Sdílet
 

Jak na odpočet úroků od základu daně?

Datum vydání: 20.01.2006 | autor:
Blíží se doba podání daňového přiznání a vyúčtování příjmů za minulý rok.
Kdo v minulém roce splácel hypotéku nebo úvěr ze stavební spořitelny, bude zvažovat, zda splňuje zákonem stanovené podmínky pro tzv. odpočet úroků od základu daně. V praxi to znamená, že celkovou sumu, kterou klient zaplatil na úroku, použije jako další odečitatelnou položku. Tím dosáhne snížení základu daně.
Zálohy na daň, které byly zaplaceny v minulém roce neodpovídají této odečitatelné položce a tedy klientovi po přičtení této odečitatelné položky vznikne přeplatek na zaplacených zálohách vůči finančnímu úřadu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Podat daňové přiznání je potřeba do konce března tohoto roku. V průběhu následujícího měsíce bude přeplatek zaslán na účet, který si v daňovém přiznání klient uvedl (popřípadě složenkou).

Povinnost podat daňové přiznání má nejen podnikatel, ale i osoba, která je pouze zaměstnancem a daňové přiznání by nepodávala. Uplatněním odečitatelné položky úroků z hypotéky vzniká klientovi povinnost na podání daňového přiznání a není možno, aby mu vyúčtování provedl zaměstnavatel.
Pokud si klient uplatňuje jako odečitatelnou položku pouze úroky z úvěru od stavební spořitelny, pak je možno, aby vyúčtování bylo provedeno zaměstnavatelem.

Vše je upraveno zákonem o daních z příjmu a to následovně:

Kdo má nárok na uplatnění odečitatelné položky

V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytových potřeb je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich anebo každá z nich, a to rovným dílem.
Jde-li o předmět bytové potřeby uvedený v odstavci 10 písm. a) až c) (viz. následující body), může být základ daně snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil, bytový dům, rodinný dům nebo byt ve vlastnictví v případě výstavby nebo změny stavby v době po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí užíval ke svému trvalému bydlení nebo bydlení manžela, svých potomků, rodičů nebo prarodičů.

V roce nabytí vlastnictví však stačí, jestliže předmět bytové potřeby poplatník vlastnil ke konci zdaňovacího období.

Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů u poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí nezdanitelná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.

Co lze od základu daně odečíst

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a použitým na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu a změnu stavby bytového domu nebo bytu ve vlastnictví prováděnou v rámci podnikatelské a jiné samostatně výdělečné činnosti nebo pro účely pronájmu.

Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí:


a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu podle zvláštního právního předpisu nebo změna stavby
b)koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená v písmenu a) s využitím úvěru na financování bytových potřeb, za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy a koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c)
c) koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů či bytu, nebo bytu podle zvláštního právního předpisu
d) splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu a bytů v nájmu nebo v užívání
f) vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu
g) úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu
h) splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g).

Použije-li nebo používá-li poplatník bytovou potřebu podle písmen a) až h) nebo její část k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a nebo k pronájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak na odpočet úroků od základu daně?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak na odpočet úroků od základu daně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE