Rodinný dům stavebníka Petra, foto: Porfix Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Mít přehled o finanční stránce výstavby rodinného domu je jedním ze základních předpokladů úspěšné a hladké realizace. Špatně rozvržené financování či jeho špatné načasování se podepíše nejen na samotné výstavbě, ale často i na celém životě stavebníka. Důvody? Zpožďování a prodražování stavby domu! Je proto třeba předem spočítat a naplánovat doslova vše. A právě včetně výpočtu materiálu, který stavebníci obvykle potřebují ve dvou různých etapách výstavby.

2 etapy výstavby:

1.) Příprava stavby

Příprava stavby probíhá ještě před získáním projektové dokumentace (dále jen PD), počínaje posuzováním své finanční situace, která nám naznačí vůbec reálnost samotné výstavby. Následuje výběr vhodného projektu, kde je též důležitým kritériem právě i finanční náročnost. Získáme tak nakonec i podklady pro žádost o úvěr. A právě sestavení položkového rozpočtu v tomto stádiu plánování výstavby je opravdu tvrdým oříškem. A to i pro zkušeného rozpočtáře, natož pro laika.

V této fázi se doporučuje buďto tzv. objemový rozpočet (počítaný na základě objemu – obestavěného prostoru a statisticky určené ceny), nebo porovnání s podobným typovým projektem, u kterých bývají v katalozích obvykle uvedené i předpokládané ceny (někdy se dokonce setkáme i s cenou za stavbu svépomocí versus stavbu realizovanou dodavatelsky). V úvahu tedy bereme reálnou nabídku na trhu.

2.) Realizace

Po zajištění PD začínáme řešit zakoupení materiálu na vlastní realizaci domu svépomocí a nebo uzavření smlouvy s dodavatelem (realizace dodavatelsky). A právě v tomto případě nabízí většina seriózních výrobců stavebních materiálů stavebníkům, kteří se pouštějí do výstavby svépomocí, bezplatné poradenství. A do něj patří mezi jinými i výpočet spotřeby materiálu.

Právě pro výpočet spotřeby materiálu je nevyhnutelná PD v přiměřeném rozsahu, ze které musí být dostatečně zřejmé základní údaje. Mezi ně patří přesný typ použitého materiálu, rozměry, skladba konstrukcí, jejich výšky a podobně. Ovšem právě tato kritéria nesplňuje PD určená pro územní řízení. U rodinných domů jde obvykle o PD pro stavební řízení a u větších staveb pak až realizační projekt.

Pro výpočet materiálu PORFIX (určen pro svislé a vodorovné konstrukce) jsou třeba nejméně půdorysy jednotlivých podlaží, svislé řezy a pohledy. Bližší informace najdete ZDE.

Nejčastějšími nedostatky předkládané PD je chybějící specifikace materiálu (tloušťka / pevnost / objemová třída), rozměry otvorů (nejen šířka, ale i výška / výška parapetu apod.), rozměry, dispozice a podobně.

Teprve na základě úplné projektové dokumentace ve stanoveném rozsahu je dodavatel schopen vypracovat výpočet materiálu na nosné zdivo, příčky, doplňkový materiál (nosné překlady, U-profily, nenosné překlady a lepidlo) a také stropy. Přesnost těchto výpočtů vždy odpovídá úrovni vypracování PD. Ovšem u konstrukcí, které mohou být realizované různými způsoby, mohou být i výsledky odlišné. Typickým příkladem jsou improvizace a alternativní řešení - například štítové / atikové zdivo, které v závislosti na některých parametrech (zatížení, výšky, požadovaných tepelněizolačních vlastností apod.) nemusí mít stejnou tloušťku jako ostatní obvodové zdivo. A právě to se následně projeví nejen na objemu, ale i sortimentu.

Výpočet materiálu na svislé konstrukce, což je vlastně nosné a nenosné zdivo a příčky, se po výběru vhodného sortimentu v zásadě realizuje ve třech krocích:

1. Výpočet plného objemu zdiva (délka x výška x tloušťka zdiva)

2. Odpočet objemu stavebních otvorů (šířka x výška x tloušťka zdiva)

3. Odpočet objemu ostatních konstrukcí ve zdivu (překlady, věnce, komíny, sloupy apod.)

Výpočet materiálu na vodorovné konstrukce (především stropy, které jsou u systému PORFIX realizované jako polomontované konstrukce) se realizuje ve dvou etapách:

1. Předběžný výpočet, který lze realizovat ještě před založením stavby, tedy dříve, než je stavebník schopný definovat reálné parametry, kdy si chce stanovit sice jen předběžnou cenu, ale s vysokou přesností (95 až 100 %). Zároveň se stavebník může dozvědět nové a podstatné informace, například i to, že právě polomontovaný strop není vhodný pro realizaci na konkrétní konstrukční systém (technicky je nerealizovatelný, nebo je realizovatelný, ale s příliš velkou dobetonávkou). Dozví se též například, že úpravou konstrukčního systému (třeba doplněním nosného zdiva) je možné rozsah dobetonávek zmenšit či zcela odstranit. Předběžný výpočet je jednodušší formou výpočtu stropu, není však možné jej použít pro objednávku materiálu.

2. Návrh skladby stropu je vlastně podrobným výkresem skladby stropu z jednotlivých prvků (především stropních nosníků a stropních vložek s přesným okótováním). Vypracování návrhu skladby stropu vyžaduje odbornost a zkušenosti, proto jej musí vypracovat profesionál. Na stavebníkovi je definovat všechny potřebné a aktuální údaje, především pak rozměry skutečného stropu (drtivá většina staveb se nerealizuje zcela v souladu s PD a důležité jsou i odchylky 20 mm), ale i souvisejících konstrukcí (schodiště, komín, výlez apod.). Z uvedeného je zřejmé, že tento výkres je podrobný a přesný, čemuž pak odpovídá i časová náročnost realizace. Proto jej není vhodné připravovat ještě před založením stavby, jelikož v důsledku změn by mohl být dokonce i zavádějící. Vzhledem k rozsahu stropního sortimentu je navíc jeho dostupnost zajištěna skladem pouze u výrobce a případné změny jsou pak problematické především co se týká dopravy.

Polomontovaná konstrukce znamená, že se strop nejprve smontuje z jednotlivých prvků (stropních nosníků, stropních vložek, armatur ztužujícího věnce a roznášecí výztuže) a poté se zmonolitní betonovou zálivkou. 

Tuto rozsáhlou pomoc při výstavbě může získat každý stavebník realizující stavbu ze stavebního systému PORFIX bezplatně za podmínky poskytnutí nezbytné součinnosti, tedy požadovaných podkladů. Výhodné je získat pomoc přímo stavebníkem od výrobce a to dokonce z pohodlí domova (prostřednictvím webové stránky), což šetří čas a zlepšuje se tok informací.

Zdroj: Mandúch J., Prievidza