Sdílet
 

Jak vyjmout z půdního fondu pozemek pro stavbu bazénu

Na co jste se v uplynulém týdnu ptali ve stavební poradně?

Datum vydání: 19.11.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o vyjmutí pozemku pro stavbu bazénu u RD z půdního fondu.

Dotaz na téma: Vynětí ze ZPF pro stavbu bazénu u RD

Dotaz: Dobrý den, mám bazén 3 x 6 m na vlastním pozemku v oplocené zahradě u mého domu v zastavěné čtvrti. Žádala jsem o dodatečné povolení stavby (bazénář řekl, že nic nepotřebuji - později jsem zjistila, že je to jinak) nicméně největší problém nastal na ŽP, kde po mě chtějí 9 tis. Kč za vynětí ze ZPF, po ostatních sousedech nic nechtěli, ale změnila se úřednice. Mají na to právo? Naše ulice je postavena na původním poli a navíc je nedaleko zdroj pitné vody, ale přece jednou už je to zahrada, která je oplocena. Je v řadě, s ostatními nesousedí s polem je zatravněna a jsou tu stromy. Traktor sem už nepojede. Půdu z bazénu jsem zde rozhrnula a navíc jsem půdu navážela. Nechápu, proč mám platit, ZPF nijak neohrožuji a proč mám platit jen já z celé ulice? Děkuji. MV

Naše odpověď: O skutečnosti, zda je zapotřebí zastavěnou plochu vyjímat či nikoliv a zda je za případné vynětí nutné platit je kompetentní rozhodnout příslušný orgán ochrany životního prostředí. Jeho rozhodnutí musí být v souladu s platnými předpisy, zejm. zákonem 334/1992 Sb. „o ochraně zemědělského půdního fondu“. Proti jeho rozhodnutí máte možnost se odvolat. Správnost jeho rozhodnutí pak posoudí jeho nadřízený orgán (příslušný odbor krajského úřadu).

Další dotazy a odpovědi na téma "povolování drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Uložení přípojky vody a kanalizace v uličce mezi RD

Dotaz: Chci se zeptat: bude se dělat voda a kanalizace a soused to chce vést v uličce, která je mezi námi, která má 75 cm a my máme barák postaven na dvě patra. Máme strach, že nám to spadne. Pozemek v uličce je jeho. Co máme dělat? Jaké jsou možnosti? Děkuji. PV

Naše odpověď: Povolení přípojek vody a kanalizace podléhá schválení stavebního úřadu, a to buď formou územního souhlasu, nebo souhlasu s ohlášením stavby. Jako vlastník sousedního pozemku budete mít možnost vyjádřit své námitky (nesouhlas) k umístění stavby. Ten můžete podmínit posouzením stavby statikem. Jeho případné podmínky pro provedení stavby pak bude nutné zahrnout do projektové dokumentace stavby a samozřejmě i do podmínek vydávaných povolení stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Inženýrských sítí a přípojek" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Vynětí půdy ze ZPF pro stavbu bytového domu a zpevněných ploch

Dotaz: Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů: 1) Je nutné v rámci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu (dále jen ÚR o umístění BD) předložit souhlas s vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu, když stavba BD má být umístěna na pozemku, který je ve výpisu z KN označen jako „druh pozemku: zahrada“ a „způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond“ (s vyznačením čísla BPEJ)? Pozemek leží ve městě s územním plánem, podle něhož se nachází v území smíšená zóna městská. 2) Pokud je pro výše zmíněný BD vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby BD na pozemku označeném ve výpisu z KN jako zahrada, stává se „celá zahrada“ pozemkem staveb pro bydlení ve smyslu § 21 stavebního zákona? Nebo ji lze považovat za pozemek veřejných prostranství, pokud nebude od veřejného chodníku oddělena plotem, vraty nebo závorou? 3) Vedle stavby BD je v rámci žádosti o vydání ÚR o umístění BD umísťováno na pozemku typu zahrada také parkovací stání a zpevněné plochy pro přístup do domu - parkovací stání a zpevněné plochy budou provedeny zhutněním pláně, dvěma vrstvami štěrkodrtě o různé hrubosti a betonovou dlažbou zámkovou a zatravňovací. Mají být plocha parkovacích stání a zpevněných ploch (chodníku) započteny do koeficientu zastavění pozemku, který je v územním plánu definován jako „procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku“? Já se domnívám, že podle výše uvedeného popisu provedení parkovacích stání a chodníku se jedná o stavby a do „zastavěné plochy objektu“ a tedy i do propočtu koeficientu zastavění pozemku by být započteny měly. Souhlasíte? Případně, proč ne?

Naše odpověď: Ad 1) Souhlas orgánu ochrany ŽP k odnětí půdy ze ZPF pro její využití k nezemědělským účelům je podkladem k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. V odst. 2 § 9 zákona 334/1992 Sb. „o ochraně zemědělského půdního fondu“. je uvedeno, v jakých případech není souhlasu k odnětí zapotřebí. Mimo jiné je zde uvedeno, že souhlasu orgánu není třeba na pozemcích, které jsou určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území. Ad 2) Pozemek, jeho část, nebo soubor pozemků, na kterém (kterých) je územním rozhodnutím umístěna stavba, je stavebním pozemkem. V dotazu uvedené ustanovení § 21 se nenachází ve stavebním zákoně, ale ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. Zda je pozemek veřejným prostranstvím či nikoliv nezávisí na skutečnosti, zda je oddělen od sousedního pozemku závorou či plotem (ne všechny neveřejné pozemky jsou ohrazeny), ale na skutečnosti, jak je veřejné prostranství v daném místě, v souladu s platnými předpisy, vymezeno. Ad 3) Co všechno je zahrnuto do koeficientu zastavěné plochy pozemku by měl zodpovědět zpracovatel nebo pořizovatel územního plánu. Procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku bych chápal spíše ve vztahu stavby hlavní (bytového domu) k pozemku… Je jasné, že umístěním, resp. realizací zpevněných ploch dojde k úbytku biologicky aktivních ploch na pozemku, ve prospěch ploch zastavěných. Tedy, celkové procento zastavěných ploch, vůči plochám biologicky aktivním, vzroste.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Prokázání splnění informační povinnosti - záměr změny využití pozemku

Dotaz: Dobrý den, požádal jsem o změnu využití území z „orná půda“ na „les“. Včera mi ze stavebního úřadu přišlo oznámení o zahájení územního řízení. Na konci oznámení je věta: „Splnění této informační povinnosti, vyplývající z ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel doloží stavebnímu úřadu“. Jak to mám doložit? To jim tam mám přinést ceduli, na které bude pověšeno spoustu papírů nebo fotku? Takovou byrokracii, jako je změna 2000 m2, na kterých už dnes jsou 50-ti leté stromy (ale v katastru je to vedeno jako půda) na les jsem nezažil. Odbor životního prostředí - katastr - souhlas odboru životního prostředí - žádost o změnu na SÚ - oznámení o zahájení územního řízení - veřejné projednání? To je hrůza. Děkuji. LP

Naše odpověď: Splnění informační povinnosti, uložené v § 87 odst. 2 stavebního zákona, stavebnímu úřadu doložte fotodokumentací, pořízenou nejlépe hned po vyvěšení na určeném místě, a poté v termínu před ústním jednáním.

Další dotazy a odpovědi na témata "Stavební poradny" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak vyjmout z půdního fondu pozemek pro stavbu bazénu"

Buďte první a napište komentář k  "Jak vyjmout z půdního fondu pozemek pro stavbu bazénu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE