Prozradíme, na co si dát pozor, aby vám na spolupráci s architektem nezbyla trpká vzpomínka Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Pokud není klient obezřetný a neorientuje se v tom, co a jak si má s architektem domluvit, může splakat nad výdělkem. Předejít budoucím sporům a zklamáním pomůže, pokud si projdete Standardy služeb architektů vydané Českou komorou architektů. V následujícím článku tato pravidla ve zkratce představíme.

Standardy služeb architekta představují metodický nástroj, který má za úkol pomoci oběma stranám (architektům i klientům) při stanovování dobrých podmínek spolupráce. Jeho využití najdou obě strany zejména při formulaci smluvních vztahů. Kromě prací, které vykoná architekt, by si strany měly přesně definovat, jakou součinnost poskytne klient. Každopádně, aby se klient mohl těšit ze zdárného výsledku, musí ve všech fázích spolupracovat při konzultacích konceptu (návrhu stavby, dokumentace) a průběžně sdělovat své představy, náměty a připomínky k architektově práci.

Po snazší orientaci se služby architekta řadí do tří oblastí:

 • Služby standardní – sem patří nejnutnější práce, které vedou ke zdárnému dokončení stavby.
 • Služby nadstandardní – např. vytvoření modelů, vizualizace, následné úpravy aj.
 • Služby obstarávací – nepřesně tyto služby bývají nazývány jako „inženýring“, např. vyřizování žádostí, komunikace s úřady, aj.

V tomto článku jsou ke každé oblasti uvedeny pouze nejdůležitější body. Kompletní seznam prací naleznete v samotných Standardech služeb architektů. Použít můžete také program Kalkulačka, pomocí kterého si vypočítáte výši architektova honoráře podle standardů. 

Základ úspěchu tvoří kvalitní podklady

Architekt by měl vyhodnotit, které podklady upotřebí. Některé z nich musí být dodány předem, jiné se zajišťují až v průběhu stavby. Cesty pro zajištění podkladů existují v podstatě dvě. Klient si může vše zajistit sám tím, že osloví specializované firmy, nebo je objedná sám architekt. V takovém případě si strany musí stanovit výši koordinační přirážky. 

Mezi nejčastější projekční podklady například patří:

 • zaměření pozemku,
 • geometrický plán,
 • inženýrsko-geologický průzkum,
 • pedologický a radonový průzkum,
 • biologický a dendrologický průzkum,
 • archeologický průzkum,
 • fotodokumentace,
 • měření hluku,
 • mapa záplavových území,
 • pasportizace okolních staveb aj.

1. fáze: Příprava projektu

Tuto fázi nelze podcenit, protože dobré zadání představuje polovinu úspěchu. Výstup této etapy tvoří upřesnění základní představy a očekávání od finálního návrhu. 

Standardní službySoupis identifikačních údajů, zhodnocení vstupních údajů, předběžná analýza území stavby (zjištění regulačních podmínek území), prohlídka předpokládaného staveniště, posouzení záměru klienta aj.
Nadstandardní službySestavení investorského záměru, studie proveditelnosti, zajištění potřebných podkladů aj.
Obstarávací službyZjištění kapacitních možností a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu (dopravní síť, voda, energie, kanalizace aj.), vyřízení žádosti o územně plánovací informaci aj. 

2. Fáze: Návrh stavby

Nyní vstupuje na scénu kreativita architekta, který vytvoří první grafické znázornění stavby. Z prvotního návrhu stavby by měly vyplynout ekonomické a časové předpoklady budoucí výstavby. I v této fázi představuje klíčovou roli spolupráce s klientem. Ten se musí přičinit při konzultacích konceptu a jeho odsouhlasení. Zároveň klient podepisuje architektovi potřebné plné moci, aby mu umožnil jednat s úřady.

 

Standardní službyZpracování konceptu a skic, upřesnění cílových představ klienta, určení základního materiálového řešení, předběžný rozpočet podle m2  a m3 aj.
Nadstandardní službyPodrobný návrh terénních a vegetačních úprav, odborné studie a rozbory, vizualizace a animace, fyzický model, zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby aj.
Obstarávací službyPředjednání dokumentace na stavebním úřadě a s architektem města aj.

3. Projekt pro umístění stavby

Architekt musí jednoznačně definovat polohopisné a výškové umístění stavby a vazby na okolní zástavbu. Tato dokumentace následně slouží pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Vše musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Stanoví se koncepce napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu lokality a popíší se majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. 

Standardní službyVypracování dokumentace pro územní řízení, zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se k dokumentaci vyjadřují aj.
Nadstandardní službyStudie proveditelnosti, příprava podkladů pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí, vizualizace, animace, fyzický model aj.
Obstarávací službyObstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení, obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí aj.

 

4. Projekt pro povolení stavby

Cílem samotného projektu je v první řadě poskytnout stavebnímu úřadu dostatečné podklady. Ten následně zkoumá, zda je projekt v souladu s vydaným územním rozhodnutím, obecnými technickými požadavky a s veřejným zájmem v dané lokalitě. Podle hotového projektu se dále může upřesnit, kolik bude stavba přibližně stát a jak dlouhý čas zabere její vybudování.  

Standardní službyVypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze, zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení, aj.
Nadstandardní službyZapracování dodatečných a změnových požadavků klienta, podrobný návrh terénních a vegetačních úprav, dopravně inženýrská opatření, upřesnění návrhu interiéru aj.
Obstarávací službyZajištění dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, zajištění vyjádření účastníků řízení, obstarávání stavebního povolení a dalších povolení a rozhodnutí (např. připojení komunikace, územní souhlasy, vodoprávní rozhodnutí, kácení stromů aj.)

5. Projekt pro provádění stavby

Vytvořením projektu pro stavební povolení to ale nekončí. Projekt pro provádění stavby vychází z projektu pro povolení stavby. V porovnání s projektem pro povolení stavby je projekt pro provádění stavby rozšířen o přesný popis základních požadavků na provedení, kvalitu materiálů a veškerých dalších standardů. Tento dokument by měl být zpracován do takové podrobnosti, aby podle něj bylo možné vypracovat soupis dodávek a veškerých prací. 

Existence takových podkladů může investorovi následně pomoci ušetřit mnoho času a peněz. K finančním ztrátám může dojít například v okamžiku, kdy dorazí řemeslníci, a ještě nemají k dispozici potřebný stavební materiál, nebo pokud by řemeslníci dorazili v nevhodném pořadí. Plánování návaznosti jednotlivých prací je mnohdy velmi složité provést tak, aby nedošlo k podobným komplikacím, a zároveň aby se průběh stavby zbytečně nezdržoval. Ačkoliv tedy vypracování projektu pro provádění stavby „něco stojí“, ve výsledku může pomoci hodně peněz ušetřit.

Tento dokument slouží také jako podklad pro výběr dodavatele služeb a k uzavření smlouvy o dílo. 

Standardní službyZhodnocení stavebního povolení, vypracování dokumentace pro provádění stavby, definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků, střešní krytina), koordinace jednotlivých profesí aj.
Nadstandardní službyZpracování variant řešení, koordinační výkresy profesí, provozní schémata, výrobní, dílenská dokumentace stavby aj.
Obstarávací službyKontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace

6. Soupis prací a dodávek

Tento dokument je nezbytný pro výběr zhotovitele. Jedná se o kompletní soupis jednotlivých položek potřebných pro výběr zhotovitele. Pro tuto volbu může být architekt klíčovým, protože celý projekt velmi dobře zná a klientovi dokáže pomoci při komunikaci se zhotoviteli (zejména v odborných otázkách, kterým klient přirozeně nerozumí). Také může poradit, který zhotovitel se jeví být nejvhodnějším. 

Standardní službyVypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, označení položek v projektové dokumentaci, číselné zatřídění položek, popis agregované nebo jednotlivé položky vymezující druh a kvalitu prací, služby a dodávek, aj.
Služby nadstandardníSpolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů, vytvoření speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, posouzení úplnosti nabídky dodavatele, posouzení nabídky zhotovitelů stavby z hlediska ceny, kvality, termínu aj.
Služby obstarávacíObstarání referencí zhotovitelů, vyhledávání a oslovení potenciálních zhotovitelů a subdodavatelů stavby aj.

 

7. Autorský dozor

Hlavní náplní této fáze je kontrola dodržování platné projektové dokumentace, případné schvalování odchylek a úprav. Autorský dozor může být nápomocný také při odstraňování vad a nedodělků či během případného reklamačního řízení. 

Standardní službyKontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, odsouhlasení použitých materiálů, účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad aj.
Nadstandardní službyÚčast na jednáních o změnách stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu stavby, posouzení odchylek, změn a úprav, poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, účast na reklamačním řízení, aj.
Obstarávací službyZajištění návodů k provozu a údržbě stavby, zajištění revizních zpráv od dodavatelů, zajištění kolaudačního řízení, aj.