Inženýrská geodézie Při výstavbě rodinného domu se neobejdete bez služeb geodetické firmy. Její práce v tomto případě úzce souvisí se znalostí stavebního zákona a jednání s příslušnými orgány státní správy. Časový rozsah přípravy a schvalování stavby je individuální a záleží i na ochotě a rychlosti stavebních úřadů. Stavět ze dne na den je proto nereálné. Proto začněte s přípravou stavby a vyřizováním potřebných povolení s dostatečným předstihem. K čemu vlastně potřebujete projekt? Jaká správní řízení vás čekají? Pokusíme se vám tento problém osvětlit.

Práce architekta
Návrh stavby, tzv. studii, zpracuje architekt. Autorizovaný architekt, který ovládá zákony týkající se stavby rodinného domu, musí mít minimálně tři roky praxe. Kvalitní architekt vyslechne vaše požadavky, upřesní je a vypracuje architektonickou studii.

Územní a stavební řízení
Územní řízení je začátek správních řízení pro schválení stavby. Dokumentaci k územnímu řízení zpracuje projektant. Na rozdíl od architektonické studie je tato dokumentace podrobnější. Řeší návrhy na inženýrské sítě, zpevněné plochy či nové komunikace. Na katastrálním úřadě získáte pozemkovou mapu, kam příslušné instituce zakreslí, kudy vedou jejich sítě. Doporučí, kde se nejlépe na dané sítě připojit a vyjádří souhlas se stavbou či určí podmínky, za kterých s ní budou souhlasit.
Dalšími účastníky územního řízení jsou sousedé, od kterých také potřebujete souhlasné stanovisko. Stavební úřad vydá do třiceti dnů územní rozhodnutí, které platí dva roky.
Ve stavebním řízení úřad přezkoumává, zda dokumentaci vypracovala oprávněná osoba a zda bude zajištěno odborné vedení stavby. V této fázi se opět neobejdete bez služeb projektanta. Potřebujete podrobné zpracování projektu s geometrickým zaměřením parcely, radonový a geologický průzkum atd. Další nutností jsou výkresy s technickými popisy nosných i nenosných konstrukcí a zpráva o přípravě a realizaci navrhování stavby. Na řadu přichází i statický výpočet, popis použitých materiálů či informace o barvě domu. Úřady mají dalších třicet dnů na vydání stavebního povolení.
Těchto starostí vás může ušetřit projekční firma, která vypracuje potřebnou dokumentaci a zajistí i obstarání stavebního povolení. Při splnění určitých podmínek lze tento proces zjednodušit a územní řízení se stavebním sloučit.
Vlastní realizace
V průběhu vlastní stavby bude mít geodet spoustu práce s vytyčováním. Ze všeho nejdříve je nutno vytyčit inženýrské sítě, obvod staveniště a prostorovou polohu stavebního objektu. I před zahájením zemních a výkopových prací je nutné vytyčení a označení místa, kde budou tyto práce probíhat. Své opodstatnění má i výpočet kubatur zemních prací. Pokud budete potřebovat během stavby získat finanční úvěr, budete potřebovat geometrický plán.
Nepodceňujte zpracování projektu pro vedení stavby. Jedná se o obsáhlou výkresovou dokumentaci stavebních konstrukcí i části popisující vnitřní vybavení domu. V případě, že máte tuto dokumentaci, nemá dodavatel stavby žádnou možnost improvizace či změny skladeb konstrukcí podle vlastního uvážení. Dodavatel stavby je pak povinen se touto dokumentací řídit a odlišnosti od projektu konzultovat s projektantem. Tím máte jistotu, že dodavatel stavby nebude za účelem ušetření nákladů či urychlení stavby postupovat jinak, než stanovuje projekt.

Kolaudace odpadá
Nový stavební zákon závěrečnou kolaudaci zrušil. Třicet dnů před dokončením stavby stačí oznámit stavebnímu úřadu, že objekt hodláte užívat. To je zároveň lhůta, během které vás může navštívit úředník stavebního úřadu ke kontrole. Zjistí-li kontrola nedostatky, musíte je odstranit. Pokud do třiceti dnů od oznámení nepřijde zákaz ze stavebního úřadu, můžete se nastěhovat.

Kdo jiný vám nabídne pomocnou ruku, než odborná geodetická firma, která vám zajistí komplexní geodetické a projekční služby? Díky znalostem a odbornostem vás ušetří nepříjemného běhání po úřadech a také usnadní orientaci v platných zákonech a předpisech. Ušetří vám čas a tím i peníze. V těchto případech totiž dvojnásob platí, že čas jsou peníze.
Ing. Aleš Čech - Geodetické práce Poslat poptávku