Nalezeno 99 dotazů

Mohu si sama vybudovat štěrkovou cestu aniž mám projekt?

Dobrý den, chci se zeptat V budoucnu chceme stavět rodinný dům na svém stavebním pozemku. K tomuto pozemku vede pozemek kterým jsem spoluvlastníkem, ostatní otec a sestra. V geometrickém plánu je nakreslen jako cesta a z části tu nezpevněná cesta stojí která odolá i těžké technice a s části je kus louky. Od obecní cesty k vratům mého stavebního pozemku je 95 m. Podala jsem žádost na obec aby popřípadě tento pozemek odkoupila od spoluvlastníku a cestu vybudovala. Obec odmítla a předala mi dokument souhlasu přístupu pozemku na obecní nezpevněnou cestu. Chci se tedy zeptat na toto - Mohu si sama vybudovat cestu ze např. štěrku aniž mám projekt a stavební úřad žádám a přitom mi v budoucnu při stavebním řízení rodinného domu mi stavební úřad nenapadá že nemám cestu? Má význam zařídit věcné břemeno na tuto cestu od spoluvlastníků?

Začal bych asi takto: současně platná vyhláška 501/2006 Sb. v § 20 bosu 7) říká, že ke stavbě rodinného domu musí vést zpevněná…


Přístupová komunikace k RD

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jsou nějaké možnosti zákonné v dnešní době, kdy mohu požadovat po obci vybudování řádné příjezdové komunikace k RD. Bydlíme v obci již 8 let a mezitím u nás vystavěli i další RD, kterých se tato ideální by bylo nazvat to tankodromová cesta týká. V kostce k našim RD vede prudká štěrková cesta, která je každoročně několikrát vymývána děštěm a jsou v ní hluboká koryta, že osobní auto má problém a v zimě bez náhonu 4x4 musíte zůstat prostě doma. V horní části jsou provizorně tři úzke odvodňovací žlaby, které jsou stejně během týdne ucpané štěrkem a v zimě o ně zadrhává pluh, tudíž už několikrát si tam někdo z nás roztrhl pneumatiku. Starosta obce nás odmítá se slovy, že obec na toto nemá pěníze, i když se tu staví a rekonstruuje o sto šest. Pozemek, na kterém se komunikace nachází je obecní. Děkuji za rady

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den, pokud neexistují nějaké platné smluvní dokumenty o závazku obecního úřadu, že komunikaci vybuduje (např. při koupi…


vynětí půdy ze ZPF pro stavbu bytového domu a zpevněných ploch

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů: 1) Je nutné v rámci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu (dále jen ÚR o umístění BD) předložit souhlas s vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu, když stavba BD má být umístěna na pozemku, který je ve výpisu z KN označen jako „druh pozemku: zahrada“ a „způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond“ (s vyznačením čísla BPEJ)? Pozemek leží ve městě s územním plánem, podle něhož se nachází v území smíšená zóna městská. 2) Pokud je pro výše zmíněný BD vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby BD na pozemku označeném ve výpisu z KN jako zahrada, stává se „celá zahrada“ pozemkem staveb pro bydlení ve smyslu § 21 stavebního zákona? Nebo ji lze považovat za pozemek veřejných prostranství, pokud nebude od veřejného chodníku oddělena plotem, vraty nebo závorou? 3) Vedle stavby BD je v rámci žádosti o vydání ÚR o umístění BD umísťováno na pozemku typu zahrada také parkovací stání a zpevněné plochy pro přístup do domu - parkovací stání a zpevněné plochy budou provedeny zhutněním pláně, dvěma vrstvami štěrkodrtě o různé hrubosti a betonovou dlažbou zámkovou a zatravňovací. Mají být plocha parkovacích stání a zpevněných ploch (chodníku) započteny do koeficientu zastavění pozemku, který je v územním plánu definován jako „procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku“? Já se domnívám, že podle výše uvedeného popisu provedení parkovacích stání a chodníku se jedná o stavby a do „zastavěné plochy objektu“ a tedy i do propočtu koeficientu zastavění pozemku by být započteny měly. Souhlasíte? Případně, proč ne?

Jan Krátký

Ad 1) Souhlas orgánu ochrany ŽP k odnětí půdy ze ZPF pro její využití k nezemědělským účelům je podkladem k žádosti o vydání…


realizace vjezdu na pozemek a umístění popelnic na místě pro parkování vozidel

Dobrý den, plánujeme postavit plot před naším baráčkem a já mám dotaz: můžeme vstup (branku) na pozemek umístit v oplocení jak to vyhovuje nám, to znamená, co nejblíže ke vstupním dveřím do domu, nebo jsme-li povinni se přizpůsobit tomu, jak je připravený vstup ze silnice (vlastníkem silnice je město)? Vstup ze silnice je připravený před naším pozemkem zcela vpravo, je široký tak, aby na pozemek mohlo vjet auto, takže pro velký vrata. Vedle tohoto vjezdu jsou ze zámkové dlažby udělaná 2 parkovací místa a na jednom z těchto míst nám město postavilo popelnice. Nám by samozřejmě branka vyhovovala přibližně uprostřed, vcházeli bychom tak, na pozemek z parkovacího místa. Dále by mě zajímalo, zda si město může postavit popelnice, kde chce, protože představa, že mám okno do kuchyně přibližně 2,5 m od popelnic, se mi ani trochu nelíbí. Mohu se proti tomuto umístění popelnic nějak bránit?

Jan Krátký

Umístění nového vjezdu na pozemek podléhá schválení příslušného dopravního úřadu a povolení jeho realizace ohlášení příslušnému…


zřízení parkovacích stání v obytné zástavbě

Dobrý den, již jednou jsem se ptala a prosila bych moc o odpověď. Bydlím v Telči a před naším domem a našima okny udělalo město parkování „reserve“ na předplatitelské karty. Moc prosím o odpověď, zda existuje norma nebo vyhláška, jak daleko od oken může být toto parkoviště a zda je nějaká vyhláška na hluk a výfuky z aut? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

V dotazu nespecifikujete, zda město realizovalo stavbu nového parkoviště nebo zda na stávajících zpevněných plochách pouze nově vyhradilo…


realizace parkovacích stání na pronajatém pozemku

Dobrý den, chci si nechat vybudovat parkovací stání na pronajatém pozemku města. Smlouvu o umístění stavby mám. Jedná se o dvě parkovací stání. Je nutné dělat projekt pro stavební povolení a dokumentaci pro územní řízení? Nestačí ohlášení stavby? Děkuji

Jan Krátký

V tomto případě záleží jednak na druhu dotčeného pozemku a jednak na konstrukčním provedení parkovacích stání. Pokud je pozemek veden…


připojení stavebních pozemků na komunikaci a inž. sítě

Dobrý den, mám dotaz ohledně připojení na inženýrské sítě. Koupil jsem pozemek v zastavitelné oblasti obce a ten nechal rozparcelovat. Stavební úřad vydal souhlas bez jakékoliv připomínky nebo podmínky. Teď jsem žádal obec o připojení na inženýrské sítě, které vedou v těsné blízkosti pozemku, nicméně starosta obce napsal, že v oblasti, kde je možné se připojit na sítě je podle územního plánu navržena komunikace, která vede na mém pozemku, a proto nesouhlasí s připojením tohoto pozemku. Na stavebním úřadě mi bylo řečeno, že s touto komunikací již počítáno není a ani není žádný projekt, který by tuto komunikaci řešil. Chci se zeptat, zda v tomto případě může obec odmítnout připojení zastavitelného pozemku jen z důvodu územního plánu, který nikdy nebude realizován? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Není až tak důležité, zda s předmětnou komunikací někdo „počítá“, či nikoliv. Důležitá však je, zda je tato komunikace navržena…


připojení stavebního pozemku na komunikaci a provedení přípojek na inž. sítě

Dobrý den, jsem majitelem pozemku, ke kterému vede od silnice 2. třídy cesta, uvedená v KN jako ostatní komunikace. Majitelem pozemku pod touto komunikací, je soukromá osoba. Asfaltový povrch a osvětlení + zimní údržbu zajišťuje obec. Na katastru není na pozemku cesty žádné věcné břemeno, přesto slouží tato komunikace cca osmi domům. Máme v plánu stavět na našem pozemku RD, ale na náš pozemek není z cesty zbudován sjezd. Potřebujeme v tomto případě vyjádření policie ČR? Dopravního úřadu? Obce? Nebo postačí pouze písemný souhlas soukromého majitele cesty s vybudováním sjezdu? Dále máme prozatím připraven návrh na vklad věcného břemene chůze a jízdy do KN, budeme ale potřebovat také věcné břemeno vedení kanalizace?, jelikož se z pozemku chceme napojit na kanalizaci na dešťovou vodu, která vede ve zmíněné cestě. Dále se chci zeptat, jestli v případě, že bychom pro napojení na kanalizaci potřebovali podvrtat cestu, potřebujeme souhlas majitele pozemku cesty, nebo i souhlas majitele komunikace (obce)? Děkuji

Jan Krátký

Pro připojení sjezdu na místní komunikaci je nutné požádat příslušný dopravní úřad o povolení připojení pozemku na komunikaci.…


realizace přístupové komunikace k rodinným domům

Dobrý den, v blízkosti naší nemovitosti došlo k výstavbě přístupové komunikace k rodinným domům. Nyní se na ni dodatečně vede územní řízení. Obecný stavební úřad určil, že se jedná o neveřejnou účelovou komunikaci a odbor dopravy se k ní nemusí vyjadřovat. V územním řízení se však nic o neveřejné komunikaci nepíše. Je možné, aby stavební úřad vyhodnotil tuto komunikaci za neveřejnou, když se jedná o trvale zastavitelné území a jsou zde parcely pro výstavbu dalších rodinných domů? Navíc nejedná se o uzavřený prostor a je zde přístup ostatních vlastníků ke svým parcelám. Neměl by toto řešit odbor dopravy?

Jan Krátký

Stavba komunikace a tedy i její účel musí být v souladu s územním plánem obce. Odbor dopravy (jako dopravní úřad) by měl vydat své…


změna vlastníka stavby komunikace a zrušení stavebního povolení

Dobrý večer. Prosím o váš názor na možnost zrušení stavebního povolení vydaného v roce 2005 na výstavbu místní komunikace v zastavěné části obce. Stavební povolení je vydáno na stavebníka - podnikající fyzickou osobu, která po provedeném konkurzu ukončila svou činnost, a ke změně vlastníka pozemku, který ve stavbě komunikace nemá v úmyslu pokračovat. Stavba místní komunikace nebyla dokončena. Děkuji moc.

Jan Krátký

Stavební povolení má v souladu se stavebním zákonem platnost dva roky ode dne jeho nabytí právní moci. Pokud by v této lhůtě se stavbou…