Nechte si zaplatit nový kotel a nejen ten Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Nový kotel? Často z provozních a finančních důvodů naprostá nutnost, často i spolu s celým topným systémem a někdy dokonce i s odváděním spalin. Nový způsob vytápění? Proč ne! Ovšem nově jde o nutnost též z důvodů legislativních. Ale značnou část nákladů můžeme získat na výměnu kotle a topného systému z dotací a nabízí se rovnou 2 dotační tituly: 3. výzva dotačního programu Nová zelená úsporám a takzvané Kotlíkové dotace, které mají „pod palcem“ krajské úřady.

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Do dražšího kotle s nízkými emisemi škodlivin do ovzduší již investovalo mnoho českých domácností, ovšem jejich celkový počet byl v době schvalování nového Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší odhadován na takřka půl miliónu. Dalším možným řešením je přejít na vytápění plynem a to ideálně plynovým kotlem kondenzačním, tepelným čerpadlem, solárně termickými kolektory či krbovými kamny s krbovou vložkou. Prodej kotlů na tuhá paliva, které již nevyhovují novým normám (1. a 2. emisní třídy), skončil již v roce 2014 a prodej kotlů 3. emisní třídy skončí k 1.1. 2018. A od září 2022 budou mít domácnosti povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5, jinak jim hrozí pokuta ve výši až 50.000 korun, kotle nižších emisních tříd proto už nebude prakticky možné provozovat. Přitom právě kotle první a druhé emisní třídy (dle příslušné normy) nejsou v domácnostech vůbec výjimkou.

Cílem vlastně již staronového zákona o ochraně ovzduší je mimo jiné eliminace lokálních znečišťovatelů, proto přináší poměrně rychlé změny, ve svém rozsahu neobvyklé. Zákon se vztahuje na zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a s teplovodním okruhem, což je většina dnes používaných kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech a kotelnách bytových domů.

A co víc, pokud nepředložíme od 1.1. 2017 na žádost místně příslušného obecního úřadu revizní zprávu (cena za její pořízení se odhaduje okolo 1.500,- Kč), hrozí nám pokuta ve výši až 20.000 korun. Novou revizní zprávu přitom bude nutné pořídit jednou za 2 roky. Ovšem cena za nový kotel vyšších emisních tříd či za alternativní řešení vytápění je poměrně vysoká. Investice do nového kotle navíc mnohdy vyžaduje i úpravu topného systému, aby s moderní technikou komunikoval.

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace prošly od svého vzniku vývojem a dnes je možné využít je nejen na pořízení nového kotle, ale i na související služby, rozvody a technologie. A navíc se přidaly například i plynárenské firmy, které začaly nabízet speciální balíčky. Stát nám z kotlíkové dotace přispěje částkou nejvýše 127 tisíc korun a zájemce o dotaci musí doplatit 15 procent (maximální investice resp. uznatelné náklady jsou 150 tisíc korun celkem) a nově podporuje právě i výměnu kotlů na tuhá paliva za kotle plynové. Plynárenské firmy zase nabízejí ve speciálních balíčcích kromě výměny kotle i zavedení plynové přípojky a výměnu topných těles. Nabídka souvisí s tím, že plynaři dlouhodobě prosazovali vytápění plynem jakožto ekologičtějším palivem. Jelikož však nic není náhodou a také zadarmo, bude poskytnutí balíčku podmíněné odběrem plynu od dodavatelské firmy žadatelem o dotaci. Ale vraťme se ke kotlíkovým dotacím.

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí - opatření 2.1. Peníze z evropských fondů tak mohou využít přímo domácnosti. Dotace jsou určené k výměně starých neekologických kotlů na tuhá paliva (nejčastěji uhlí) za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí, případně jejich kombinaci, za tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a solární systémy. Cílem dotačního programu, takzvaných „kotlíkových“ dotací, je vyměnit do roku 2020 alespoň 80 tisíc kotlů po celé ČR. 
Dotace jsou domácnostem poskytovány kraji. Kraje přitom mají velké rozhodovací pravomoci, jak budou dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace, povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Na rozhodnutí krajů je naopak, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů (tedy kterých), zda budou dotace proplácet přímo žadateli a nebo dodavateli a zda doplatí zbývající část dotace. Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a též podle lokality z hlediska místního znečištění ovzduší (zde jde však o max. 5% dotace navíc).

O dotaci tedy lze požádat na krajském úřadě poté, co místně příslušný krajský úřad vyhlásí výzvy pro občany (domácnosti). Konkrétní informace ke Kotlíkovým dotacím získáte mimo krajských úřadů také na stránkách OPŽP, kde je uvedeno i telefonní číslo na bezplatnou infolinku.

Kotlíkové dotace v souhrnu:

 • Kotlíková dotace se vztahuje pouze na výměny kotlů v rodinných domech, tedy v domácnostech.
 • Nové zdroje tepla musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři.
 • Výše dotace je od 70 do 85%, přičemž maximální uznatelné náklady jsou 150 tisíc korun.
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla včetně otopné soustavy, související projektové dokumentace a stavebních prací.
 • Rodinný dům musí splňovat alespoň energetickou třídu C, jinak je nutné realizovat alespoň některé stanovené mikro-energetické opatření, mezi která patří: zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor a nebo zateplení podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.), oprava fasády (např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů), oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkónových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.

Na co dostanete kotlíkovou dotaci

 • Na tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci včetně souvisejících stavebních prací.
 • Na novou otopnou soustavu včetně souvisejících stavebních prací.
 • Na rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest.
 • Na finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč).
 • Na služby energetického specialisty, pořízení PENB.
 • Na projektovou dokumentaci.

Nová zelená úsporám

I z dotačního titulu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na modernizaci topného systému a pořízení moderního ekologického kotle. Jednou z oblastí programu Nová zelená úsporám je totiž takzvané Efektivní využití energie. V jejím rámci bude možné spolu s dalšími opatřeními (zateplení domu) získat dotaci na výměnu lokálního zdroje tepla, čili kotle.

Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva') zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy; podporována jsou dílčí i komplexní opatření)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností)

C. Efektivní využití zdrojů energie

Právě oblast podpory C zahrnuje dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalujícího například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE, na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, na instalaci solárně termických a fotovoltaických systémů, na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.
Příjem žádostí přitom byl zahájen již 22. října 2015, ovšem ukončen bude až vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. prosince 2021. Alokace finančních prostředků přitom přímo souvisí na aktuálních výnosech z prodeje emisních povolenek.

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (takzvané Kotlíkové dotace).

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu.
Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.

Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Na jeden rodinný dům přitom lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Pro úspěšné podání žádosti je třeba zajistit si příslušné dokumenty. Ty budou předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení (není-li stanoveno jinak), v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak). 
Zdroj: novazelenausporam.cz, sfzp.cz, vstavby.cztzb-info.cz, ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com
VSTAVBY-vodoinstalace s.r.o. Poslat poptávku