrických plánů.
Geodeti vám zajistí a poskytnou informace týkající se údajů o katastrálních územích, parcelách, stavbách, bytových i nebytových prostorech, jejich vlastnictví, oprávnění a právních vztazích.

Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a dalších práv k těmto nemovitostem podle právních předpisů. V katastru nemovitostí se dozvíte například, kde leží nemovitost, kterou jste zdědili, nebo vlastníte, nebo máte nějaký záměr a chcete zjistit vlastníky pozemků, o které se zajímáte.

Geodetické práce v investiční výstavbě

Při budování velkých investičních celků, jako například vodovodů, kanalizací a plynovodů, ale i při běžných stavebních pracích, se neobjedete bez práce geodeta. Geodetické firmy poskytují široké spektrum prací od zaměření skutečného stavu pro projekt, až po podklady pro kolaudaci díla.

Inženýrské sítě

Geodeti zaměří, vytyčí a případně provedou monitoring všech typů inženýrských sítí (elektřiny, vody, plynu a kanalizace), pozemních a nadzemních vedení a příslušné infrastruktury.

Stavby malého rozsahu

Jedná se především o geodetické práce, které jsou nezbytné při výstavbě rodinných domů, garáží, bazénů, opěrných zdí, oplocení a dalších menších staveb.
Geodeti zajistí polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt, vytyčení stavby či hranic pozemku, vyhotoví geometrický plán na hotovou nebo rozestavěnou stavbu pro zápis do katastru nemovitostí, zaměří skutečné provedení stavby a jeho připojení k inženýrským sítím a také digitální výstup pro potřeby kolaudace, správců sítí a informačního systému města či obce.

Stavby většího a velkého rozsahu

Stavby většího a velkého rozsahu zahrnují množství geodetických prací, které se provádějí při výstavbě a následné dokumentaci staveb. Jedná se nejčastěji o výstavbu bytových domů, obytných zón, administrativních budov, nákupních středisek, průmyslových areálů a sportovišť, nebo třeba veřejných komunikací, dálnic a dalších. 
Geodeti zajistí polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt, podrobné vytyčení stavby i hranic pozemků, zaměření a vytyčení pozemních inženýrských sítí či jejich vytrasování, vytyčování sítě stavby a její přesné polohové určení. V průběhu stavby geodeti vytyčují jednotlivé stavební objekty, provedou kontrolní měření geometrických parametrů stavby a svislostí, měření a výpočet kubatur, zaměření skutečného provedení stavby a jednotlivých stavebních objektů, vyhotoví geometrický plán na hotovou nebo rozestavěnou stavbu pro zápis do katastru nemovitostí a pro věcná břemena.

Silniční a další liniové stavby

Geodeti zajistí veškeré geodetické práce, které jsou nutné při výstavbě a dokumentaci všech typů liniových staveb. Během výstavby zajistí nepřetržitou geodetickou činnost, aby nedocházelo k časovým prodlevám při výstavbě objednatele.
Zdroj: Ing. Miroslav Žilík
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Ing. Miroslav Žilík - Geodetické a kartografické práce Poslat poptávku